Domů

1. HODINKA

24.06.2024

Může se brát po utreni - pak se začíná - Pojďte pokloňme se…

Čtec: Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Kněz: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Kněz: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Čtec: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Kněz: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Kněz: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Kněz: Pane, smiluj se. 6x

Čtec: Pane, smiluj se. 6x

Kněz: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Čtec: I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kněz: Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Čtec: Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Kněz: Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Čtec: Žalm 5

Hospodine, slyš moje slova, * všimni si mého nářku!

Naslouchej mé hlasité prosbě, můj králi a můj Bože, * vždyť k tobě se modlím, Hospodine!

Zrána slyšíš můj hlas, * zrána ti předkládám své modlitby a čekám.

Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost, * zlý u tebe prodlévat nesmí

ani rouhači před tebou neobstojí. * Nenávidíš každého zločince,

hubíš všecky lháře. * Od vraha a podvodníka se odvrací Hospodin s odporem.

Já však pro velikou tvou milost smím vstoupit do tvého domu, * padnu na tvář před tvým svatým chrámem v bázni před tebou, Hospodine!

Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům; * urovnej přede mnou cestu k sobě!

Vždyť není upřímnosti v jejich ústech, jejich nitro strojí úklady, * jejich hrdlo je otevřený hrob, lichotí svým jazykem.

Trestej je, Bože, * ať zajdou na vlastní záměry!

Pro jejich četné zločiny je vyžeň, * vždyť se vzpouzejí proti tobě!

Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí, * ať jásají bez přestání;

chraň je, ať se radují v tobě, * kdo milují tvé jméno,

protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, * jako štítem ho věnčíš svou přízní.

Čtec: Žalm 89

Pane, tys nám býval útočištěm * od pokolení do pokolení!

Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět, * od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!

Rozkazem vracíš člověka v prach * a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“

Neboť tisíc let je v tvých očích † jako včerejší den, který minul, * a jako noční hlídka.

Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, * podobají se pučící trávě:

Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne.

Hyneme vskutku pro tvůj hněv, * děsíme se pro tvé rozhořčení.

Položils před sebe naše viny, * naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.

Neboť pominuly všechny naše dny v tvém hněvu, * jako vzdech jsme dokončili svá léta.

Našich let bývá úhrnem sedmdesát, * u toho, kdo je při síle, osmdesát.

Většina jich je lopota a trýzeň, * neboť rychle pomíjejí, a my odlétáme.

Kdo uváží sílu tvého hněvu * a kdo se bojí tvé nevole?

Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce.

Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky!

Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život!

Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.

Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům.

Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, † dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou!

Čtec: Žalm 100

O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, * tobě, Hospodine, chci zahrát.

Chci se ubírat cestou bezúhonnou, * kdy ke mně přijdeš?

Chci kráčet v nevinnosti srdce * ve svém domě.

Nepostavím si před oči * nic hanebného.

Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně: * ke mně se nepřidruží.

Příčí se mi zkažené srdce, * nechci znát nic zlého.

Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, * toho zahubím.

Pyšného očima a nadutého srdcem, * toho nesnesu.

Svým zrakem budu hledat věrné v zemi, * aby přebývali se mnou.

Kdo kráčí životem bezúhonně, * ten mi bude sloužit.

Nebude bydlet v mém domě, * kdo jedná lstivě.

Kdo mluví lživě, * před mýma očima neobstojí.

Denně chci hubit všechny bezbožníky v zemi, * abych vyplenil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.

Čtec: Sláva Otci i Synu, i Svatému Duchu.

Čtec: i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tobě Bože. 3x.

Čtec: Pane smiluj se. 3x.

Čtec:

1. Tropar: hl. 4. Vévodové nebeského vojska, neustále se k vám modlíme my nehodní: „Pomáhejte nám vašimi modlitbami a přikryjte nás záštitou vašich křídel. Ochraňujte nás, když se k vám vroucně utíkáme a voláme: Vysvoboďte nás z běd, knížata nebeských mocností.“

Čtec: I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Jak tě mám nazvat, milostiplná? Nebem, že jsi dala zazářit Slunci pravdy? Rájem, že z tebe vyrostl květ neporušenosti? Pannou, že jsi zůstala neporušená? Čistou Matkou, že jsi nosila na rukou Syna, vševládného Boha? Toho pros za spásu našich duší.

Čtec: Řiď mé kroky podle svých slov, nedopusť, aby nade mnou vládla nepravost. Zbav mne lidských pomluv a budu zachovávat tvá přikázání.

Čtec: Jas tvé tváře ať září tvému služebníku a nauč mě svým přikázáním.

Čtec: Kéž se má ústa, Pane, naplní slovy ke tvé chvále, abych opěvoval tvou slávu a celý den tvou velebnost.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Kněz: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Kněz: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Čtec:

1. Kondak: hl. 2. Vévodové Boží, služebníci slávy Boží, velitelé andělů a učitelé lidí, vyproste nám užitečné dary a velké milosti, neboť jste vévodové nebeských sil.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Kněz: Pane smiluj se. 40x.

Kněz: Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle svých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla. Spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy. Vždyť ty jsi velebený na věky věků. Amen.

Čtec: Pane smiluj se. 3x.

Čtec: Sláva Otci i Synu, i Svatému Duchu. I nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Čtec: Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Čtec: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz: Bože obdaruj nás, požehnej nám. Obrať k nám svou tvář a smiluj se nad námi.

Čtec: Amen

Kněz: Kriste, světlo pravé, ty osvěcuješ a posvěcuješ každého člověka, který přichází na tento svět, abychom byli požehnáni světlem tvé tváře a spatřili v ní nepřístupné světlo. Pro modlitby tvé přečisté matky a všech tvých svatých naprav naše cesty, abychom konali podle tvých přikázání. Amen.

Čtec: Amen.

pokračuje-li se další modlitbou, následuje rovnou pojďte pokloňme se

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Čtec: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se. 3x.

Čtec: Pane, požehnej nás.

Kněz: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Čtec: Amen.