Domů

9. HODINKA

24.06.2024

Čtec: Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Kněz: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Kněz: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Čtec: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Kněz: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Kněz: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Kněz: Pane, smiluj se. 6x

Čtec: Pane, smiluj se. 6x

Kněz: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Čtec: I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kněz: Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Čtec: Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Kněz: Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Čtec: Žalm 83

Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,

mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu.

I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:

Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože!

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, * stále tě mohou chválit.

Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť.

Až půjdou vyschlým údolím, v pramen je změní, * a časný déšť je zahalí požehnáním.

Půjdou se silou stále větší: * uzří Boha bohů na Siónu.

Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, * popřej sluchu, Jakubův Bože!

Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného!

Věru, lepší je den v tvých nádvořích * než jinde tisíc:

raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka.

Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít: † Hospodin popřává milost a slávu, * neodepře štěstí těm, kteří žijí v nevinnosti.

Hospodine zástupů, * blaze tomu, kdo v tebe doufá.

Čtec: Žalm 84

Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl.

Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy.

Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu.

Obnov nás, Bože, náš spasiteli, * odlož svou nevoli proti nám!

Což se navěky budeš na nás zlobit, * roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení?

Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid radoval v tobě?

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu!

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: * jistě mluví o pokoji

pro svůj lid a pro své svaté * a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.

Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, * aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.

Milosrdenství a věrnost se potkají, * políbí se spravedlnost a pokoj.

Věrnost vypučí ze země, * spravedlnost shlédne z nebe.

Hospodin též popřeje dobro * a naše země vydá plody.

Spravedlnost bude ho předcházet * a spása mu půjde v patách.

Čtec: Žalm 85

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý.

Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.

Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám.

Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.

Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.

Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby.

V den svého soužení k tobě volám, * ty mě přec vyslyšíš!

Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, * nic se nepodobá tvým skutkům.

Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, † budou se ti klanět, Pane, * a velebit tvé jméno.

Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh.

Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě, * veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.

Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem * a věčně velebit tvé jméno.

Neboť veliká byla ke mně tvá láska * a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši.

Bože, povstali proti mně zpupní lidé † a tlupa násilníků mi ukládá o život, * neberou na tebe ohled.

Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.

Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, † uděl sílu svému služebníku * a zachraň syna své služebnice.

Dej mi znamení své přízně, † ať to vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se, * že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.

Čtec: Sláva Otci i Synu, i Svatému Duchu.

Čtec: i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tobě Bože. 3x.

Čtec: Pane smiluj se. 3x.

Čtec:

1. Tropar: hl. 4. Vévodové nebeského vojska, neustále se k vám modlíme my nehodní: „Pomáhejte nám vašimi modlitbami a přikryjte nás záštitou vašich křídel. Ochraňujte nás, když se k vám vroucně utíkáme a voláme: Vysvoboďte nás z běd, knížata nebeských mocností.“

Čtec: I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Spasiteli, ty ses pro nás narodil z Panny a jako Dobrotivý vytrpěl ukřižování. Smrtí jsi přemohl smrt a svou Božskou mocí zjevil vzkříšení. Nepohrdej těmi, které stvořila tvá ruka. Ukaž nám svou lásku, Milostivý. Přijmi modlitby té, která tě porodila a přimlouvá se za nás. Zachraň, Spasiteli, svůj ubohý lid.

Čtec: Nezavrhni nás navždy pro své jméno, zachovej Zákon svůj. Nezbavuj nás svého milosrdenství pro tvého milovaného Abraháma, pro tvého služebníka Izáka a pro tvého svatého Izraele.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Kněz: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Kněz: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

Čtec: Amen

Čtec:

1. Kondak: hl. 2. Vévodové Boží, služebníci slávy Boží, velitelé andělů a učitelé lidí, vyproste nám užitečné dary a velké milosti, neboť jste vévodové nebeských sil.

Čtec: neni

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Kněz: Pane smiluj se. 40x.

Kněz: Dobrotivý, trpělivý a nejmilostivější Bože, tebe v každé chvíli oslavuje a klaní se ti veškeré stvoření na nebi i na zemi. Ty miluješ spravedlivé a hříšníky máš v lásce, všechny voláš ke spáse a přislíbil jsi jim svá budoucí dobra. Přijmi, Pane, i naše modlitby, které ti v této chvíli přinášíme. Usměrni náš život podle svých přikázání, posvěť naše duše a očisti těla. Spravuj naše myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli k poznání tvé nepřístupné slávy. Vždyť ty jsi velebený na věky věků. Amen.

Čtec: Pane smiluj se. 3x.

Čtec: Sláva Otci i Synu, i Svatému Duchu. I nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Čtec: Čestnější jsi nežli cherubíni a neporovnatelně slavnější než serafíni, bez porušení jsi porodila Boha Slovo, jsi pravá Bohorodička a my tě velebíme.

Čtec: Ve jménu Pánově požehnej, otče.

Kněz: Bože, obdaruj nás a požehnej nám. Obrať k nám svou tvář a smiluj se nad námi.

Kněz: Pane Ježíši Kriste, Bože náš a Vládce, ty máš trpělivost s našimi hříchy a dal jsi nám, abychom se dočkali této hodiny, kdy jsi jako ukřižovaný otevřel nebeskou bránu kajícímu lotrovi a smrtí přemohl smrt. Očisti nás hříšné a nehodné tvé služebníky, vždyť jsme hřešili a přestupovali tvá přikázání a nejsme hodni pozvednout své oči a pohlédnout k nebeským výšinám. Zanechali jsme cestu pravdy a řídili se choutkami svých srdcí, ale přesto se utíkáme ke tvé nezměrné dobrotě a prosíme tě: „Smiluj se nad námi, Pane, ve své nesmírné milosti a zachraň nás pro své svaté jméno, vždyť naše dny uplynuly v marnostech. Vytrhni nás z rukou našich nepřátel, odpusť nám naše hříchy a umrtvi naše tělesné žádosti, abychom odložili starého člověka, oblékli se v nového a žili jen pro tebe, našeho Vládce a Dobrodince. Dej, ať nás vedou tvá přikázání, abychom dosáhli věčného pokoje tam, kde přebývají všichni blažení.“ Vždyť ty, Kriste, Bože náš, jsi pravým veselím a radostí pro všechny, kteří tě milují. A tobě i tvému bezpočátečnému Otci i přesvatému, dobrému a životodárnému tvému Duchu vzdáváme slávu nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

pokračuje-li se další modlitbou, následuje rovnou pojďte pokloňme se

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě.

Čtec: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se. 3x.

Čtec: Pane, požehnej nás.

Kněz: Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.

Čtec: Amen