Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 1


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 1
Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní, † nepostává na cestě, kudy chodí hříšní, * a nezasedá ve shromáždění rouhačů,

ale má zalíbení v Hospodinově zákoně * a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů, * ve svůj čas přináší ovoce,

listí mu nevadne * a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak: * jsou jako pleva rozvátá větrem.

Proto neobstojí bezbožní na soudu * ani hříšní ve shromáždění spravedlivých,

vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých, * ale cesta bezbožných skončí záhubou.

Žalm 2
Proč se pohané bouří, * proč národy strojí marné plány?

Pozdvihují se pozemští králové † a vladaři se spolu umlouvají * proti Hospodinu a jeho Pomazanému.

„Rozlámejme jejich okovy * a odhoďme jejich pouta!“

Směje se ten, který na nebesích trůní, * jsou Pánu k smíchu.

Potom k nim rozhorlen mluví, * děsí je svým hněvem;

„Já jsem přece ustanovil svého krále * na Siónu, na své svaté hoře!“

Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, † Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, * já jsem tě dnes zplodil.

Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země.

Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“

Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země!

V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte,

aby se nerozhněval k vaší zhoubě, * protože jeho hněv se roznítí rychle.

Blaze všem, * kdo se k němu uchylují!

Žalm 3
Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! * Mnoho jich na mě dotírá!

Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“

Ty však, Hospodine, jsi můj štít, * jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!

Hlasitě jsem volal k Hospodinu, * vyslyšel mě ze své svaté hory.

Klidně jsem ulehl a usnul. * Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.

Nezaleknu se ani tisíců, * kteří mě obkličují.

Povstaň, Hospodine, * můj Bože, zachraň mě!

Všem mým protivníkům jsi rozbil čelisti, * bezbožníkům jsi vyrazil zuby!

U Hospodina je spása: * Na tvém lidu ať spočine tvé požehnání!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 4
Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám, † tys mě v soužení vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!

Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? * Proč lpíte na tom, co je marné, a proč se sháníte po lži?

Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.

Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní!

Spravedlivé oběti přinášejte * a důvěřujte v Hospodina!

Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu.

Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí!

Žalm 5
Hospodine, slyš moje slova, * všimni si mého nářku!

Naslouchej mé hlasité prosbě, můj králi a můj Bože, * vždyť k tobě se modlím, Hospodine!

Zrána slyšíš můj hlas, * zrána ti předkládám své modlitby a čekám.

Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost, * zlý u tebe prodlévat nesmí

ani rouhači před tebou neobstojí. * Nenávidíš každého zločince,

hubíš všecky lháře. * Od vraha a podvodníka se odvrací Hospodin s odporem.

Já však pro velikou tvou milost smím vstoupit do tvého domu, * padnu na tvář před tvým svatým chrámem v bázni před tebou, Hospodine!

Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům; * urovnej přede mnou cestu k sobě!

Vždyť není upřímnosti v jejich ústech, jejich nitro strojí úklady, * jejich hrdlo je otevřený hrob, lichotí svým jazykem.

Trestej je, Bože, * ať zajdou na vlastní záměry!

Pro jejich četné zločiny je vyžeň, * vždyť se vzpouzejí proti tobě!

Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí, * ať jásají bez přestání;

chraň je, ať se radují v tobě, * kdo milují tvé jméno,

protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, * jako štítem ho věnčíš svou přízní.

Žalm 6
Hospodine, nekárej mě ve svém hněvu, * netrestej mě ve svém rozhorlení!

Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť jsem chorý, * uzdrav mě, Hospodine, neboť mé kosti se chvějí

a má duše je nadmíru vyděšená; * ale ty, Hospodine, jak dlouho ještě...?

Obrať se, Hospodine, vysvoboď mou duši, * zachraň mě pro své slitování,

protože mezi mrtvými nemyslí na tebe nikdo: * Kdo tě v podsvětí může chválit?

Jsem vysílen od svého nářku, † noc jak noc pláčem skrápím své lože, * smáčím své lůžko slzami.

Oko mám zamžené hořem, * zestárlo vinou všech mých nepřátel.

Pryč ode mě, všichni pachatelé bezpráví, * neboť Hospodin zaslechl mé hlasité naříkání.

Uslyšel Hospodin mou prosbu, * Hospodin mou modlitbu přijal.

Ať se všichni moji nepřátelé zastydí, ať se vyděsí, * ať se kvapně odklidí v hanbě!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 7
Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám, * zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě;

ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev, * který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat.

Hospodine, můj Bože, jestliže jsem spáchal tyto věci: * jestliže lpí na mých rukou nepravost,

jestliže jsem způsobil zlo svému příteli * já, který se ujímal těch, kdo mi bez příčiny křivdívali,

ať mě nepřítel honí a dopadne, † ať do země zašlápne můj život * a do prachu ať srazí mou čest!

Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, † opři se proti běsnění těch, kdo mě utiskují, * stůj při mně na soudu, který jsi ohlásil.

Ať se kolem tebe shluknou národy * a zasedej nad nimi na výsosti!

Hospodin je soudcem národů: † zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý * a není na mně viny.

Ať přestane ničemnost bezbožníků, podepři spravedlivého * ty, který zkoumáš srdce i ledví, spravedlivý Bože!

Bůh je můj štít,* on uchrání lidi upřímného srdce!

Bůh je soudce spravedlivý,* Bůh dává výstrahy ustavičně:

jestliže se hříšní neobrátí, naostří svůj meč,* napne luk a namíří ho.

Připraví si smrtonosné zbraně,* své šípy opatří ohněm.

Hle, hříšník počal nepravost,* obtěžkán je zlobou a rodí úklad.

Jámu vykopal a vyhloubil,* ale do pasti, kterou připravil, sám spadl.

Jeho zloba se vrátí na jeho vlastní hlavu,* na temeno mu padne jeho násilí.

Já však budu Hospodina chválit pro jeho spravedlnost,* jméno Hospodina, Nejvyššího, budu opěvovat.

Žalm 8
Hospodine, náš Pane, † jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, * svou velebností převýšils nebesa!

Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu navzdory svým odpůrcům, * abys umlčel pomstychtivého nepřítele.

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:

Co je člověk, že na něho myslíš, * co je smrtelník, že se o něho staráš?

Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, * ověnčils ho ctí a slávou,

dals mu vládnout nad dílem svých rukou, * položils mu k nohám všechno:

ovce i veškerý dobytek, * k tomu i polní zvířata,

ptáky na nebi a ryby v moři, * vše, co se hemží na stezkách moří.

Hospodine, náš Pane, * jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.1:

V nepravosti jsem byl počatý, já, plný vášní, * proto se neodvažuji vzhlédnout k nebeským výšinám, * ale odvažuji se doufat v tvou lásku k člověku a volám: **Bože očisti mě hříšného a zachraň mě.

Když se spravedlivý sotva zachrání, * kdeže se ocitnu já hříšník? * Břemeno a žár dne jsem nenesl: * ale k nádeníkům jedenácté hodiny mě připočítej ** a zachraň mě, Bože.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Pospíchej mi otevřít Otcovu náruč, * neboť hříšně jsem prožil svůj život: * k nevyčerpatelnému bohatství tvého milosrdenství, Spasiteli, vzhlížím. * Nepřehlédni nyní mé ubohé srdce, * neboť k tobě, Pane, pokorně volám: ** zhřešil jsem proti nebi i proti tobě.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Naděje křesťanů, přesvatá Panno, * Boha, kterého jsi na svět přivedla, * přesahujícího mysl i každé slovo, * spolu s nebeskými mocnostmi pros neustále, * aby daroval odpuštění hříchů * a i nápravu žití nám všem, ** kteří tě s vírou a láskou vždy ctíme.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Všemohoucí Vládce, nepochopitelný Původce světla všemoudrá Sílo, Otče Slova, té stejné podstaty, Dárce Ducha, oplývajícího stejnou mocí: pro tvé dobrotivé milosrdenství a nevýslovnou dobrotu jsi nepřehlédl lidskou přirozenost, ovládanou tmou hříchu, ale božskými paprsky tvých posvátných nauk jsi zazářil světu skrze zákon a proroky. Potom jsi pro nás dal zazářit tomuto svému Synu skrze tělo a naplnil jsi nás světlem skrze tvé osvícení. Ať jsou tvé uši vnímavé k hlasu našich proseb. Daruj nám, Bože, s bdělým a střízlivým srdcem přejít celou noc nadcházejícího života, když očekáváme příchod tvého Syna a našeho Boha, soudce všech. Ať neležíme ve spánku, ale bdíme a ať nás najde upevněné v naplňování tvých přikázání a tak ať vejdeme do jeho radosti, kde neustále zní hlas slavících slavnost a kde je nevýslovná spokojenost těch, kteří vidí nepopsatelnou krásu tvé tváře. Neboť ty jsi Bůh dobrý a laskavý k lidem a my ti vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky i na věky věků. Amen

Následující