Domů

RANNÍ MODLITBY

Je-li kněz, začíná:

Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

A my: Amen.

Není-li, začínáme:

Pro modlitby svatých otců našich, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

My: Amen.

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklade dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x.

Sláva Otci i Synu i svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků, amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi: Pane, očisti nás od našich hříchů: Vládce, odpusť nám naše nepravosti: Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se, 3x.

Sláva, i nyní:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Kněz: Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

My: Amen.

Tropáry trojiční:

Když jsme vstali ze spánku, padáme před tebou, Dobrotivý, a zpíváme ti, Mocný, andělskou píseň: „Svatý, svatý, svatý jsi, Bože náš, na přímluvu Bohorodičky smiluj se nad námi.“

Sláva:

Z lůžka a ze spánku jsi mě pozdvihl, Pane, osviť mi rozum a srdce. Otevři má ústa, Svatá Trojice, abych ti mohl zpívat: „Svatý, svatý, svatý jsi, Bože náš, na přímluvu Bohorodičky smiluj se nad námi.“

I nyní:

Neočekávaně přijde soudce a skutky každého boudou odkryté, proto s bázní volejme o půlnoci: „Svatý, svatý, svatý jsi, Bože náš, na přímluvu Bohorodičky smiluj se nad námi.“

Pane, smiluj se, 12x.

A tuto modlitbu:

Když jsem vstal ze spánku, děkuji ti Bože v Nejsvětější Trojici, neboť ve své velké dobrotě a shovívavosti ses nerozhněval na mě lenivého a hříšného ani jsi mě nezahubil v mých nepravostech, ale ve své veliké lásce jsi mě pozdvihl, když jsem ležel v nečinnosti, a dal jsi mi, abych mohl zrána oslavit tvou moc. I nyní osviť mé duševní oči a otevři má ústa, abych se poučil z tvých slov, porozuměl tvým přikázáním, plnil tvou vůli a opěvoval z celého srdce tvé přesvaté jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Kněz: Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

My: Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Kněz: Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Žalm 50

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě smyj mou vinu a očisť mě od mého hříchu. Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou. Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé, takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu. Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka. Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti! Pokrop mě yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu bělejší než sníh. Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které jsi zdrtil. Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny. Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti. Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha. Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost. Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě. Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností. Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu. Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá. Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. Pane, obšťastni Sión svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech a žertvách, na oltář ti budou klást býčky.

Sláva, i nyní:

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený ne stvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Děkujeme ti, Bože na výsostech a Pane milosrdenství, který s námi bezpočtukrát konáš velké, nepochopitelné, slavné a obdivuhodné věci. Ty jsi nám dal spánek k utišení našich slabostí a na úlevu námahou unaveného těla. Děkujeme ti, že jsi nás nezahubil pro naše hříchy, ale ve své velké lásce k člověku jsi nás, ležící v nečinnosti, pozdvihl, abychom oslavovali tvou moc. Proto prosíme tvé nesmírné dobrodiní: osvěť naše smysly, oči a rozum, aby povstaly z těžkého spánku lenosti, otevři naše ústa a naplň je svou chválou, abychom tě mohli nerušeně opěvovat a vyznávat se tobě ve všem a od všech oslavovanému Bohu, bezpočátečnému Otci i tvému jednorozenému Synu i přesvatému, dobrému a životodárnému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba 1:

Bože, očisti mě hříšného, i když jsem nikdy před tebou nevykonal nic dobrého, a zbav mě zlého. Kéž se na mě projeví tvá vůle, abych mohl bez odsouzení otevřít svá ústa a chválit tvé svaté jméno, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba 2:

Když jsem vstal ze spánku, přináším ti půlnoční píseň, Spasiteli, skláním se před tebou a vzývám tě: „Nedej, abych usnul smrtí hříchu, ale zachovej mě, setrvávajícího v lenosti, neboť jsi byl za nás dobrovolně ukřižován. Pozdvihni mě, který před tebou stojí v modlitbě, a po nočním spánku, Kriste Bože, mi daruj den bez hříchu a spas mě.

Modlitba 3:

Když jsem se probudil, přicházím k tobě, láskyplný Vládce, a chci skrze tvé milosrdenství konat tobě milé skutky. Proto tě prosím: pomáhej mi v každé chvíli a v každé činnosti, zbav mě všech zlých světských úkladů a úlisnosti zlého ducha, zachraň mě a uveď do tvého věčného království. Vždyť ty jsi můj Stvořitel, původce a dárce všeho dobra. V tebe jsem složil veškerou svou naději a tobě vzdávám slávu nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba 4:

Pane, ty jsi mně, svému služebníku, dal ve své velké dobrotě a laskavosti, abych prožil uplynulou noc bez útoku veškerého nepřátelského zla. Ty sám, Vládce a Stvořiteli veškerenstva, učiň, abych se stal tvým pravým světlem a z čistého srdce konal tvou vůli nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba 5:

Všemohoucí Pane Bože, ty přijímáš od nebeských mocností trojsvatou píseň. Přijmi i ode mne, tvého nehodného služebníka, tuto noční píseň a dej, abych v každé chvíli po všechny dny svého života vzdával slávu tobě, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba 6:

Hospodine Vševládce, Bože mocností a veškerého těla, ty žiješ na výsostech, hledíš na ponížené, zkoumáš srdce i nitro a dobře znáš lidská tajemství. Jsi bezpočátečným a věčným světlem, u něhož není změny nebo proměny. Ty sám, nesmrtelný Králi, přijmi tyto naše modlitby, v nichž doufáme ve tvou velkou laskavost, i když vycházejí z poskvrněných úst, a odpusť nám naše hříchy, jichž jsme se dopustili skutkem, slovem nebo myšlenkou, ať vědomě či nevědomě, a očisť nás od každé poskvrny těla a ducha. Daruj nám, abychom se zmužilým srdcem a střízlivou myslí přešli celou nocí nynějšího života a očekávali příchod oznámeného světlého dne, kdy přijde tvůj jednorozený Syn, náš Pán, Bůh a Spasitel, se vší slávou jako soudce a každému odplatí podle jeho skutků. Ať nepadneme v lenosti, ale chrabře se obrátíme a pozvednuti prací vejdeme do Božského příbytku tvé slávy, kde je neustálé plesání a nevýslovná radost těch, kteří hledí na nepochopitelnou dobrotu tvé tváře. Vždyť ty jsi pravé světlo, které vše posvěcuje a osvěcuje, a tebe opěvuje veškeré stvoření na věky věků. Amen.

Modlitba 7:

Děkujeme ti, Bože na výsostech a Pane milosrdenství, který s námi bezpočtukrát konáš velké, nepochopitelné, slavné a obdivuhodné věci. Ty jsi nám dal spánek k utišení našich slabostí a na úlevu námahou unaveného těla. Děkujeme ti, že jsi nás nezahubil pro naše hříchy, ale ve své velké lásce k člověku jsi nás, ležící v nečinnosti, pozdvihl, abychom oslavovali tvou moc. Proto prosíme tvé nesmírné dobrodiní: osvěť naše smysly, oči a rozum, aby povstaly z těžkého spánku lenosti, otevři naše ústa a naplň je svou chválou, abychom tě mohli nerušeně opěvovat a vyznávat se tobě ve všem a od všech oslavovanému Bohu, bezpočátečnému Otci i tvému jednorozenému Synu i přesvatému, dobrému a životodárnému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba 8:

Pane, nezbavuj mě svých nebeských dober. Pane, vysvoboď mě od věčných muk. Pane, ať jsem zhřešil rozumem, myšlenkou, slovem či skutkem, odpusť mi. Pane, zbav mě každé nevědomosti, zapomnětlivosti, malomyslnosti a kamenné bezcitnosti. Pane, zbav mě každého pokušení. Pane, osviť mé srdce zatemněné zlou žádostivostí. Pane, zhřešil jsem jako člověk, ale ty, jako milostivý Bůh, smiluj se nade mnou, vždyť vidíš nemoc mé duše. Pane, pošli mi na pomoc svou milost, abych oslavil tvé svaté jméno. Pane Ježíši Kriste, zapiš mě, svého služebníka, do knihy života a daruj mi dobrý konec. Pane, Bože můj, i když jsem před tebou nic dobrého nevykonal, dej mi ve své milosti dobrý začátek. Pane, zkrop mé srdce rosou své milosti. Pane nebe i země, vzpomeň si na mě, svého hříšného, nestydlivého a nečistého služebníka, ve svém království. Amen.

Pane, v pokání mě přijmi. Pane, neopusť mě. Pane, neuveď mě do nebezpečí. Pane, dej mi šlechetnou mysl. Pane, dej mi slzy, myšlenky na smrt a zkroušenost srdce. Pane, dej mi úmysl vyznat se ze svých hříchů. Pane, dej mi pokoru, čistotu a poslušnost. Pane, dej mi trpělivost, velkodušnost a tichost. Pane, zaštěp do mě kořen dobra a do mého srdce vlož svůj strach. Pane, učiň, abych tě miloval z celé své duše i mysli a ve všem konal tvou vůli. Pane, chraň mě před nespravedlivými lidmi, před zlými duchy a vášněmi i před každou jinou nepřístojností. Pane, víme, že konáš, co sám chceš, kéž se i na mně, hříšném, splní tvá vůle, neboť jsi požehnaný na věky. Amen.

Modlitba 9:

Mnohomilostivý a nejmilostivější můj Bože, Pane Ježíši Kriste, ty jsi ze své veliké lásky sestoupil z nebe a přijal jsi tělo, abys všechny spasil. Proto tě, Spasiteli, opět prosím, zachraň mě ve své milosti. Vždyť kdybys mě měl zachránit pro skutky, to není milost ani dar, ale spíše dluh. A velký jsi v dobrodiní a nepochopitelný v milosti. Ty jsi řekl, můj Kriste: „Kdo věří ve mě, bude žít a neuzří smrti na věky.“ Jestliže tedy víra v tebe zachrání zoufající, hle, věřím. Zachraň mě, vždyť jsi mým Bohem a Stvořitelem. Ať se mi započítá víra místo skutků. Vždyť, můj Bože, nenalezneš skutky, které by mě mohly ospravedlnit. Ale ať se započítá tato moje víra na místo nich, ta ať za mě odpovídá, ta ať mě ospravedlní, ta ať mě učiní účastníkem tvé věčné slávy. Ať mě neuchvátí satan a nechválí se, věčné Slovo, že mě vytrhl z tvé ruky a ochrany. Ať chci či nechci, zachraň mě, Kriste, Spasiteli můj. Rychle pospěš, ať nezhynu. Vždyť ty jsi můj Bůh již od života mé matky. Učiň, Pane, abych tě miloval tak, jak jsem kdysi miloval hřích, a sloužil ti bez lenosti tak, jak jsem kdysi sloužil lstivému démonu. Nyní chci sloužit jen tobě, mému Pánu a Bohu, Ježíši Kristu, i po všechny dny mého života, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba 10:

Anděle Kristův svatý, k tobě přicházím v modlitbě, můj svatý ochránce, daný mi u svatého křtu na ochranu mé duše i hříšného těla. Svou lenivostí a svými zlými návyky jsem rozhněval tvou přečistou světlost a odehnal tě od sebe svými hanebnými skutky: lží, pomluvami, závistí, posuzováním, pohrdáním, pýchou, nenávistí k bližnímu a pamatováním na zlé, lakomstvím, nečistotou, hněvem, skoupostí, přejídám a opilstvím, mnohými řečmi, zlými a nešlechetnými myšlenkami, hrdostí a zuřivostí a souhlasil jsem s každou tělesnou žádostí. Ach, má rozhodnutí jsou tak zlá, že se jich nedopouští ani nerozumná zvěř, ale já, svévolník, je konám. Jak na mě můžeš pro mé hříchy pohlédnout, můj svatý ochránce, nebo jak ke mně můžeš přistoupit, vždyť jsem podoben zapáchajícímu psu? Jak se na mě můžeš, anděle Kristův, podívat, když vidíš má hnusná díla? A jak jen mohu prosit o odpuštění za své mrzké, zlé a nešlechetné skutky, do kterých upadám den co den, každou noc a každou chvíli? Ale prosím tě a padám před tebou, můj svatý ochránce, smiluj se nade mnou hříšným a nehodným svým služebníkem, buď mým zastáncem a pomocníkem proti zlému protivníkovi a svými svatými modlitbami mi pomoz, abych se stal účastníkem Božího království se všemi svatými, na věky věků. Amen.

Modlitba 11:

Přesvatá má Vládkyně, Bohorodičko, zažeň z mého ubohého srdce a zastřeného rozumu svými svatými a mocnými modlitbami smutek, zapomnětlivost, nerozumnost, lhostejnost a všechny poskvrněné, zlé a rouhavé myšlenky. Vždyť jsem tvým poníženým a ubohým služebníkem. Uhas plamen mých vášní, vždyť jsem nebohý a utlačený. Zbav mě mnoha zlých vzpomínek a dojmů a osvoboď mě od zlých skutků. Vždyť jsi požehnaná ve všech pokoleních, v nichž se slaví navěky tvé přesvaté jméno. Amen.

Půlnoční píseň k přesvaté Bohorodičce:

Opěvuji tvou dobrotivost, Vládkyně, a prosím tě, abys požehnala můj rozum. Dej, abych kráčel správnou cestou Kristových přikázání. Posilni mě k bdělosti a písni, odežeň ode mě ospalost. Jsem spoután okovy hříchů, ty je však, Boží nevěsto, přetrhej svými modlitbami. Chraň mě ve dne i v noci a zbav mě nepřátel, kteří proti mě útočí. Ty jsi porodila Boha, Dárce života, oživ mě, který jsem mrtvý pro množství vášní. Ty jsi porodila nehasnoucí Světlo, dej světlo mé oslepené duši. Ó podivuhodný královský paláci, učiň mě příbytkem Božího Ducha. Ty jsi porodila lékaře, uzdrav mnohaleté vášně mé duše. Jsem zmítán bouří života, přiveď mě k cestě pokání. Zachraň mě od věčného ohně, zlého červa a pekla, aby se nade mnou neradovali démoni pro mé mnohé hříchy. Učiň mě, neposkvrněná, novým člověkem, dej, ať zaniknou mé hříchy. Upros Vládce veškerenstva a zachraň mě ode všech muk. Učiň, abych obdržel nebeský domov se všemi svatými. Přesvatá Panno, slyš hlas svého nepotřebného služebníka. Dej mi, Přečistá, proud slzí a očisť skvrny mé duše. Neustále ti přináším sténání mého srdce, smiluj se, Vládkyně. Přijmi mé prosby a dones je dobrotivému Bohu. Ty převyšuješ anděly, dej, ať já překonám světské. Jasná síni nebe, naplň mě duchovní milostí. Zvedám k tobě své poskvrněné ruce a otvírám ke tvé chvále svá nečistá ústa, neposkvrněná. Zbav mě toho, co rozežírá mou duši a neustále pros Krista, jemuž patří čest a poklona nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Též: Důstojné je: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se, 3x, Požehnej nás.

A propuštění:

Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, nechť se nad námi smiluje a spasí nás, neboť je dobrý a miluje nás.