Domů

MODLITBY PŘED SPANÍM

Začátek: Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Není-li kněz, začínáme:

Pro modlitby svatých otců našich, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

My: Amen.

Kněz: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Čtec: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Kněz: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tyto tropáry:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva:

Pane, smiluj se nad námi, neboť v tebe doufáme. Nehněvej se velmi na nás, ani nevzpomínej naše nepravosti, ale shlédni na nás laskavě a zbav nás našich nepřátel, neboť ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid. Všichni jsme dílem tvých rukou a vzýváme tvoje jméno.

I nyní:

Dveře milosrdenství nám otevři, požehnaná Bohorodičko. Nedej zahynout nám, kteří v tebe doufáme, ale osvoboď nás z běd, neboť ty jsi záchrana křesťanského lidu.

Též: Pane, smiluj se, 12x.

A tyto modlitby, pozorně a pokorně:

3. modlitba k přesvatému Duchu:

Pane, nebeský králi, utěšiteli, Duchu pravdy, buď mi milosrdný a smiluj se nade mnou, tvým hříšným služebníkem, odpusť mi, nedůstojnému, a promiň vše, čím jsem proti tobě zhřešil dnešního dne jako člověk, či spíše ne jako člověk, ale jako nerozumný tvor. Odpusť mi všechny hříchy vědomé i nevědomé, dobrovolné i nedobrovolné, jichž jsem se dopustil od své mladosti ve zlém učení, přenáhlení a sklíčenosti. Tvé jméno jsem znevažoval a ve své mysli se mu rouhal. Bližního jsem ponížil a ve svém hněvu jej pomluvil. Měl jsem hříšný smutek a hněval se kvůli zbytečnostem. Lhal jsem a bez potřeby spal. Přišel ke mně ubohý a já jsem jej propustil naprázdno. Zarmoutil jsem svého bratra a svedl jej ke hříchu. Bližního jsem odsoudil a vyvyšoval jsem se nad ním. Byl jsem namyšlený a nazlobený. Přebýval jsem na modlitbě a můj rozum se zabýval světskými marnostmi. Vymýšlel jsem podvody, přejídal a přepíjel se. Bez rozumu jsem se smál a myslel jsem na zlé. Viděl něčí dobro a rmoutilo to mé srdce. Mluvil jsem o nesprávných věcech a smál se hříchu mého bratra, ale mých hříchů je bez počtu. Nestaral jsem se o modlitbu a vykonal jsem i jiné a na to se již nepamatuji. Tohoto všeho, ba více než tohoto jsem se dopustil. Smiluj se, můj Stvořiteli, nade mnou líným a nehodným tvým služebníkem. Odpusť mi a promiň mi, vždyť jsi dobrý a miluješ lidi. Dej mi, nečistému a ubohému, abych pokojně ulehl, usnul a odpočinul si. A nyní přijmi moji modlitbu a píseň, jíž oslavuji tvé přečestné jméno, i jméno Otce s jeho jednorozeným Synem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

9. modlitba k andělu strážnému:

Anděle Kristův, můj svatý ochránce, strážce mé duše i těla, odpusť mi vše, čím jsem zhřešil dnešního dne a zbav mě všech úkladů mého nepřítele, abych žádným hříchem nerozhněval svého Boha. Modli se za mě, hříšného a nedůstojného služebníka, abych se stal hodným dobra a milostí Nejsvětější Trojice, Matky mého Pána Ježíše Krista i všech svatých. Amen.

Též kondak Bohorodičce:

My, tví služebníci, zbavení válečných hrůz, jsme vděční za vítězství tobě, Bohorodičko, naše Vládkyně v boji a Ochránkyně, a vzýváme tvou nepřemožitelnou moc: osvoboď nás od všech nebezpečí, abychom k tobě mohli volat: „Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!“

Též:

Přeslavná Panno a Bohorodičko, přijmi naše modlitby a dones je svému Synu a našemu Bohu, aby tvým prostřednictvím spasil naše duše.

Veškerou svou naději vkládám v tebe, Boží Matko, zachovej mě pod svou ochranou.

Bohorodičko Panno, nepřehlédni mě hříšného, který potřebuje tvou pomoc a zastání. V tebe doufá má duše, smiluj se nade mnou.

Též modlitba svatého Joanika:

Mou nadějí je Otec, útočištěm Syn a ochranou Duch svatý. Trojice svatá, sláva tobě.

Též: Důstojné je: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se, 3x, Požehnej nás. A propuštění:

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, spas mě hříšného.

Modlitba svatého Jana Damašského, při níž se ukazuje na své lůžko:

Láskyplný Vládce, nebude mi již toto lůžko hrobem? Nebo mé ubohé duši zazáříš dalším dnem? Hle, přede mnou je hrob, přede mnou je smrt. Bojím se, Pane, tvého soudu, bojím se nekonečných muk, ale nepřestávám konat zlo. Hněvám tebe, mého Boha, tvou přečistou Matku, všechny nebeské mocnosti i svého strážného anděla. Vím, Pane, že nejsem hoden tvé lásky, ale jen odsouzení a muk. Ale, Pane, ať chci, či nechci, zachraň mě. Jestliže zachráníš spravedlivého, to není nic velké, jestliže se smiluješ nad čistým, není to nic podivného, vždyť jsou hodni tvé milosti. Ale na mně hříšném projev svou milost a lásku v tom, že má zloba nepřemůže tvou nepochopitelnou dobrotu a milosrdenství. Tak, jak sám uznáš za vhodné, nakládej se mnou.

Když si chceš lehnout na své lůžku, modli se toto:

Kriste Bože, dej světlo mým očím, abych neusnul na smrt, aby se můj nepřítel nevyvyšoval: „Zvítězil jsem nad ním.“

Sláva:

Buď, Bože, zastánce mé duše, vždyť chodím mezi mnohými nástrahami. Zachraň mě před nimi a spas mě, Dobrotivý, vždyť ty člověka miluješ.

I nyní:

Přeslavnou Boží Matku, slavnější nežli andělé, opěvujme neutuchajícími hlasy, ústy i srdcem. Vyznávejme, že je pravou Bohorodičkou, vždyť vskutku porodila vtěleného Boha a stále se modlí za naše duše.

Polib svůj kříž, požehnej své místo od hlavy k nohám a též ze všech stran a modli se k čestnému Kříži:

Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním, tratí se, jako se rozplývá dým, jako taje vosk před ohněm - tak ať zhynou démoni před tváří těch, kdo milují Boha, žehnají se znamením kříže a v radosti volají: „Buď pozdraven čestný a životodárný Pánův kříži. Ty vyháníš démony silou na tobě ukřižovaného Pána našeho Ježíše Krista. On sestoupil do podsvětí a přemohl sílu ďábla. On nám daroval tebe, svůj čestný kříž, kterým vyháníme každého nepřítele.“ Ó nejčestnější a životodárný kříži Páně, pomáhej mi se svatou vládkyní Bohorodičkou a všemi svatými na věky. Amen.

Před tím, než ulehneš na lůžko, projdi si v mysli těchto pět věcí:

Za prvé:

Vzdej díky všemohoucímu Bohu, že ti ve své milosti daroval, abys prožil uplynulý den živý a ve zdraví.

Za druhé:

    Zpytuj ve svědomí své nitro a podrobně projdi všechny hodiny dne. Začni od doby, kdy jsi vstal ze svého lůžka a vzpomínej kde jsi chodil, co jsi dělal, s kým a o čem jsi mluvil, i na své veškeré skutky, slova i myšlenky, které jsi pronesl od rána až do večera. To vše starostlivě zkoumej a vzpomeň si na to.

Za třetí:

    Jestliže jsi dnešního dne učinil něco dobrého, to nepocházelo od tebe, ale od samého Boha, který nám dává vše dobré. Tomu vše připisuj, děkuj mu a modli se, aby tě utvrdil v dobrém a pomáhal ti i v budoucnosti.

Za čtvrté:

    Jestliže jsi učinil něco špatného, to pocházelo z tebe, z tvé nemohoucnosti, zlého zvyku a souhlasu. Proto čiň pokání a pros láskyplného Pána, aby ti v této věci daroval odpuštění, a pevně slib, že v budoucnu to již nebudeš konat.

Za páté:

    Pros se slzami svého Stvořitele, aby se nad tebou smiloval a daroval ti nadcházející noc tichou, pokojnou, bez pokušení a hříchu a celý následující den ti dal ke chvále jeho svatého jména.

Dodatek:

Jestliže máš měkký polštář, odlož jej, a pro Krista si dej pod hlavu kámen. Jestliže ti bude zima, vytrp to a říkej si: Mnozí jiní nespí.

Viz o tom Paterik, 4. slovo.

Též se přežehnej, s modlitbou usni a vzpomínej na soudný den, kdy máš stanout před Boží tváří.