Domů

3. HODINKA

24.06.2024

Může se modlit společně se 6. hodinkou před Svatou liturgií.

Čtec: Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Kněz: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Kněz: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Čtec: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Kněz: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Kněz: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Kněz: Pane, smiluj se. 6x

Čtec: Pane, smiluj se. 6x

Kněz: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Čtec: I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kněz: Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Čtec: Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Kněz: Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Čtec: Žalm 16

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, † všimni si mého nářku, * popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!

Ty sám posuď mou spravedlnost, * tvé oči vidí, co je správné.

Jestliže zkoušíš mé srdce, zkoumáš mě v noci, tříbíš mě ohněm, * nenalezneš na mně nepravosti.

Má ústa se neprohřešila, jak lidé mají ve zvyku, * podle slov tvých rtů jsem dbal na cesty zákona.

Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách, * nezakolísaly mé nohy.

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, * popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

Ukaž mi svou zvláštní milost * ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny, kdo se utíkají k tvé pravici.

Čtec: Žalm 24

K tobě pozvedám svou duši, * Hospodine, můj Bože,

v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, * ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.

Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; * do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost.

Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách.

Veď mě ve své pravdě a uč mě, † neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, * nepřestávám v tebe důvěřovat.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně.

Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, † pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine!

Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu.

Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě.

Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost * pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.

Pro své jméno, Hospodine, * odpusť mi hřích, je totiž velký!

Který muž ctí Hospodina? * Učí ho o cestě, kterou si má zvolit.

Takový se bude těšit z blahobytu, * jeho potomci budou vlastnit zemi.

Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, * dává jim poznat svou smlouvu.

Stále upírám oči na Hospodina,* vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky.

Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,* vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

Ulev mi v úzkostech srdce,* vyprosť mě z nesnází!

Popatř na mou bídu a trápení,* odpusť mi všechny hříchy!

Pohleď na mé nepřátele, je jich mnoho,* nevraží na mě s prudkou nenávistí.

Opatruj mou duši a zachraň mě,* ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k tobě.

Ať mě chrání nevina a upřímnost,* poněvadž doufám v tebe, Hospodine!

Bože, vysvoboď Izraele* ze všech jeho tísní!

Čtec: Žalm 50

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.

Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou.

Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé,

takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu.

Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka.

Hle, líbí se ti upřímné srdce, * ve skrytu mě učíš moudrosti!

Pokrop mě yzopem, a budu čistý, * umyj mě, a budu bělejší než sníh.

Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.

Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny.

Stvoř mi čisté srdce, Bože! * Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

Neodvrhuj mě od své tváře * a neodnímej mi svého svatého ducha.

Vrať mi radost ze své ochrany * a posilni mou velkodušnost.

Bezbožné budu učit tvým cestám * a hříšníci se budou obracet k tobě.

Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, * ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.

Otevři mé rty, Pane, * aby má ústa zvěstovala tvou chválu.

Vždyť nemáš zálibu v oběti, * kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.

Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, * zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

Pane, obšťastni Sión svou přízní, * znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.

Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách, * na oltář ti budou klást býčky.

Čtec: Sláva Otci i Synu, i Svatému Duchu.

Čtec: i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tobě Bože. 3x.

Čtec: Pane smiluj se. 3x.

Čtec:

1. Tropar: hl. 4. Vévodové nebeského vojska, neustále se k vám modlíme my nehodní: „Pomáhejte nám vašimi modlitbami a přikryjte nás záštitou vašich křídel. Ochraňujte nás, když se k vám vroucně utíkáme a voláme: Vysvoboďte nás z běd, knížata nebeských mocností.“

Čtec: I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Bohorodičko, ty jsi pravý vinič, z něhož nám vyrostl Plod života. K tobě se modlíme, Vládkyně: „Přimlouvej se se svatými apoštoly za spásu našich duší.“

Čtec: Blahoslavený je Hospodin Bůh, blahoslavený je Pán každého dne. On nám pomáhá v naší spáse. Je naším Bohem, Bohem Spasitelem.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Kněz: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Kněz: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Čtec:

1. Kondak: hl. 2. Vévodové Boží, služebníci slávy Boží, velitelé andělů a učitelé lidí, vyproste nám užitečné dary a velké milosti, neboť jste vévodové nebeských sil.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Kněz: Pane smiluj se. 40x.

Kněz: Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle svých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla. Spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy. Vždyť ty jsi velebený na věky věků. Amen.

Čtec: Pane smiluj se. 3x.

Čtec: Sláva Otci i Synu, i Svatému Duchu. I nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Čtec: Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Čtec: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz: Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

Kněz: Vládce, Bože Otče všemohoucí, Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste, a Svatý Duchu, jediné Božství a jediná Moci, smiluj se nade mnou hříšným. A uznáš-li to vhodné, spas mě, tvého nedůstojného služebníka, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

Čtec: Amen.

pokračuje-li se další modlitbou, následuje rovnou pojďte pokloňme se

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Čtec: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se. 3x.

Čtec: Pane, požehnej nás.

Kněz: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Čtec: Amen