Domů

6. HODINKA

24.06.2024

Čtec: Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Kněz: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Kněz: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Čtec: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Kněz: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Kněz: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Kněz: Pane, smiluj se. 6x

Čtec: Pane, smiluj se. 6x

Kněz: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Čtec: I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kněz: Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Čtec: Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Kněz: Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Čtec: Žalm 53

Bože, zachraň mě pro své jméno, * svou mocí mi zjednej právo!

Bože, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu slovům mých úst!

Neboť povstali proti mně zpupní lidé, * násilníci mi ukládali o život, na Boha nebrali ohled.

Hle, Bůh mi pomáhá, * Pán mě udržuje naživu.

Obrať zlo proti mým odpůrcům, * pro svoji věrnost je zahlaď!

Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, * Hospodine, že je dobré.

Čtec: Žalm 54

Naslouchej, Bože, mé modlitbě, * neskrývej se před mou úpěnlivou prosbou,

věnuj mi pozornost a vyslyš mě! * Zmítám se v neklidu, děsím se při křiku nepřítele,při povyku bezbožníka,

protože mě zavalují neštěstím * a v hněvu proti mně brojí

Srdce se ve mně chvěje * a padla na mě smrtelná úzkost.

Strach a hrůza se na mě * řítí a děs mě halí.

Říkám si: Kéž bych měl křídla jak holub, * odletěl bych a dopřál si klidu.

Hle, daleko bych utekl, * zůstal bych na poušti.

Rychle bych spěchal do útočiště * před vichrem a bouří.

Pane, zmať a rozděl jim jazyky, * vždyť vidím násilí a svár v městě.

Ve dne v noci obcházejí po jeho hradbách, * vládne v něm útisk a bezpráví.

Uvnitř jsou úklady, * z jeho náměstí nemizí násilí a podvod.

Kdyby mě potupil nepřítel, dovedl bych to snést, * kdyby se nade mě vypínal ten, kdo mě nenávidí, skryl bych se před ním.

Ale byls to ty, můj druh, * můj přítel a důvěrník!

Vždyť jsme spolu byli v důvěrném styku, * ve slavném průvodu jsme kráčeli v Božím domě.

Ať je uchvátí smrt, * ať zaživa sejdou do podsvětí,

neboť v jejich příbytcích, * v jejich středu sídlí zloba.

Já však budu volat k Bohu, * a Hospodin mě zachrání.

Večer, ráno i v poledne budu naříkat a sténat, * a uslyší můj hlas.

Vykoupí mou duši a dá mi pokoj * od těch, kteří na mě dorážejí, neboť je jich na mě mnoho

.Bůh to uslyší a zkruší je – on vládne od věčnosti * – nechtějí se změnit a nebojí se Boha.

Kdekdo napřahuje ruku na přátele, * znesvěcuje svoji smlouvu.

Úlisnější nad máslo jsou jeho ústa, * ale srdce má nepřátelské,

nad olej lahodnější jsou jeho slova, * jsou to však tasené meče.

Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová, * nikdy nedopustí, aby se viklal spravedlivý.

A ty, Bože, svrhneš je do jámy zkázy; * zákeřní vrazi nedosáhnou ani poloviny svých dnů.

Já však důvěřuji v tebe, * Hospodine!

Čtec: Žalm 90

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, * kdo dlíš ve stínu Všemocného,

řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, * můj Bůh, v něhož doufám!“

Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, * ze zhoubného moru.

Ochrání tě svými perutěmi, † uchýlíš se pod jeho křídla, * štít a pavéza je věrnost jeho.

Nemusíš se bát noční hrůzy, * šípu létajícího ve dne,

moru, který se plíží ve tmě, * nákazy, jež pustoší o polednách.

I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, * k tobě se přece nepřiblíží.

Svýma očima jen můžeš hledět, * a spatříš odplatu bezbožníků.

Neboť Hospodin je tvé útočiště: * za ochranu zvolil sis Nejvyššího.

Nepřihodí se ti nic zlého * a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.

Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, * aby tě střežili na všech tvých cestách.

Na svých rukou tě ponesou, * abys nenarazil o kámen svou nohou.

Po zmiji a hadu budeš kráčet, * šlapat budeš po lvu i draku.

„Vysvobodím ho, protože lne ke mně, * ochráním ho, protože zná mé jméno.

Vyslyším ho, až mě bude vzývat, † budu při něm v tísni, * zachráním ho a oslavím.

Nasytím ho dlouhým věkem * a ukáži mu svou spásu.“

Čtec: Sláva Otci i Synu, i Svatému Duchu.

Čtec: i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tobě Bože. 3x.

Čtec: Pane smiluj se. 3x.

Čtec:

1. Tropar: hl. 4. Vévodové nebeského vojska, neustále se k vám modlíme my nehodní: „Pomáhejte nám vašimi modlitbami a přikryjte nás záštitou vašich křídel. Ochraňujte nás, když se k vám vroucně utíkáme a voláme: Vysvoboďte nás z běd, knížata nebeských mocností.“

Čtec: I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Pro množství svých hříchů se neodvážíme volat k Pánovi, ty však, panenská Bohorodičko, pros z tebe zrozeného, vždyť mnoho zmůže mateřská přímluva u Vládcova milosrdenství. Nepřehlížej, přečistá, modlitby hříšníků, vždyť ten, který za nás dobrovolně trpěl, je milostivý a může nás zachránit.

Čtec: Pane, kéž nás rychle zastihne tvé milosrdenství, neboť jsme velmi zbědováni. Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli, pro slávu svého jména. Vysvoboď nás, Pane, pro své jméno a očisti od našich hříchů.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Kněz: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Kněz: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Čtec:

1. Kondak: hl. 2. Vévodové Boží, služebníci slávy Boží, velitelé andělů a učitelé lidí, vyproste nám užitečné dary a velké milosti, neboť jste vévodové nebeských sil.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Kněz: Pane smiluj se. 40x.

Kněz: Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle svých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla. Spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy. Vždyť ty jsi velebený na věky věků. Amen.

Čtec: Pane smiluj se. 3x.

Čtec: Sláva Otci i Synu, i Svatému Duchu. I nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Čtec: Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Čtec: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz: Pro modlitby našich svatých otců, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

Kněz: Bože a Pane mocností a Stvořiteli všech věcí, ty jsi ve svém nekonečném milosrdenství seslal svého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, aby nás spasil. Jeho svatým křížem jsi zničil dluhopis našich hříchů a tím přemohl knížectva a panstva temnoty. Ty sám, láskyplný Pane, přijmi od nás, hříšníků, tyto děkovné i prosebné modlitby a zbav nás všech zhoubných a temných provinění i všech viditelných i neviditelných nepřátel, kteří nám chtějí uškodit. Naplň nás posvátnou bázní a nedovol, aby se naše srdce uchýlila ke zlým řečem nebo myšlenkám, ale probodni svou láskou naše duše, abychom vždy hleděli na tebe a vedeni tvým světlem vzdávali neustálé vyznání a díky tobě, bezpočátečnému Otci, i tvému jednorozenému Synu s přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Amen.

pokračuje-li se další modlitbou, následuje rovnou pojďte pokloňme se

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Čtec: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se. 3x.

Čtec: Pane, požehnej nás.

Kněz: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Čtec: Amen.