Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 6


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 37
Hospodine, netrestej mě ve svém hněvu, * nekárej mě ve svém rozhorlení.

Vždyť se do mě zaryly tvé šípy, * dopadla na mě tvá ruka.

Pro tvůj hněv není na mém těle zdravého místa, * pro můj hřích není ve mně jediná kost celá.

Vin se mi nakupilo až nad hlavu, * tíží mě jako přetěžké břímě.

Rány mi hnisají a páchnou, * že jsem jednal pošetile.

Shrbený, nadmíru sklíčený * den co den smutně se vláčím.

Vždyť má bedra jsou celá zanícená, * zdravého místa není v mém těle.

Jsem malátný a zcela zkrušený, * křičím proto, že mé srdce sténá.

Pane, ty víš o každé mé touze, * mé vzdychání ti není skryté.

Srdce mi buší, opustila mě síla, * i světlo mi hasne v očích.

Moji přátelé a druhové se vyhýbají mému neštěstí, * i moji příbuzní se mě straní.

Strojí mi léčky ti, kdo pasou po mém životě, * kdo usilují o mé neštěstí, hrozí mi zkázou a stále jen úklady vymýšlejí.

Já však jsem jako hluchý, neslyším, * jsem jako němý, který neotvírá ústa.

Jsem jako člověk, který neslyší, * jehož ústa nemají odpovědi.

Vždyť v tebe, Hospodine, doufám, * ty vyslyšíš, Pane, můj Bože!

říkám si totiž, jen ať se nade mnou neradují, * ať se nade mnou nevypínají, když zakopnu v chůzi.

Mám ovšem k pádu velmi blízko, * před sebou mám stále svou bolest.

Ano, vyznávám svou vinu, * pro svůj hřích jsem sklíčen.

Ti, kdo bez příčiny proti mně brojí, jsou silní, * mnoho je těch, kdo mě neprávem nenávidí,

kdo zlem splácejí za dobro, * stíhají mě, že se o dobro snažím.

Neopouštěj mě, Hospodine, Bože můj, * nevzdaluj se ode mě!

Pospěš mi na pomoc, * Pane, má spáso!

Žalm 38
Řekl jsem: dám si pozor na své chování, * abych nezhřešil svým jazykem,

do svých úst si vložím uzdu, * pokud bude přede mnou bezbožník.

Zmlkl jsem v tichu, zbaven štěstí, * má bolest se však rozjitřila.

Srdce mi vzplálo v nitru, † když jsem uvažoval, vznítil se oheň * a jazykem jsem se ozval:

Dej mi poznat, Hospodine, můj konec, † jaká je míra mých dnů, * ať si uvědomím svou pomíjivost.

Hle, na pídě jsi vyměřil mé dny † a můj život je před tebou jako nic, * každý člověk trvá jen co dech.

Jen jako stín jde člověk životem, † zbytečně se vzrušuje, * hromadí, a neví pro koho.

A nyní, co mohu čekat, Pane? * V tobě je má naděje.

Zbav mě všech mých nepravostí, * nevydávej mě pro smích bláznu!

Mlčím, neotvírám svá ústa, * vždyť tys to učinil!

Zbav mě své rány, * hynu pod úderem tvé ruky.

Trestem káráš vinu člověka, ničíš jako mol, * co má nejcennější: každý člověk je pouze jak dech.

Slyš, Hospodine, mou prosbu, nakloň svůj sluch k mému volání, nemlč k mým slzám! * Vždyť jsem u tebe jen hostem, přistěhovalcem, jako byli všichni moji otcové.

Odvrať ode mě svůj pohled, * ať si vydechnu, dříve než odejdu a už nebudu.

Žalm 39
Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.

Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu, * na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým krokům.

Novou píseň vložil mi do úst, chvalozpěv našemu Bohu. * Mnozí to uvidí a nabudou úcty, budou doufat v Hospodina.

Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina, * kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylují ke lži.

Mnoho divů jsi učinil, Hospodine, můj Bože, * nikdo se ti nevyrovná v úmyslech, které máš s námi,

kdybych je chtěl hlásat, vypovědět, * jejich více, než by se dalo sečíst.

V obětních darech si nelibuješ, za to jsi mi otevřel uši. * Celopaly a smírné oběti nežádáš,

tehdy jsem řekl: * „Hle, přicházím, ve svitku knihy je o mně psáno.

Rád splním tvou vůli, můj Bože, * tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, * ty to víš, Hospodine!

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil, * nezatajil jsem tvou lásku a tvou věrnost před velkým shromážděním.

Neodpírej mi, Hospodine, své slitování, * tvá láska a věrnost ať mě neustále chrání,

neboť mě svírají útrapy bez počtu, dostihly mě mé viny, že ani nemohu vidět. * Je jich víc než vlasů na mé hlavě a odvaha mi chybí.

Hospodine, prosím, vysvoboď mě! * Hospodine, na pomoc mi pospěš!

Nechť se hanbou zardí všichni, kdo touží mě zničit, * nechť ustoupí s pohanou, kdo se těší z mého neštěstí.

Ať se zděsí k vlastní potupě, * kdo se mně posmívají!

Nechť jásají a v tobě se radují všichni, kteří tě hledají, * ti, kteří touží po tvé pomoci, ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“

Já jsem jen chudák a ubožák, ale Pán se o mě stará. * Tys můj pomocník, můj zachránce: neprodlévej, můj Bože!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 40
Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi.

Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, nevydá ho zvůli jeho nepřátel.

Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci z něho sejme veškerou slabost.

Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě.

Moji nepřátelé zle o mně mluví: * „Kdy už zemře, kdy zanikne jeho jméno?“

Kdo přijde navštívit, jen naprázdno tlachá, * v srdci si nasbírá špatnost, pak vyjde ven a pomlouvá.

Všichni, kdo mě nenávidí, si spolu o mně šeptají * a vymýšlejí proti mně špatné věci:

„Postihla ho nevyléčitelná nákaza!“ * nebo: „Kdo tak ulehl, už nevstane!“

I můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, * který jídal z mého chleba, strojil mi úklady.

Ty však, Hospodine, smiluj se nade mnou, * postav mě na nohy, ať jim to splatím!

Z toho poznám, že mě máš rád, * když můj sok nade mnou nezajásá.

Mne však zachováš bez úhony, * navěky mě postavíš před svou tvář.

Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky! Staň se, staň se!

Žalm 41
Jako laň prahne po vodách bystřin, * tak prahne má duše po tobě, Bože!

Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: * kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci, * když den co den slyším: „Kde je tvůj Bůh?“

Na to si vzpomínám, má duše tím přetéká: † jak jsem putovával v zástupu, * jak jsem je vodíval k Božímu domu

s hlasitým jásotem a chvalozpěvem * ve svátečním průvodu.

Proč se rmoutíš, má duše, * a proč ve mně sténáš?

Doufej v Boha, zase ho budu chválit, * svého spasitele a svého Boha.

Rmoutím se uvnitř v duši, * proto vzpomínám na tebe v končinách Jordánu a Hermonu, na hoře Misar.

Přívaly na sebe volají hukotem tvých vodopádů, * celé tvé příboje a vlny se přese mě převalily.

Za dne ať Hospodin dává svou milost, * za noci mu budu zpívat a chválit ho, neboť mi dává život.

Říkám Bohu: „Má Skálo, proč na mě zapomínáš? * Proč se musím smutně vláčet, tísněn nepřítelem?

Drtí mi to kosti, když mě tupí protivníci, * když den co den mi říkají: „Kde je tvůj Bůh?“

Proč se rmoutíš, má duše, * a proč ve mně sténáš?

Doufej v Boha, zase ho budu chválit, * svého spasitele a svého Boha.

Žalm 42
Bože, zjednej mi právo † a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu, * zbav mě člověka lstivého a zločinného!

Bože, vždyť ty jsi má síla, † proč jsi mě zahnal? * Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?

Sešli své světlo a svou věrnost: † ty ať mě vedou * a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.

Pak přistoupím k Božímu oltáři, * k Bohu, který mě naplňuje radostí.

Oslavím tě citerou, * Bože, můj Bože.

Proč se rmoutíš, má duše, * a proč ve mně sténáš?

Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, * svého spasitele a svého Boha!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 43
Bože, slýchali jsme na vlastní uši, * naši otcové nám vyprávěli,

cos vykonal za jejich časů, * v pradávných dobách.

Tys je svou rukou usadil, když jsi vyhnal pohany, * dals jim růst, když jsi potřel národy.

Vždyť neobsadili zemi svým mečem, * nepomohlo jim k vítězství jejich rameno,

byla to tvá pravice a tvé rámě, * tvá jasná tvář, neboť jsi je miloval.

Tys můj král a můj Bůh, * popřál jsi vítězství Jakubovi.

S tebou jsme zdolali své nepřátele, * v tvém jménu jsme pošlapali své protivníky.

Na svém luku jsem si nezakládal, * vítězství mi nedal můj meč.

Ty však jsi nám pomohl k vítězství nad našimi nepřáteli, * zahanbils ty, kteří nás nenávidí.

Bohem jsme se stále honosili, * navěky jsme chválili tvé jméno.

Nyní však jsi nás zavrhl a zahanbil,* netáhneš už, Bože, s našimi vojsky.

Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci, * nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí.

Vydal jsi nás jak ovce na porážku * a rozptýlils nás mezi pohany,

takřka zadarmo jsi odprodal svůj národ, * nezískal jsi mnoho jejich cenou.

Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu, * našemu okolí v potupu a posměch.

Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem, * pohané nad námi posměšně kývají hlavou.

Svou hanbu mám stále na zřeteli, * stud se mi hrne do tváře, když slyším pohanu a výsměch,

když vidím nepřítele, * jak se chce pomstít.

To vše nás stihlo, * i když jsme na tebe nezapomínali ani nezrušili tvou smlouvu;

neodvrátilo se ani naše srdce * a nesešly naše kroky z tvé stezky,

když jsi nás rozdrtil na strastiplném místě * a přikryl jsi nás temnotou.

Kdybychom zapomněli na jméno svého Boha, * kdybychom vztáhli své ruce k cizímu bohu,

nebyl by na to Bůh přišel? * Vždyť on zná tajnosti srdce!

Pro tebe jsme přece stále vražděni, * mají nás jen za jatečné ovce!

Vzbuď se, proč spíš, Pane? * Probuď se, neodháněj nás navždy!

Proč skrýváš svou tvář, * zapomínáš na naši bídu a útisk?

Vždyť do prachu je sražena naše duše, * na zemi leží naše tělo.

Povstaň nám na pomoc * a vysvoboď nás pro svou lásku!

Žalm 44
Srdce mi překypuje radostnými slovy, † přednáším králi svou báseň, * rydlem zručného písaře je můj jazyk.

Krásou vynikáš nad lidské syny, † půvab se rozlévá po tvých rtech, * proto ti Bůh požehnal navěky.

Svůj bok si, hrdino, přepásej mečem, * svou nádherou a vznešeností!

Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo, * ať tě proslaví tvá pravice!

Šípy máš ostré, národy se ti podrobují, * odvaha králových nepřátel klesá.

Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, * žezlo tvé vlády je žezlo nestranné!

Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, † proto tě Bůh, tvůj Bůh pomazal * olejem radosti před tvými druhy.

Myrhou, aloem, kassií voní všechna tvá roucha, † blaží tě zvuk strunných nástrojů * v paláci ze slonové kosti.

Vstříc ti vycházejí dcery králů, * po své pravici máš královnu, ozdobenou ofirským zlatem.

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům!

Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!

Tyrský lid přichází s dary, * velmoži národa se ucházejí o tvou přízeň.

V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem.

V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní přicházejí panny, její družky.

Provázeny radostným jásotem, * vstupují v královský palác.

Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi.

Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením, * proto tě národy oslaví na věčné věky.

Žalm 45
Bůh je naše útočiště a síla, * osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.

Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, * i kdyby se hory řítily do hlubin moře.

Ať se bouří moře, pění jeho vody, * ať se třesou hory, když se moře vzdouvá,

s námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.

Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, * přesvatému stánku Nejvyššího,

Bůh je v jeho středu, nepohne se, * od časného jitra ho Bůh bude chránit.

Národy se bouřily, říše se bortily; * tu zahřměl svým hlasem, země se rozplynula.

S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.

Pojďte, pozorujte Boží skutky, * které učinil k úžasu země.

Zamezuje války až po samé hranice světa, * láme luky, přeráží oštěpy a štíty pálí ohněm.

Přestaňte a uznejte, že já jsem Bůh, * převyšuji národy, převyšuji svět.

S námi je Hospodin zástupů, * Bůh Jakubův je naší tvrzí.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.3:

Chválu ti vzdávám, Pane, * všechna svá prohřešení ti vyznávám. ** Bože, daruj mi obrácení a smiluj se nade mnou.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Zachraň mě, Bože můj, jako jsi kdysi zachránil celníka * a nepřehlédl jsi slzy smilné ženy. * Přijmi i mé vzdechy, ** Spasiteli můj, a zachraň mě.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pokorně se nyní utíkám k tvé ochraně, celé Neposkvrněná, * zbav mě, Bohorodičko, model vášní ** ty, která jsi porodila toho jež vášní zbavuje.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Vzdáváme ti díky, Pane Bože náš, za všechna tvá dobrodiní, od začátku života až dosud, která jsi v nás, nehodných vykonal: za ty, o kterých víme i nevíme, za zjevná i skrytá, skrze skutek i slovo. Ty nás miluješ tak, že ses rozhodl vydat za nás svého Jednorozeného Syna. Učiň nás být hodnými tvé lásky. Dej nám moudrost, skrze své slovo, skrze bázeň před tebou nám vdechni ze své síly: a hříchy, které jsme spáchali úmyslně či neúmyslně, odpusť a nezapočítej nám. Uchraň naši duši ve svatosti a dovol jí předstoupit před tvůj prestol, majíc čisté svědomí a dej nám důstojný konec hodný tvé lásky k člověku. A vzpomeň si, Pane, na všechny, kteří v pravdě vzývají tvé jméno, vzpomeň si na všechny, ať už nám přejí dobré či zlé. Vždyť všichni jsme lidé a ubohý je každý člověk. Proto se modlíme k tobě, Pane: daruj nám velkou milost skrze tvé milosrdenství.

PředchozíNásledující