Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 10


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 70
K tobě se utíkám, Hospodine, * nechť nejsem zahanben navěky!

Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, * nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!

Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchraně, * neboť tys moje skála a tvrz.

Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného, * z pěsti neurvalého utlačovatele.

Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine!

V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, † od klína mé matky byls mým ochráncem, * v tebe jsem vždy doufal.

Mnohým jsem se jevil jako zázrak; * tys mi byl vpravdě mocným pomocníkem.

Má ústa oplývala tvou chválou, * po celý den pěla tvou slávu.

Nezavrhuj mě v čas stáří, * neopouštěj mě, až ochabnou síly!

Vždyť moji nepřátelé o mně mluví, * ti, kdo na mě číhají, spolu se umlouvají.

Říkají: Bůh ho opustil, † pronásledujte ho a chopte se ho, * už ho nikdo nezachrání.

Bože, nevzdaluj se ode mě, * Bože můj, na pomoc mi pospěš!

Ať se zastydí a zahynou moji protivníci, * ať se odějí hanbou a potupou, kdo hledají mou zkázu.

Já však budu stále doufat, * všude šířit tvoji chválu.

Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti, † po celý den budu vyprávět o tvé pomoci, * neboť ji nemohu spočítat.

Opěvovat budu tvou moc, Bože, Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost.

Bože, učils mě od mého mládí,* až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.

Ani v stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj,* dokud neoznámím tvoji moc tomuto pokolení,

všem, kteří přijdou,* tvoji sílui tvou spravedlnost, Bože, jež se dotýká nebe,

kterou jsi vykonal veliké věci; Bože,* kdo se ti vyrovná?

Dals mi prožít mnoho zlých útrap,* ale opět mě vzkřísíš a znovu vyzdvihneš z hlubin země.

Rozmnož mou důstojnost* a znovu mě potěš!

I já budu na harfě chválit tvou věrnost, Bože,* budu tě opěvovat na citeře, tebe, Svatý Izraele!

Jásat budou moje rty, když ti budu zpívat,* i má duše, kterou jsi vykoupil.

I můj jazyk po celý den bude chválit tvou spravedlnost,* neboť se hanbí a stydí ti, kdo hledají mou zkázu.

Žalm 71
Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu.

Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým.

Hory přinesou lidu pokoj, * pahorky spravedlnost.

Zjedná právo ubohým z lidu, † pomůže chudákům, * rozdrtí utlačovatele.

Žít bude dlouho jak slunce, * jak luna po všechna pokolení.

Sestoupí jako déšť na trávu, * jako vláha, která napájí zemi.

V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna.

Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země.

Jemu se budou klanět nepřátelé, * jeho protivníci prach budou lízat.

Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zaplatí daně.

Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit.

On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá.

Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život.

Vymaní je z křivdy a násilí, * neboť jejich krev je drahá v jeho očích.

Proto bude žít a dostane se mu z arabského zlata, † stále se budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat.

Země bude oplývat obilím, † jeho úroda bude šumět až ve vrcholcích hor jak Libanon, * obyvatelé měst rozkvetou jak polní tráva.

Jeho jménu se bude žehnat navěky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.

A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy.

Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * on sám koná divy.

A požehnané jeho slavné jméno navěky, * jeho slávou ať je naplněna celá země! Staň se! Staň se!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 72
Jak dobrý je Bůh k upřímným lidem, * jak dobrý je Pán k těm, kdo mají čisté srdce!

Téměř již zakolísaly mé nohy, * málem již uklouzly mé kroky,

neboť jsem záviděl bezbožným, * když jsem pozoroval blahobyt hříšných.

Opravdu, nemají nesnáze, * jejich tělo je zdravé a dobře živené.

Netrápí je lidské strasti, * nemají soužení jak ostatní lidé.

Proto je obepíná pýcha jako náhrdelník, * násilnictví je přikrývá jakoby šatem.

Z dobrého bydla vychází jejich nepravost, * prýští výmysly srdce.

Posmívají se, vedou zlé řeči, * z povýšenosti hrozí útlakem.

Svými ústy míří do nebe, * jejich jazyk rejdí po zemi.

Proto se k nim obrací můj lid, * jako by se chtěl hodně nalokat vody,

a praví: „Jak by to mohl Bůh vědět, * má o tom Nejvyšší znalost?“

Hle, takoví jsou hříšníci, * klidně si žijí, hromadí bohatství.

Marně jsem tedy zachoval své srdce bez úhony * a v nevinnosti myl své ruce?

Stále jsem v soužení* a den co den v trestu.

Kdybych řekl: „Budu mluvit jako oni“,* zradil bych rod tvých synů.

Hloubal jsem, jak bych to poznal,* ale zdálo se mi to obtížné,

až jsem vnikl do Božích tajemství* a přihlédl k jejich konci.

Věru, stavíš je na kluzkou cestu,* do zhouby je vrháš.

Jak se zhroutili v mžiku, zhynuli,* pominuli se hrůzou!

Jako člověk pohrdá snem, když se probudí,* tak, Pane, až povstaneš, pohrdneš jejich výmysly.

Když se mé srdce jitřilo* a bolest bodala v ledví,

byl jsem nerozumný a nechápal jsem,* byl jsem před tebou podobný němé tváři.

Já však chci stále být u tebe:* uchopils mě za pravici,

povedeš mě svou radou* a potom mě vezmeš do slávy.

Koho mám na nebi kromě tebe?* Když jsem u tebe, nevábí mě země.

Touhou hyne mé tělo i duše,* Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl.

Vždyť hle, kdo se od tebe vzdaluje, zahyne,* zahubíš všechny, kdo jsou ti nevěrní.

Mé štěstí však je být nablízku Bohu,* mít útočiště v Pánu, Hospodinu.

O všech tvých skutcích budu vypravovat* v branách siónské dcery.

Žalm 73
Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl, * proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš?

Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal, † na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví, * na horu Sión, kde ses usídlil.

Zaměř své kroky k dávným troskám: * nepřítel ve svatyni všechno zničil.

Tvoji protivníci hlučeli uvnitř svatého místa, * své korouhve tam vztyčili na vítězství.

Jsou podobni těm, kdo v houštině mávají sekyrou, * hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány.

Tvou svatyni vydali ohni, * až do základů znesvětili příbytek tvého jména.

Řekli si v srdci: „Vyhubme je naráz, * spalte všechny Boží svatyně v zemi!“

Už nevidíme svá znamení, nemáme proroka * a nikdo z nás neví, jak dlouho ještě.

Jak dlouho se bude, Bože, protivník rouhat, * jak dlouho bude nepřítel neustále tupit tvé jméno?

Proč odtahuješ svou ruku * a svou pravici necháváš ležet v klíně?

Bůh však je mým králem od pradávna, * tolikrát popřál vítězství v zemi.

Ty jsi svou mocí rozdělil moře,* ve vodách jsi zdrtil hlavy oblud.

Tys roztříštil leviatanovy hlavy,* hodils ho za pokrm netvorům moře.

Tys dal vytrysknout pramenům a potokům,* tys vysušil mohutné řeky.

Tvůj je den a tvá je noc,* tys učinil měsíc i slunce.

Tys vymezil všechny hranice země,* ustanovil jsi léto a zimu.

Pamatuj na to: nepřítel se ti rouhal, Hospodine,* pošetilý národ tupil tvé jméno.

Nevydávej supovi život své hrdličky,* nezapomínej natrvalo na život svých chudých!

Shlédni na svou smlouvu,* vždyť zákoutí země i pole plná jsou násilí.

Ať se ponížený nevrací zklamán,* ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno!

Povstaň, Bože, ujmi se své věci,* mysli na potupu, kterou tě den co den stíhá blázen.

Nezapomínej na křik svých protivníků,* povyk tvých odpůrců stále se vzmáhá.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 74
Velebíme tě, Bože, velebíme * a vzýváme tvé jméno, vypravujeme o tvých divech.

„Až stanovím vhodnou dobu, * já sám budu soudit spravedlivě.

I kdyby se země třásla, i všichni, kdo ji obývají, * já pevně držím její sloupy.

Říkám vzdorným: ‚Zanechte vzdoru‘, * říkám bezbožným: ‚Nezdvihejte pyšně hlavu‘.

Nezdvihejte pyšně hlavu proti Nejvyššímu, * nemluvte drze proti Bohu!

Spravedlnost nepřijde od východu ani od západu, * z pustiny ani z hor,

ale Bůh je soudce, * jednoho ponižuje, druhého povyšuje.

Neboť Hospodin má v ruce číši, * v ní šumí víno silně kořeněné.

Dává z ní napít: vylokají je až po kvasnice, * pít musí všichni bezbožníci země!“

Já však budu navždy jásat, * zpívat Jakubovu Bohu.

Rozdrtím úplně pýchu bezbožníků, * vynikne moc spravedlivých.

Žalm 75
Slavný je Bůh v Judsku, * v Izraeli má veliké jméno.

Jeho stánek je v Salemu, * jeho příbytek na Siónu.

Tam zlomil blesky luku, * štít, meč a válečné zbraně.

Přišels, Přemocný, v záři světla * z odvěkých hor.

Odvážní byli oloupeni, † spí svým spánkem, * zemdlely ruce všem rekům.

Na tvou hrozbu, Jakubův Bože, * strnuly vozy i koně.

Tys hrozný. Kdo může před tebou obstát,* když vzplane tvůj hněv?

Z nebe jsi vynesl rozsudek;* země se zděsila a zmlkla,

když Bůh povstal k soudu,* aby pomohl všem poníženým v zemi.

Vždyť zuřivé Edomsko bude tě chválit,* kdo zbyli v Ematu, budou tě slavit.

Čiňte sliby a plňte je Hospodinu, svému Bohu,* všichni, kdo jste kolem něho, přineste dary Hroznému!

On krotí pýchu knížat* a děsí pozemské krále.

Žalm 76
Můj hlas se k Bohu vznáší a volám, * můj hlas k Bohu stoupá, aby mě slyšel.

V den svého soužení hledám Pána, † má ruka se v noci vzpíná bez únavy, * nedá se utěšit má duše.

Když na Boha vzpomínám, vzdychám, * když uvažuji, můj duch malátní.

Beze spánku držíš mé oči, * jsem zmaten a neschopný slova.

Přemýšlím o dávných dnech, * na zašlá léta si vzpomínám.

V noci uvažuji ve svém srdci, * přemítám a můj duch hloubá:

„Může Pán zavrhnout navěky, * už nám neukáže svou milost?

Navždy už ustane jeho přízeň, * zrušen je slib pro všechna pokolení?

Zapomněl se Bůh smilovat, * či v hněvu zadržel své slitování?“

Tu jsem si řekl: „V tom tkví má bolest: * změnila se pravice Nejvyššího.“

Vzpomínám na Hospodinovy činy, * ano, vzpomínám na dávné tvé divy.

Rozvažuji všechna tvá díla, * přemítám o tvých skutcích.

Bože, svaté je tvé chování: * který bůh je tak veliký jako Bůh náš?

Ty jsi Bůh, který činí divy, * národům jsi dal poznat svou moc.

Svým ramenem jsi vykoupil svůj národ, * Jakubovy a Josefovy syny.

Uzřely tě vody, Bože, † uzřely tě vody, a zděsily se, * i hlubiny se rozbouřily.

Mraky vylily vodu, † oblaka zaduněla hromem * a tvé šípy šlehaly kolem.

Tvůj hrom burácel v bouři, † blesky ozařovaly obzor: * zatřásla a zachvěla se země.

Mořem vedla tvá cesta, † tvá stezka spoustami vod, * tvé šlépěje však nebylo vidět.

Jak stádo jsi vedl svůj národ, * Mojžíšovou a Árónovou rukou.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Děsím se dne tvého příchodu, Kriste * a bojím se tvého nepodplatitelného soudu. * Jsem v údivu a třesu se, neboť mám mnoho prohřešení: * Avšak před koncem, ty jako milosrdný Bůh, * obrať mě a zachraň mě, ** Spasiteli můj, nesmírně milosrdný.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Když se postaví soudní stolce, Pane, * a před tvůj soud se postaví lidé: * nepředběhne král vojáka, * nepřemůže vládce otroka: * Každý na základě svých skutků ** bude oslaven nebo zahanben.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Byla jsi hodna mnohých darů, čistá Panno a Boží Matko, * neboť jsi tělesně porodila jednoho z Trojice * Krista, Dárce života ** pro spásu našich duší.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Pane, Bože náš, bohatý na milosrdenství a nedosažitelný ve slitování, jediný bezhříšný ve své přirozenosti, ty ses kvůli nám stal člověkem ve všem, kromě hříchu. Slyš nyní mé bolestné prosby, neboť jsem chudý a ubohý na dobré skutky a mé srdce je v mém nitru zmatené, neboť ty víš, Nejvyšší Králi, Pane nebe a země, že jsem prožil celé své mládí v hříších a následoval touhy svého těla, byl jsem úplně na posměch démonům, sloužil jsem celý ďáblu, úplně jsem zabředl do bahna vášní. Zatemněné bylo mé myšlení od mládí až dosud a nikdy jsem nechtěl plnit tvou svatou vůli. Byl jsem vězněm vášní, které mě klamaly, démoni se mi smáli a zahrávali si se mnou. Nikdy jsem nemyslel na to, jak nesnesitelný je pro hříšníky je hněv tvých výčitek a jaké je ohnivé peklo. Od tehdy jsem padl do zoufalství a nebylo ve mně touhy po obrácení, byl jsem prázdný a zbavený tvého přátelství. Vždyť jaký druh hříchu jsem nespáchal? Jaké démonské dílo jsem nevykonal, jaký zahanbující a bludný čin jsem přednostně a spěšně nedokončil? Poskvrnil jsem si mysl pamatováním na tělesnost, tělo jsem si pošpinil smilstvem a ducha jsme si poskvrnil zlými smlouvami. Každá část mého bídného těla si zamilovala službu a otroctví hříchu. Kdo by nezaplakal nade mnou politováníhodným? Kdo by nezaplakal nade mnou odsouzeným. Já sám, Vládce, jsem vzbudil tvůj hněv: Já sám jsem rozpálil tvůj hněv na mě, já sám jsem před tebou vykonal to, co je zlé, překonal a převýšil jsem všechny odvěké hříšníky, zhřešil jsem nesrovnatelně víc a neodpustitelným způsobem. Ale protože ty jsi nesmírně milosrdný, milostivý a milující člověka a čekáš na obrácení člověka, proto se i já vrhám před tvůj strašný a nesnesitelný soud. Dotýkám se tvých přečistých nohou a z hloubi duše tě vzývám: očisť, Pane, odpusť, ty který měníš věci na dobro, smiluj se nad mojí chorobou, skloň se k mé nechápavosti, buď vnímavý k mé modlitbě a nepřehlédni mé slzy. Přijmi mě kajícníka, obrať mě zbloudilého. Obejmi mne, neboť konám obrácení a když se modlím, vyslyš mě. Neboť tys neustanovil pokání pro spravedlivé, neustanovil jsi odpuštění těm, kteří nehřeší: da jsi však pokání mě hříšnému, jenž jsem tě pobouřila nyní předstupuji nahý a obnažený před tebe, Pane, který znáš srdce, a vyznávám ti své hříchy. Nemůžu zvednout zrak a hledět k nebeským výšinám, neboť jsem sehnutý pod tíhou mých hříchů. Osviť oči mého srdce a dej mi milost kát se a pokoru srdce k nápravě, abych s dobrou nadějí a pravou vírou došel k onomu světu a abych kráčejíc chválil a oslavoval tvé přesvaté jméno Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků.

PředchozíNásledující