Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 14


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 101
Hospodine, slyš modlitbu mou * a volání mé ať pronikne k tobě!

† Neskrývej tvář svou přede mnou * v den, kdy je mi úzko.

Nakloň ke mně svůj sluch: * když volám, rychle mě vyslyš!

Neboť mé dny jako dým se rozplývají * a mé kosti planou žárem.

Mé srdce usychá spálené jako tráva, * zapomínám jíst svůj chléb.

Od samého nářku * jsem jen kost a kůže.

Podobám se pelikánu na poušti, * jsem jako sova v zříceninách.

Nemohu spát a sténám * jak opuštěné ptáče na střeše.

Stále mě tupí moji nepřátelé, * proti mně zuří a proklínají mým jménem.

Vždyť popel jím jako chléb * a nápoj mísím s pláčem

pro tvůj hněv a tvé rozhorlení, * neboť jsi mě pozvedl, ale pak odhodil.

Mé dny jsou jak dloužící se stín * a já vadnu jako tráva.

Ty však, Hospodine, trváš navěky a tvé jméno po všechna pokolení.Povstaň a slituj se nad Siónem,* neboť je čas, aby ses nad ním slitoval, ano, přišel ten čas.

Vždyť tvoji služebníci milují jeho kameny,* litují jeho rozvalin.

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,* a všichni králové země tvou slávu,

až Hospodin znovu zbuduje Sión,* až se objeví ve své slávě.

Skloní se k modlitbě opuštěných* a nepohrdne jejich prosbou.

Kéž je to zapsáno pro příští pokolení,* aby budoucí národ chválil Hospodina.

Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně,* popatřil z nebe na zem,

aby slyšel nářek zajatců,* aby vysvobodil odsouzené k smrti,

aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno* a jeho chválu v Jeruzalémě,

když se spolu sejdou národy a království,* aby sloužily Hospodinu.

Vyčerpal na cestě mou sílu,* ukrátil mé dny.

říkám: Můj Bože, neber mě uprostřed mých dnů,* po všechna pokolení trvají tvá léta.

Na začátku jsi položil základ zemi* a nebesa jsou dílo tvých rukou.

Ona pominou, ty však zůstáváš,* to vše zetlí jak oděv,

jako šat je vyměňuješ, a mění se.* Ty však jsi týž a bez konce jsou tvá léta.

Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí* a jejich potomstvo potrvá před tebou.

Žalm 102
Veleb, duše má, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!

Veleb, duše má, Hospodina, * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy.

On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním.

On štěstím sytí tvůj život, * jak orlu se obnovuje tvé mládí.

Hospodin koná spravedlivé skutky, * zjednává právo všem utlačeným,

Oznámil své plány Mojžíšovi, * izraelským synům své skutky.

Hospodin je milosrdný a milostivý,* shovívavý a nad míru dobrotivý

.Nechce se přít ustavičně* ani se hněvat navěky.

Nejedná s námi podle našich hříchů* ani podle našich vin nám neodplácí.

Jak vysoko je nebe nad zemí,* tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.

Jak vzdálen je východ od západu,* tak vzdaluje od nás naše nepravosti.

Jako se smilovává otec nad syny,* tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,* má v paměti, že jsme jen prach.

Dni člověka jsou jako tráva,* kvete jako polní květ.

Sotva jej vítr ovane – již ho není,* nezbude po něm ani stopa.

Hospodinova láska však od věků na věky pro všechny, kdo se ho bojí,* a jeho spravedlnost jde z dětí na děti

pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu,* kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní.

Hospodin si zřídil na nebi trůn* a všechno řídí jeho vláda.

Velebte Hospodina, všichni jeho andělé,* mocní silou, dbalí jeho rozkazů, poslušní na jeho slovo.

Velebte Hospodina, všechny jeho zástupy,* jeho služebníci, kteří plníte jeho vůli!

Velebte Hospodina, všechna jeho díla,* na všech místech jeho moci: veleb, duše má, Hospodina!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 103
Veleb, duše má, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!

Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako pláštěm.

Napjals nebesa jak stanovou plachtu, * nad vodami jsi zbudoval své síně.

Z mraků si děláš svůj vůz, * kráčíš na perutích větru.

Větry si volíš za své posly, * za své služebníky plameny ohně.

Zemi jsi založil na jejích základech, * nezakolísá na věčné věky.

Oceánem jsi ji přikryl jako šatem, * nad horami stanuly vody.

Utekly před tvou hrozbou, * zděsily se před rachotem tvého hromu.

Hory se zvedly, údolí klesla * na místo, kterés jim určil.

Vymezil jsi hranici, kterou nesmějí přejít, * aby znovu nepřikryly zemi.

Pramenům dáváš stékat v potoky, * které plynou mezi horami.

Napájejí všechnu polní zvěř, * divocí osli hasí svou žízeň.

Podél nich hnízdí nebeské ptactvo, * ve větvích švitoří svou píseň.

Ze svých komor zavlažuješ hory,* země se sytí plody tvého díla.

Dáváš růst trávě pro dobytek,* bylinám užitečným člověku,

aby dobýval ze země chléb* i víno k radosti lidského srdce,

aby olejem rozjasnil tvář* a chléb aby posílil srdce člověka.

Sytí se Hospodinovo stromoví,* libanonské cedry, které zasadil.

Tam si ptáci stavějí hnízda,* jedle jsou domovem čápům.

Vysoké hory kozorožcům,* jezevcům jsou útulkem skály.

Měsíc jsi udělal, aby určoval čas,* i slunce ví, kdy má zapadnout.

Když přivádíš tmu a nastává noc,* potuluje se v ní kdejaké lesní zvíře.

Lvíčata řvou po kořisti* a žádají od Boha svůj pokrm.

Když vychází slunce, stahují se* a uléhají do svých doupat.

Tu vychází člověk ke svému dílu,* ke své práci až do večera.

Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!* Všechno jsi moudře učinil, země je plná tvého tvorstva.

Zde moře mohutné a široširé,* v něm nespočetné hemžení živočichů drobných i velkých.

Po něm plují lodi i leviatan,* jehož jsi stvořil, aby si v něm hrál.

Všichni čekají od tebe,* že jim dáš obživu v pravý čas.

Ty jim dáváš, a oni sbírají,* otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.

Děsí se, když skryješ svou tvář,* hynou, když vezmeš jim život, a vracejí se do svého prachu.

Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni,* a obnovuješ tvář země.

Nechť věčně trvá Hospodinova sláva,* ať se Hospodin těší ze svého díla!

Když pohlédne na zemi, chvěje se,* když se dotkne hor, dýmají.

Chci zpívat Hospodinu, pokud žiji,* opěvovat chci svého Boha, dokud budu.

Kéž se mu líbí má píseň:* má radost bude v Hospodinu.

Kéž na zemi vyhynou hříšníci, bezbožní ať už nejsou!* Veleb, duše má, Hospodina! Aleluja!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 104
Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, * hlásejte mezi národy jeho díla.

Zpívejte mu, hrejte mu, * vypravujte o všech jeho divech!

honoste se jeho svatým jménem, * ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!

Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * stále hledejte jeho tvář!

Pamatujte na divy, které učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst,

potomstvo Abraháma, jeho služebníka, * synové Jakuba, jeho vyvoleného!

Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,

na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, * na svou přísahu Izákovi.

Jako závazek to stanovil Jakubovi, * Izraelovi jako věčnou smlouvu.

Řekl: „Tobě dám kananejskou zemi * v dědičný úděl.“

I když jich bylo počtem málo, nemnoho,* a byli v zemi přistěhovalci,

putovali od národa k národu,* z jednoho království k jinému kmeni,

nedopustil, aby je kdo utlačoval* a kvůli nim trestal krále:

„Nedotýkejte se mých pomazaných,* neubližujte mým prorokům!“

Přivolal na zemi hlad,* zbavil je chleba.

Poslal před nimi muže,* Josef byl prodán za otroka.

Sevřeli pouty jeho nohy,* do želez jeho hrdlo,

dokud se nesplnil jeho výrok,* Hospodinovo slovo jej ověřilo.

Král poslal, a osvobodil ho,* vládce národů ho propustil.

Ustanovil ho pánem svého domu* a vládcem veškerého svého majetku,

aby vychovával knížata, jak uzná za vhodné,* a jeho rádce učil moudrosti.

Tehdy přišel Izrael do Egypta* a Jakub se stal hostem v Chámově zemi.

Nadmíru pak rozmnožil svůj národ* a dal mu větší sílu než jeho protivníkům.

Zvrátil jim srdce, že nenáviděli jeho národ,* že lstivě jednali s jeho služebníky.

Tehdy poslal Mojžíše, svého služebníka,* Áróna, jehož si vyvolil.

Dělali mezi nimi jeho divy* a zázraky v Chámově zemi.

Seslal temnoty a nastala tma,* ale oni odpírali jeho slovům.

Proměnil v krev jejich vody* a zahubil jim ryby.

Jejich země se hemžila žabami,* vnikly i do komnat jejich králů.

Rozkázal a přiletěla hejna much,* komáři byli v celém jejich kraji.

Místo deště dal jim krupobití,* plameny ohně v jejich zemi.

Potloukl jim révu i fíky,* polámal stromy na jejich území.

Rozkázal a přiletěly kobylky* a sarančat nespočetné spousty.

Zhltaly všechnu zeleň v jejich zemi,* zhltaly jim plodiny obilí.

Pobil všechny prvorozené v jejich zemi,* prvotiny veškeré jejich mužné síly.

Potom své vyvedl se stříbrem a zlatem,* nebylo nemocných v jejich kmenech.

Egypťané se radovali, že odcházejí,* neboť hrůza z nich padla na ně.

Rozestřel oblak, aby je chránil,* oheň, aby svítil v noci.

Projevili žádost, i poslal jim křepelky* a sytil je chlebem z nebe.

Rozrazil skálu, a vytryskla voda,* valila se pouští jak řeka.

Neboť pamatoval na své svaté slovo,* které dal Abrahámovi, svému služebníku.

V radosti vyvedl svůj národ,* s jásotem své vyvolené.

Dal jim pohanské země,* zmocnili se majetku národů,

aby zachovávali jeho zákony* a dbali jeho nařízení. Aleluja.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Padám před tebou jako nevěstka, * abych přijal odpuštění * a místo myra ti ze srdce přináším slzy, Kriste Bože:* aby ses nade mnou slitoval jako nad ní, Spasiteli, * a daroval mi odpuštění hříchů. * Tak jako ona volám k tobě: ** zbav mě vězení mých skutků.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Proč nemyslíš na smrt, duše má? * Proč se neobracíš k nápravě ještě předtím, * než zazní trouby ohlašující čas soudu? * tehdy už nebude čas na pokání. * zamysli se nad celníkem a nevěstkou, kteří volali: ** zhřešil jsem před tebou, Pane, smiluj se nade mnou.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Ty, která jsi opravdu svým porodem převýšila nebeské síly, Bohorodičko a vždy Panno, * my, kteří jsme byli díky tobě obohaceni o to, co je Božské, ** tě neustále velebíme.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Vzdáváme ti díky, Pane, Bože náš, ty, který nás zachraňuješ, neboť všechno konáš pro dobro našeho života. Tys nám daroval pokoj v nočním čase, který jsme prožili a zvedl jsi nás z našeho lůžka dal nám vstát, abychom se klaněli tvému ctihodnému a slavnému jménu. Proto se modlíme k tobě, Pane: daruj nám milost a sílu, abychom byli schopni moudře tě oslavovat, bez přestání se modlit, stále vzhlížet k tobě, Spasiteli a Dárci dobra pro naše duše, s bázní a chvěním pracujíc na své spáse. Vyslyš nás a smiluj se nad námi, Milosrdný, rozdrť pod naše nohy naše neviditelné protivníky a nepřátele. Přijmi díkůvzdání, které jsme ti schopni přinášet. Daruj nám milost a sílu, abychom otevřeli svá ústa a nauč nás svým přikázáním. Neboť nevíme, jak se máme modlit, pokud nás, Pane, nevedeš svým Svatým Duchem. A když jsme něčím doposud zhřešili, slovem, nebo skutkem, či myšlenkou, vědomě nebo nevědomě, odpusť a osvoboď. Neboť, když budeš vidět nepravosti, kdo obstojí? Ale u tebe je očištění, u tebe vykoupení. Neboť ty jediný jsi svatý, mocný pomocník a ochránce našeho života a my ti dobrořečíme po všechny věky. Amen.

PředchozíNásledující