Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 2


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 9
Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce,* chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích.

V tobě se chci radovat a jásat,* opěvovat jméno tvé, Svrchovaný,

protože se moji nepřátelé stáhli,* zhroutili se a zanikli před tvou tváří.

Zjednal jsi mi právo a spravedlnost;* zasedl jsi na stolec jako spravedlivý soudce,

obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel* , navždy jsi vyhladil jejich jméno.

Nepřátelům došly síly, jsou natrvalo zhrouceni,* rozbořil jsi města, zanikla jejich památka.

Hospodin však trůní věčně,* stolec svůj postavil k soudu.

Podle práva bude svět soudit,* podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy.

Hospodin bude utlačovanému útočištěm,* útulkem v dobách tísně.

Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu,* protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají!

Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu,* rozhlašujte jeho činy mezi národy,

vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel,* nezapomněl na výkřiky ubožáků.

Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď na mé soužení, které snáším od svých nepřátel,* vysvoboď mě z bran smrti,

abych hlásal všechnu tvou chválu u bran siónské dcery,* ať se rozjásám nad tvou pomocí!

Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali,* noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili.

Hospodin se dal poznat, vykonal soud,* do díla svých rukou se chytil hříšník.

Ať se hříšní stáhnou do podsvětí,* všichni pohané, kteří nedbají o Boha,

neboť nebude navěky zapomenut chudák,* naděje ubohých nezajde navždy!

Hospodine, povstaň, ať nezbujní člověk,* pohané budou souzeni před tvou tváří!

Hospodine, nažeň jim strachu,* ať si pohané uvědomí, že jsou jen lidé!

Žalm 10
U Hospodina hledám útočiště. † Jak mi můžete říkat: * „Uleť na hory jako pták!

Neboť hle, hříšníci napínají luk, † svůj šíp kladou na tětivu, * aby ve tmě zasáhli lidi upřímného srdce.

Když se totiž základy řítí, * co může spravedlivý dělat?“

Hospodin však sídlí ve svém posvátném chrámě, * na nebesích má Hospodin svůj trůn,

jeho oči pozorují, * smrtelníky zkoumá jeho zrak.

Hospodin zkouší spravedlivého i bezbožníka, * miluje-li kdo bezpráví, toho nenávidí z duše.

Sešle na hříšné déšť žhavého uhlí a síry, * žhoucí vítr bude úděl jejich číše.

Vždyť Hospodin je spravedlivý, † má rád spravedlivé skutky, * zbožní uzří jeho tvář.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 11
Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá, * mezi lidmi se vytrácí věrnost.

Klamou se navzájem falešnými slovy, * hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem.

Nechť Hospodin zničí každý úlisný ret, * jazyk, který chlubivě mluví,

ty, kteří říkají: „Naše síla je v jazyku, * rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“

„Pro útisk ubohých, sténání chudých † už povstanu, praví Hospodin, * spásu dám tomu, kdo po ní touží.“

Hospodinovy výroky jsou upřímná slova, * ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené.

Ty nás, Hospodine, ochráníš * a zachováš navždy před tímto pokolením.

Kolem se toulají bezbožníci, * vyvyšují se nejhorší z lidí.

Žalm 12
Jak dlouho budeš na mě, Hospodine, docela zapomínat, * jak dlouho budeš přede mnou skrývat svou tvář?

Jak dlouho se budu starostí zmítat ve své duši, † s tím každodenním smutkem v srdci, * jak dlouho se má nade mnou vypínat můj nepřítel?

Shlédni a vyslyš mě, Hospodine, můj Bože! * Rozjasni mé oči, ať neusnu v smrti,

aby neřekl můj nepřítel: „Zdolal jsem ho!“ * Ať nejásají moji protivníci, že jsem klesl.

Já však důvěřuji v tvé slitování, † pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce, * zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem.

Žalm 13
Nerozumný si říká v srdci: * „Bůh není!“

Zkaženě, zvráceně jednají, * nikdo nedělá dobro.

Hospodin shlíží z nebe na smrtelníky, * aby viděl, zda je někdo rozumný a vyhledává Boha.

Všichni pobloudili, všichni se zkazili, * nikdo nedělá dobro. Dočista nikdo!

Nevzpamatuje se žádný, kdo páchá zlo, * kdo požírá můj lid, jako by jedl chleba?

Hospodina nevzývají – † pak se budou strachem třást, * vždyť Bůh je s pokolením spravedlivých.

Chcete zmařit chudáku plány, * ale Hospodin je mu útočištěm.

Kéž přijde Izraeli spása ze Siónu! † Až Hospodin změní osud svého lidu, * jásot bude v Jakubovi, radost bude v Izraeli.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 14
Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, * kdo přebývat na tvé svaté hoře?

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, † upřímně smýšlí ve svém srdci, * svým jazykem nepomlouvá,

nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda.

Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina,

nemění přísahu, i když je mu na škodu, † nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému.

Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá!Žalm 15
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. † Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán. * Bez tebe nemám štěstí.“

K svatým, kteří jsou v zemi, * jak podivuhodnou mi dal lásku!

Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů;

nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl.

Můj podíl padl do rozkošného kraje, * mám velikou radost ze svého dědictví!

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za nocí vybízí mé nitro.

Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici.

Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo bydlí v bezpečí,

neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.

Ukážeš mi cestu k životu, † u tebe je hojná radost, * po tvé pravici je věčná slast.

Žalm 16
Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, † všimni si mého nářku, * popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!

Ty sám posuď mou spravedlnost, * tvé oči vidí, co je správné.

Jestliže zkoušíš mé srdce, zkoumáš mě v noci, tříbíš mě ohněm, * nenalezneš na mně nepravosti.

Má ústa se neprohřešila, jak lidé mají ve zvyku, * podle slov tvých rtů jsem dbal na cesty zákona.

Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách, * nezakolísaly mé nohy.

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, * popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

Ukaž mi svou zvláštní milost * ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny, kdo se utíkají k tvé pravici.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.2:

Jsem neplodný strom, Pane, * který vůbec nepřináší plody pokory, * bojím se, že budu odťatý a bojím se neuhasitelného ohně. * Proto tě prosím: předtím než mi nadejdou tato muka, ** přiveď mě k obrácení a zachraň mě.

Moje nepravosti povstaly proti mně jako mořské vlny. * Moje prohřešení způsobily, že jsem opuštěný jako loďka v bouřce. * Přiveď mě však do pokojného přístavu, Pane, ** skrze pokání a zachraň mě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

„Smiluj se nade mnou,“ řekl David * a já také k tobě volám: * zhřešil jsem, Spasiteli, pokáním očisti mé hříchy ** a smiluj se nade mnou.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Vroucí záštito křesťanů, * pros svého Syna, Bohorodičko, * aby nás zbavil všech zločinů a ukrutností nepřítele * a dal nám odpuštění toho, čím jsme zhřešili, pro shovívavost jeho milosrdenství ** a skrze tvé modlitby, Matko a Panno.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Všemohoucí Vládce, otče našeho Pána Ježíše Krista, tvého jednorozeného Syna: dej mi neposkvrněné tělo, čisté srdce, střízlivou mysl, nepomýlený rozum, vylití Svatého Ducha, abych získal a byl spokojený s Pravdou v tvém Kristu, se kterým ti patří sláva, čest a poklona spolu se Svatým duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující