Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 19


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 134
Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci,

kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha.

Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké.

Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek.

Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy.

Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod.

Přivádí mraky od končin země, † blesky vyvolává déšť, * ze svých komor vyvádí větry.

Pobil egyptské prvorozence, * lidi i dobytek.

Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, * na faraona a (na) všechny jeho služebníky.

Potřel mnohé národy * a zabil mocné krále:

Sichona, krále amoritského, Oga, krále bašanského, * a všechny krále kananejské.

Jejich zemi dal do majetku, * do majetku Izraeli, svému lidu.

Hospodine, tvé jméno trvá navěky,* Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení.

Neboť Hospodin brání svůj národ* a smilovává se nad svými služebníky.

Modly pohanů jsou stříbro a zlato,* díla lidských rukou.

Mají ústa, ale nemluví,* mají oči, ale nevidí.

Mají uši, ale neslyší,

a není dechu v jejich ústech.

Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují,* každý, kdo v ně doufá.

Dome Izraelův, velebte Hospodina,* dome Árónův, velebte Hospodina,

dome Leviho, velebte Hospodina,* vy, kteří se bojíte Hospodina, velebte Hospodina!

Buď veleben Hospodin ze Siónu,* on přebývá v Jeruzalémě.

Žalm 135
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.

Oslavujte Boha bohů, * jeho milosrdenství trvá navěky.

Oslavujte Pána pánů, * jeho milosrdenství trvá navěky.

On sám učinil velké divy, * jeho milosrdenství trvá navěky.

On moudře učinil nebe, * jeho milosrdenství trvá navěky.

On rozprostřel na vodách zemi, * jeho milosrdenství trvá navěky.

On učinil veliká světla, * jeho milosrdenství trvá navěky:

slunce, aby vládlo ve dne, * jeho milosrdenství trvá navěky,

měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, * jeho milosrdenství trvá navěky.

On pobil Egypťany v jejich prvorozencích,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On vyvedl Izraele z jejich středu,* jeho milosrdenství trvá navěky,

mocnou rukou a napřaženým ramenem,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On rozdělil Rudé moře,* jeho milosrdenství trvá navěky,

a převedl Izraele jeho středem,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On svrhl faraona s jeho vojskem do Rudého moře,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On vedl svůj národ na poušti,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On potřel veliké krále,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On zabil mocné krále,* jeho milosrdenství trvá navěky:

Sichona, krále amoritského,* jeho milosrdenství trvá navěky,

a Oga, krále bašanského,* jeho milosrdenství trvá navěky,

a dal jejich zem do majetku,* jeho milosrdenství trvá navěky,

do majetku Izraeli, svému služebníku,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On si vzpomněl na nás v našem ponížení,* jeho milosrdenství trvá navěky,

a vysvobodil nás od našich protivníků,* jeho milosrdenství trvá navěky.

On dává pokrm každému tvoru,* jeho milosrdenství trvá navěky.

Oslavujte Boha nebes,* jeho milosrdenství trvá navěky.

Žalm 136
U babylonských řek, tam jsme sedali a plakali, * když jsme vzpomínali na Sión.

Na vrby toho kraje * jsme zavěsili své citery.

Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás odvlekli, * kdo nás sužovali,od nás žádali, abychom se radovali: „Zpívejte nám ze siónských písní!“

Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň * v cizí zemi?

Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, * ať mi zchromne pravice!

Ať se mi jazyk přilepí k patru, * když na tebe nevzpomenu, když nedám přednost Jeruzalému před každou svou radostí.

Hospodine, nezapomeň Edomitům osudný den Jeruzaléma, * kdy křičeli:„Zbořte ho, zbořte až do základů!“

Babylonská dcero, ničitelko, * šťasten, kdo ti odplatí zlo, které jsi nám způsobila!

Šťasten, kdo vezme tvé děti * a roztříští je o skálu!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 137
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst.

Budu ti hrát před anděly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu

a slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost,

neboť nade vše jsi zvelebil * své jméno a své zaslíbení.

Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil sílu.

Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země, * až uslyší slova tvých úst.

Budou opěvovat Hospodinovy cesty: * „Věru, veliká je Hospodinova sláva!“

Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorného, * pyšného však zdaleka pozná.

Když procházím soužením, zachováváš mi život, † proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku, * zachraňuje mě tvá pravice.

Hospodin pro mě dokončí, co začal. † Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, * dílo svých rukou neopouštěj!

Žalm 138
Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, * ty víš, když sedám i když vstávám.

Poznáváš mé myšlenky již zdálky;* ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, všímáš si všech mých cest.

Slovo ještě nemám na jazyku: * hle, už je znáš, Hospodine, celé.

Obklopuješ mě zezadu i zpředu * a kladeš na mě svou dlaň.

Podivuhodná je pro mě tvá znalost, * vznešená a nepochopitelná.

Kam se mohu uchýlit před tvým duchem, * kam až utéci před tvou tváří?

I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam, * i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi!

I kdybych si připjal křídla jitřenky a spočinul na nejzazším moři * ,i tam mě povede tvá ruka a uchopí mě tvá pravice.

I kdybych řekl: „Aspoň temnota mě skryje a noc mě obklopí místo světla“* ,ani tma ti nebude tmavá:

noc jako den se rozjasní, * temno je pro tebe tak jako světlo.

Tys přece stvořil mé ledví, * utkal jsi mě v lůně mé matky.

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, * úžasná jsou tvoje díla.

Dokonale znáš mou duši,* má podstata ti nezůstala utajena,

když jsem byl tvořen v skrytu, * spřádán v hlubinách země.

Tvé oči viděly mé skutky * a v tvé knize jsou zapsány všechny;

dny byly stanoveny dříve, * než jediný z nich nastal.

Jak nedostupné jsou pro mě tvé úradky, Bože, * jak nesmírné je jejich množství!

Kdybych je měl sečíst – je jich víc než písku, * dojdu-li na konec, pořád jsem u tebe.

Kéž bys, Bože, zabil bezbožníka: * Vrahové ať se ode mě vzdálí!

Neboť se záludně bouří proti tobě, * zpupně se vyvyšují tvoji protivníci.

Což nemám, Hospodine, v nenávisti ty, kdo nenávidí tebe, * k tvým odpůrcům necítím odpor?

Z celého srdce je nenávidím, * stali se mými nepřáteli.

Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce, * zkoušej mě a poznej mé smýšlení!

Pohleď, zda jdu cestou špatnou, * a veď mě cestou odvěkou!

Žalm 139
Vysvoboď mě, Hospodine, od zlého člověka, * chraň mě před násilníkem:

před těmi, kdo v srdci pomýšlejí na zlo, * každodenně podněcují spory,

jako had ostří své jazyky, * zmijí jed se skrývá pod jejich rty.

Nevydávej mě, Hospodine, do rukou bezbožníka, * chraň mě před násilníkem: přemýšlejí, jak by mi podrazili nohy,

zpupní skrývají pro mě léčku, * natahují sítě z provazů, na cestě strojí mi nástrahy.

Pravím Hospodinu: Jsi můj Bůh, * slyš, Hospodine, mou úpěnlivou prosbu!

Hospodine, Pane, mocná má spáso, * v den boje mi kryješ hlavu.

Neplň, Hospodine, přání bezbožníka, * nedej zdar jeho plánu!

Zvedají hlavu, kdo mě obkličují, * ať je zasáhne zloba, kterou mají na rtech!

Ať na ně prší žhavé uhlí; * ať je srazí do jámy, aby se už nevzchopili!

Pomlouvač neobstojí v zemi, * náhlé neštěstí postihne násilníka.

Vím, že se Hospodin zastává ubožáka, * chudým zjednává právo.

Ano, spravedliví budou chválit tvé jméno, * upřímní budou u tebe bydlet.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 140
Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc, * slyš můjhlas, když k tobě volám.

Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo,

mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.

Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, * hlídku k bráně mých rtů.

Neskloň mé srdce ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů, * abych s pachateli bezpráví nejídal jejich vybraná jídla.

Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost, * když mě pohaní, je to prohlavu olej.

Neodmítne ho má hlava, * avšak pod tíží­ jejich zloby se budu stále modlit.

U skály byla propuštěna jejich knížata, * slyšela, jak laskavá byla má slova.

Jako když se oře a vláčí půda, * jejich kosti byly rozmetány u jícnu podsvětí.

K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči, * k tobě se utíkám,nevydávej mě smrti!

Zachraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, * před tenaty pachatelů křivd.

Ať bezbožní společně padnou do svých sítí, * ale já ať z nich šťastně vyváznu!

Žalm 141
Hlasitě k Hospodinu volám, * hlasitě Hospodina zapřísahám.

Vylévám před ním svou starost, * svou tíseň mu vypravuji.

Když můj duch ve mně chřadne, * ty znáš mou cestu.

Na stezce, po níž kráčím, * mi nastražili léčku.

Hledím napravo a vidím, * že nikdo nemá na mě ohled.

Nemám se kam utéci, * nikdo se nestará o můj život.

Volám k tobě, Hospodine, † říkám: Tys mé útočiště, * můj úděl v zemi živých.

Všimni si mého nářku, * vždyť jsem tak zbědovaný.

Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují, * jsou silnější než já.

Vyveď mě ze žaláře, * abych chválil tvé jméno.

Obklopí mě spravedliví, * až se mě ujmeš.

Žalm 142
Hospodine, slyš moji modlitbu, pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, * vyslyš mě pro svou spravedlnost.

Nepoháněj na soud svého služebníka, * nikdo z živých není před tebou spravedlivý.

Neboť nepřítel pronásleduje mou duši, k zemi srazil můj život, * uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé.

Můj duch ve mně chřadne, * srdce mi strnulo v nitru.

Vzpomínám si na dávné dny, uvažuji o všech tvých činech, * myslím naskutky tvých rukou.

Rozpínám k tobě své ruce, * má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.

Rychle mě vyslyš, Hospodine, * neboť duch můj malátní.

Neskrývej předemnou svou tvář, * ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu.

Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, * vždyť v tebe doufám.

Ukaž mi cestu, poníž mám kráčet, * neboť k tobě zvedám svou duši.

Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine, * k tobě se utíkám.

Pouč mě, abych konal tvou vůli, * vždyť ty jsi můj Bůh!

Dobrotivý je tvůj duch, * ať mě vede rovným krajem.

Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu, * ve své spravedlnosti vyveď mě z tísně!

Ve své milosti znič mé nepřátele * a zahub všechny, kdo mě tísní, neboť já jsem tvůj služebník.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

PředchozíNásledující