Domů

MODLITBY PŘED SPANÍM

Začátek: Požehnaný je Bůh náš stále, nyní i vždycky a na věky věků.

Není-li kněz, začínáme:

Pro modlitby svatých otců našich, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi.

My: Amen.

Kněz: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Čtec: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Čtec: Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Kněz: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Čtec: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Kněz: nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tyto tropáry:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva:

Pane, smiluj se nad námi, neboť v tebe doufáme. Nehněvej se velmi na nás, ani nevzpomínej naše nepravosti, ale shlédni na nás laskavě a zbav nás našich nepřátel, neboť ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid. Všichni jsme dílem tvých rukou a vzýváme tvoje jméno.

I nyní:

Dveře milosrdenství nám otevři, požehnaná Bohorodičko. Nedej zahynout nám, kteří v tebe doufáme, ale osvoboď nás z běd, neboť ty jsi záchrana křesťanského lidu.

Též: Pane, smiluj se, 12x.

A tyto modlitby, pozorně a pokorně:

1. modlitba sv. Makaria Velkého k Bohu Otci:

Věčný Bože a králi veškerého stvoření, ty jsi mi dopřál, abych se dožil této hodiny. Odpusť mi hříchy, jichž jsem se dopustil dnešního dne, ať již skutkem, slovem nebo myšlenkou. Očisti, Pane, mou ubohou duši ode vší poskvrny těla i ducha a dopřej mi, abych prožil tuto noc v pokoji, abych vstal z lůžka odpočinku a konal po všechny dny mého života to, co je ti milé, a tak zvítězil nad tělesnými i beztělesnými nepřáteli. Zbav mě, Pane, marnivých myšlenek, které mě poskvrňují, a zlých vášní. Vždyť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

2. modlitba k Pánu našemu Ježíši Kristu svatého Antiocha:

Všemohoucí Otcovo Slovo, Ježíši Kriste, ty jsi nejdokonalejší. Neopouštěj mě nikdy ve svém milosrdenství, ale vždy ve mně přebývej. Ježíši, dobrý pastýři svých ovcí, nevydávej mě záhubě hadově a neponechávej mě touhám satana, vždyť ve mně přebývá semeno porušitelnosti. Proto ty, poklonyhodný Bože, svatý králi Ježíši Kriste, zachovej mě ve spánku nehasnoucím světlem, svým svatým Duchem, kterým jsi posvětil své učedníky. Daruj, Pane, i mně, svému nehodnému služebníku, spásu na mém lůžku: můj rozum osviť světlem svého svatého evangelia, mou duši láskou ke tvému kříži, mé tělo svou bolestí, která odhání vášně, mou mysl zachovej svou pokorou a pozdvihni mě v příhodný čas, abych ti vzdával chválu. Vždyť ty jsi velebený s tvým bezpočátečným Otcem i přesvatým Duchem nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

3. modlitba k přesvatému Duchu:

Pane, nebeský králi, utěšiteli, Duchu pravdy, buď mi milosrdný a smiluj se nade mnou, tvým hříšným služebníkem, odpusť mi, nedůstojnému, a promiň vše, čím jsem proti tobě zhřešil dnešního dne jako člověk, či spíše ne jako člověk, ale jako nerozumný tvor. Odpusť mi všechny hříchy vědomé i nevědomé, dobrovolné i nedobrovolné, jichž jsem se dopustil od své mladosti ve zlém učení, přenáhlení a sklíčenosti. Tvé jméno jsem znevažoval a ve své mysli se mu rouhal. Bližního jsem ponížil a ve svém hněvu jej pomluvil. Měl jsem hříšný smutek a hněval se kvůli zbytečnostem. Lhal jsem a bez potřeby spal. Přišel ke mně ubohý a já jsem jej propustil naprázdno. Zarmoutil jsem svého bratra a svedl jej ke hříchu. Bližního jsem odsoudil a vyvyšoval jsem se nad ním. Byl jsem namyšlený a nazlobený. Přebýval jsem na modlitbě a můj rozum se zabýval světskými marnostmi. Vymýšlel jsem podvody, přejídal a přepíjel se. Bez rozumu jsem se smál a myslel jsem na zlé. Viděl něčí dobro a rmoutilo to mé srdce. Mluvil jsem o nesprávných věcech a smál se hříchu mého bratra, ale mých hříchů je bez počtu. Nestaral jsem se o modlitbu a vykonal jsem i jiné a na to se již nepamatuji. Tohoto všeho, ba více než tohoto jsem se dopustil. Smiluj se, můj Stvořiteli, nade mnou líným a nehodným tvým služebníkem. Odpusť mi a promiň mi, vždyť jsi dobrý a miluješ lidi. Dej mi, nečistému a ubohému, abych pokojně ulehl, usnul a odpočinul si. A nyní přijmi moji modlitbu a píseň, jíž oslavuji tvé přečestné jméno, i jméno Otce s jeho jednorozeným Synem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

4. modlitba svatého Makaria Velikého:

Co ti přinesu, nebo čím se ti odvděčím, velký Dobrodinče, nesmrtelný Králi, štědrý a milující Pane? Byl jsem lenivým ke tvé laskavosti a neučinil jsem nic dobrého. Ty sám jsi mě dovedl ke konci tohoto dne ve starostlivosti o mé obrácení a spásu mé duše. Buď milostiv mně, hříšnému, který nevykonal žádné dobré skutky. Pozdvihni mou padlou duši, poskvrněnou mnohými hříchy. Odejmi ode mne všechny zlé myšlenky tohoto viditelného života. Ty jediný jsi bez hříchu, proto mi odpusť hříchy, kterých jsem se dopustil tohoto dne, vědomě i nevědomě, slovem i skutkem, myšlenkami a všemi svými smysly. Ty sám mě ochraň a zachraň ve své Božské moci, nesmírné lásce a síle před každým nepřátelským útokem. Očisti, Bože, očisti množství mých hříchů. Rač mě, Pane, zachránit od nástrah zlého ducha, abys, až přijdeš ve slávě, zachránil mou ubohou duši a posvětil mě světlem své tváře. A nyní mi dovol, abych usnul spánkem bez odsouzení a těžkých snů. Zachovej mysl svého služebníka v pokoji a zažeň ode mě veškeré úklady zlého ducha. Osviť mi mé duchovní oči a srdce, abych neusnul k smrti. Pošli mi anděla pokoje, ochránce a zastánce mé duše i těla, aby mě zbavil mých nepřátel, a já, až vstanu, jsem ti mohl přinášet modlitbu chvály. Ano, Pane, vyslyš mě, svého ubohého a hříšného služebníka, vždyť jsem hřešil dobrovolně proti hlasu svého svědomí. Daruj mi, až vstanu, abych přijímal poučení ze tvých slov, a svými anděly ode mě daleko odežeň lhostejnost pocházející od zlého ducha, abych chválil tvé svaté jméno, oslavoval přečistou Bohorodičku Marii, kterou jsi nám hříšným daroval jako zastánkyni, a proto nyní přijmi její modlitby za nás. Vždyť vím, že následuje tvou lásku a nepřestává se modlit. Pro její orodování, znamení čestného kříže a přímluvu všech svatých, zachovej, Ježíši Kriste, Bože náš, mou ubohou duši. Vždyť ty jsi svatý a oslavovaný na věky. Amen.

5. modlitba:

Pane, náš Bože, odpusť mi to, čím jsem hřešil dnešního dne, ať již slovem, skutkem nebo myšlenkou. Daruj mi tichý a pokojný sen. Sešli mi svého anděla ochránce, aby mě chránil a zachoval od každého zla. Vždyť ty jsi ochránce našich duší a těl a my ti slávu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků.

6. modlitba:

Pane, Bože náš, v tebe doufáme a tvé jméno vzýváme více než každé jiné jméno. Daruj nám, kteří se připravujeme ke spánku, úlevu pro duši i tělo, zachovej nás od všech zlých představ a temných vášní. Odstraň od nás útoky vášní a uhas naši rozplameněnou tělesnost. Daruj nám, abychom žili čistě ve skutcích i slovech, abychom si osvojili ctnostný život a neztratili tvá přislíbená dobra. Vždyť ty jsi požehnaný na věky. Amen.

7. modlitba k přesvaté Bohorodičce Petra Studity:

tobě, přečisté Boží Matce, přicházím já ubohý a modlím se: Ty víš, královno, že neustále hřeším a hněvám tvého Syna a svého Boha a mnohokrát, když konám pokání, se chvěji, zda mě již Pán nezahubí, ale za chvíli konám totéž. Ty to vidíš, má Vládkyně a Bohorodičko, prosím tě tedy, smiluj se nade mnou, abych byl posílen, a vypros mi, abych konal dobro. Vždyť víš, má Vládkyně a Bohorodičko, že velmi nenávidím své zlé skutky, ale celou duší miluji zákon svého Boha. Nevím však, odkud pochází to, že to, co nenávidím, konám a dopouštím se přestupků proti dobru. Nedovol, Přečistá, aby se uskutečňovala má vůle, vždyť toho není hodna, ale ať se uskuteční vůle tvého Syna a mého Boha, aby mě spasil, naučil správně smýšlet a dal mi milost svatého Ducha, abych od této chvíle přestal konat to, co mě poskvrňuje, a zbytek svého života prožil podle vůle tvého Syna. Vždyť jemu patří veškerá sláva, čest a moc i bezpočátečnému jeho Otci i dobrému a životodárnému jeho Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

8. modlitba k přesvaté Bohorodičce:

Dobrotivá Matko dobrotivého Krále, přečistá a blahoslavená Bohorodičko Marie, vylej milost svého Syna a našeho Boha na mou hříšnou duši a svými modlitbami mě přiveď ke konání dobra, abych zbytek svého života prožil bez poskvrny a skrze tebe dosáhl ráj. Bohorodičko Panno, jediná čistá a požehnaná.

9. modlitba k andělu strážnému:

Anděle Kristův, můj svatý ochránce, strážce mé duše i těla, odpusť mi vše, čím jsem zhřešil dnešního dne a zbav mě všech úkladů mého nepřítele, abych žádným hříchem nerozhněval svého Boha. Modli se za mě, hříšného a nedůstojného služebníka, abych se stal hodným dobra a milostí Nejsvětější Trojice, Matky mého Pána Ježíše Krista i všech svatých. Amen.

Též kondak Bohorodičce:

My, tví služebníci, zbavení válečných hrůz, jsme vděční za vítězství tobě, Bohorodičko, naše Vládkyně v boji a Ochránkyně, a vzýváme tvou nepřemožitelnou moc: osvoboď nás od všech nebezpečí, abychom k tobě mohli volat: „Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!“

Též:

Přeslavná Panno a Bohorodičko, přijmi naše modlitby a dones je svému Synu a našemu Bohu, aby tvým prostřednictvím spasil naše duše.

Veškerou svou naději vkládám v tebe, Boží Matko, zachovej mě pod svou ochranou.

Bohorodičko Panno, nepřehlédni mě hříšného, který potřebuje tvou pomoc a zastání. V tebe doufá má duše, smiluj se nade mnou.

Též modlitba svatého Joanika:

Mou nadějí je Otec, útočištěm Syn a ochranou Duch svatý. Trojice svatá, sláva tobě.

Též: Důstojné je: Sláva, i nyní: Pane, smiluj se, 3x, Požehnej nás. A propuštění:

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, na přímluvu své přečisté Matky, ctihodných a bohonosných otců našich a všech svatých, spas mě hříšného.

Modlitba svatého Jana Damašského, při níž se ukazuje na své lůžko:

Láskyplný Vládce, nebude mi již toto lůžko hrobem? Nebo mé ubohé duši zazáříš dalším dnem? Hle, přede mnou je hrob, přede mnou je smrt. Bojím se, Pane, tvého soudu, bojím se nekonečných muk, ale nepřestávám konat zlo. Hněvám tebe, mého Boha, tvou přečistou Matku, všechny nebeské mocnosti i svého strážného anděla. Vím, Pane, že nejsem hoden tvé lásky, ale jen odsouzení a muk. Ale, Pane, ať chci, či nechci, zachraň mě. Jestliže zachráníš spravedlivého, to není nic velké, jestliže se smiluješ nad čistým, není to nic podivného, vždyť jsou hodni tvé milosti. Ale na mně hříšném projev svou milost a lásku v tom, že má zloba nepřemůže tvou nepochopitelnou dobrotu a milosrdenství. Tak, jak sám uznáš za vhodné, nakládej se mnou.

Když si chceš lehnout na své lůžku, modli se toto:

Kriste Bože, dej světlo mým očím, abych neusnul na smrt, aby se můj nepřítel nevyvyšoval: „Zvítězil jsem nad ním.“

Sláva:

Buď, Bože, zastánce mé duše, vždyť chodím mezi mnohými nástrahami. Zachraň mě před nimi a spas mě, Dobrotivý, vždyť ty člověka miluješ.

I nyní:

Přeslavnou Boží Matku, slavnější nežli andělé, opěvujme neutuchajícími hlasy, ústy i srdcem. Vyznávejme, že je pravou Bohorodičkou, vždyť vskutku porodila vtěleného Boha a stále se modlí za naše duše.

Polib svůj kříž, požehnej své místo od hlavy k nohám a též ze všech stran a modli se k čestnému Kříži:

Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním, tratí se, jako se rozplývá dým, jako taje vosk před ohněm - tak ať zhynou démoni před tváří těch, kdo milují Boha, žehnají se znamením kříže a v radosti volají: „Buď pozdraven čestný a životodárný Pánův kříži. Ty vyháníš démony silou na tobě ukřižovaného Pána našeho Ježíše Krista. On sestoupil do podsvětí a přemohl sílu ďábla. On nám daroval tebe, svůj čestný kříž, kterým vyháníme každého nepřítele.“ Ó nejčestnější a životodárný kříži Páně, pomáhej mi se svatou vládkyní Bohorodičkou a všemi svatými na věky. Amen.

Před tím, než ulehneš na lůžko, projdi si v mysli těchto pět věcí:

Za prvé:

Vzdej díky všemohoucímu Bohu, že ti ve své milosti daroval, abys prožil uplynulý den živý a ve zdraví.

Za druhé:

    Zpytuj ve svědomí své nitro a podrobně projdi všechny hodiny dne. Začni od doby, kdy jsi vstal ze svého lůžka a vzpomínej kde jsi chodil, co jsi dělal, s kým a o čem jsi mluvil, i na své veškeré skutky, slova i myšlenky, které jsi pronesl od rána až do večera. To vše starostlivě zkoumej a vzpomeň si na to.

Za třetí:

    Jestliže jsi dnešního dne učinil něco dobrého, to nepocházelo od tebe, ale od samého Boha, který nám dává vše dobré. Tomu vše připisuj, děkuj mu a modli se, aby tě utvrdil v dobrém a pomáhal ti i v budoucnosti.

Za čtvrté:

    Jestliže jsi učinil něco špatného, to pocházelo z tebe, z tvé nemohoucnosti, zlého zvyku a souhlasu. Proto čiň pokání a pros láskyplného Pána, aby ti v této věci daroval odpuštění, a pevně slib, že v budoucnu to již nebudeš konat.

Za páté:

    Pros se slzami svého Stvořitele, aby se nad tebou smiloval a daroval ti nadcházející noc tichou, pokojnou, bez pokušení a hříchu a celý následující den ti dal ke chvále jeho svatého jména.

Dodatek:

Jestliže máš měkký polštář, odlož jej, a pro Krista si dej pod hlavu kámen. Jestliže ti bude zima, vytrp to a říkej si: Mnozí jiní nespí.

Viz o tom Paterik, 4. slovo.

Též se přežehnej, s modlitbou usni a vzpomínej na soudný den, kdy máš stanout před Boží tváří.