Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 17


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 118
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem,

kdo nečiní nepravosti, * ale chodí po jeho cestách.

Tys dal svá nařízení, aby se jich dbalo svědomitě. * Kéž jsou pevné mé cesty, abych zachovával tvé příkazy.

Neupadnu do hanby, budu-li si všímat všech tvých předpisů. * Oslavím tě upřímným srdcem, když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.

Tvé příkazy chci zachovávat, * jenom mě neopouštěj!

Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony? * Bude-li se chovat podle tvého slova.

Celým srdcem tě hledám, nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů! * Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok, abych se neprohřešil proti tobě.

Veleben jsi, Hospodine, nauč mě svým příkazům! * Svými rty vypočítávám všechna rozhodnutí tvých úst.

Raduji se na cestě tvých přikázání jako z velkého bohatství. * Chci rozjímat o tvých nařízeních, pozor dávat na tvé cesty.

Z tvých příkazů se budu těšit, * nezapomenu na tvá slova.

Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ a zachovával tvé slovo. * Otevři mé oči, ať pozoruji divy tvého zákona.

Jsem na zemi jenom hostem, neskrývej přede mnou své předpisy. * Umdlévá má duše, když stále dychtí po tvých rozhodnutích.

Pokáral jsi pyšné: zlořečení, kdo se odchylují od tvých předpisů! * Sejmi ze mě potupu a hanbu, neboť zachovávám tvá přikázání.

I když se knížata ve schůzce proti mě umlouvají, tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech. * Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením, tvé příkazy jsou mými rádci.

Přilnula k prachu má duše, navrať mi život podle svého slova. * Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě, nauč mě svým příkazům!

Pouč mě o smyslu svých nařízení, a budu rozjímat o tvých divech. * Duše má zármutkem slzí, pozvedni mě podle svého slova!

Odvrať mě od cesty lži, uštědři mi svůj zákon! * Vyvolil jsem si cestu pravdy, dal jsem přednost tvým rozhodnutím. * Lnu k tvým přikázáním, Hospodine, nezahanbuj mě!

Poběžím po cestě tvých předpisů, neboť mi rozšiřuješ srdce. * Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, a budu ji věrně zachovávat.

Pouč mě, ať zachovávám tvůj zákon a chráním ho celým svým srdcem. * Voď mě po stezce svých předpisů, neboť v ní mám zalíbení.

Nakloň mé srdce k svým přikázáním, nikoli však k nespravedlivému zisku. * Odvrať mé oči, ať nevidí marnost, dej mi život na své cestě!

Splň slib svému služebníku, aby se tě všichni báli. * Odvrať mou pohanu, které se děsím, neboť dobrá jsou tvá rozhodnutí.

Hle, toužím po tvých nařízeních, dej mi život pro svou spravedlnost! * Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine,

tvé pomoci podle tvého slibu,† abych odpověděl těm, kteří mě tupí, * vždyť důvěřuji v tvá slova.

Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí.

Tvůj zákon chci stále střežit, * navěky a navždy.

Pak si budu volně kráčet, protože hledám tvá nařízení. * O tvých přikázáních budu mluvit před králi a nebudu se stydět.

Budu se těšit tvými předpisy, které miluji. * Pozvednu své ruce k tvým předpisům a budu rozjímat o tvých příkazech.

Pamatuj na své slovo svému služebníku, kterým jsi mi dal naději. * To je má útěcha v mé bídě, že tvůj výrok mi dává život.

Pyšní mě nadmíru hanobí, * ale neuchyluji se od tvého zákona.

Mám na mysli tvá dávná ustanovení, Hospodine, tím se těším. * Pobouření mě jímá pro bezbožníky, kteří opouštějí tvůj zákon.

Tvé příkazy opěvuji v písních v místě svého přebývání. * Vzpomínám v noci na tvé jméno, Hospodine, dbát chci na tvůj zákon.

To se mi stalo, že jsem zachoval tvá nařízení. * Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, že budu střežit tvá slova.

Hledám tvou přízeň celým srdcem, smiluj se nade mnou podle svého slibu. * Uvažoval jsem o svých cestách a obrátil jsem své nohy k tvým přikázáním.

Spěchal jsem a neprodléval střežit tvé předpisy. * Ovinuly mě provazy bezbožníků, ale nezapomněl jsem na tvůj zákon.

Uprostřed noci vstávám, abych tě chválil pro tvá spravedlivá rozhodnutí. * Můj přítel je každý, kdo se tě bojí, kdo střeží tvá nařízení.

Země je plná tvé milosti, Hospodine, nauč mě svým příkazům. * Dobro jsi prokázal svému služebníku, Hospodine, podle svého slova.

Nauč mě moudrosti a vědění, neboť důvěřuji tvým předpisům. * Bloudil jsem před svým pokořením, nyní však dbám na tvůj výrok.

Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, nauč mě svým příkazům. * Pyšní mě lživě očerňují, já však celým srdcem zachovávám tvá nařízení.

Necitelností ztučnělo jejich srdce, já se však z tvého zákona těším. * Dobře mi, že jsem byl pokořen, abych se naučil tvým příkazům.

Lepší je pro mě zákon tvých úst * než tisíce ve zlatě a stříbře.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Tvé ruce mě učinily a utvořily,* pouč mě, abych se naučil tvým předpisům.

Kdo se tě bojí, uzří mě a zaradují se, * že jsem spoléhal na tvé slovo.

Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, * že jsi mě pokořil podle práva.

Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, jak jsi slíbil svému služebníku. * Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, neboť tvůj zákon je mé potěšení.

Ať jsou zahanbeni pyšní, že mě bez důvodu trýzní, já však budu rozjímat o tvých nařízeních. * Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, kdo zachovávají tvá přikázání!

Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, * abych se nemusil hanbit.

Má duše umdlévá touhou po tvé pomoci, doufám v tvé slovo. * Mé oči umdlévají touhou po tvém výroku, kdy mě potěšíš?

I když jsem jako měch v kouři, nezapomínám na tvé příkazy. * Kolik je dnů tvého služebníka? Kdy budeš soudit ty, kdo mě pronásledují?

Pyšní vykopali proti mě jámy, ti, kdo nejednají podle tvého zákona. * Všechny tvé předpisy jsou spolehlivé; stíhají mě bez důvodu, pomoz mi!

Bezmála mě zahubili na zemi, já však jsem neopustil tvá nařízení. * Podle svého milosrdenství mi zachovej život, a budu dbát na přikázání tvých úst.

Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo, je pevné jako nebesa. * Od pokolení do pokolení je tvá věrnost, založil jsi zemi, a ona trvá.

Podle tvých rozhodnutí trvá stále, neboť všechno ti slouží. * Kdyby tvůj zákon nebyl mým potěšením, dávno bych zahynul ve své bídě.

Navěky nezapomenu na tvá nařízení, * vždyť skrze ně jsi mi dal život.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Jsem tvůj, zachraň mě, neboť jsem hledal tvá nařízení.

Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, já však dávám pozor na tvá přikázání. * Viděl jsem, že každá dokonalost má své meze, tvůj zákon však nemá konce.

Jak miluji tvůj Zákon, Hospodine! * Po celý den o něm rozjímám.

Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, * neboť navěky je se mnou.

Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních. * Rozvážnější jsem nad starce, neboť zachovávám tvá nařízení.

Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, abych dbal na tvá slova. * Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, protože tys mě poučil.

Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, nad med jsou sladší pro má ústa. * Tvými nařízeními jsem zmoudřel, proto nenávidím kdejakou neřestnou cestu.

Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce. * Přísahám a pevně si umiňuji, že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.

Jsem velmi soužen, Hospodine, dej mi život podle svého slova. * Sliby mých úst přijmi, Hospodine, a nauč mě svým rozhodnutím!

Můj život je stále v nebezpečí, ale nezapomínám na tvůj zákon. * Bezbožníci pro mě nastrojili léčku, ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.

Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce. * Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy, trvale a přesně.

Nenávidím nestálé lidi, miluji však tvůj zákon. * Jsi má ochrana a můj štít, důvěřuji tvému slovu.

Odstupte ode mě, zločinci, zachovám předpisy svého Boha. * Podporuj mě podle svého slibu, abych byl živ, mou naději nezklam!

Pomoz mi, a budu zachráněn, tvé příkazy budu mít stále na očích. * Pohrdáš všemi, kdo odstupují od tvých příkazů, neboť jejich myšlení je lživé.

Za strusku pokládáš všechny bezbožníky země, proto miluji tvá přikázání. * Strachem před tebou se děsí mé tělo a bojím se tvých rozhodnutí.

Jednal jsem podle práva a spravedlnosti, nevydávej mě mým trýznitelům! * Zaruč se ve prospěch svého služebníka, ať mě neutlačují pyšní!

Mé oči umdlévají touhou po tvé pomoci, po tvém spravedlivém slibu. * Jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství a svým příkazům mě nauč!

Jsem tvůj služebník, pouč mě, abych poznal tvá přikázání. * Je čas, aby Hospodin jednal: zrušili tvůj zákon!

Proto miluji tvé předpisy víc než zlato, než ryzí zlato. * Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, nenávidím každou falešnou cestu.

Podivuhodná jsou tvá přikázání, proto je zachovává má duše. * Výklad tvých slov osvěcuje, poučuje prosté lidi.

Otvírám ústa a nabírám dech, neboť toužím po tvých předpisech. * Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno.

Veď mé kroky podle svého výroku, ať mi nevládne žádná nepravost! * Vysvoboď mě z útisku lidí, chci dbát na tvá nařízení.

Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům! * Proudy slz mé oči prolévají pro ty, kteří nedbají na tvůj zákon.

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí. * Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, s pevností svrchovanou.

Má horlivost mě stravuje, neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova. * Dokonale se osvědčil tvůj výrok a tvůj služebník ho miluje.

Jsem maličký a v nevážnosti, nezapomínám však na tvá nařízení. * Tvá spravedlnost je spravedlnost věčná, pevný je tvůj zákon.

Dostihly mě úzkost a útisk, tvé předpisy jsou mým potěšením. * Spravedlnost tvých přikázání trvá navěky, pouč mě, abych mohl žíti.

Volám z celého srdce: vyslyš mě, Hospodine, tvé příkazy chci zachovávat. * Volám k tobě: zachraň mě, a budu plnit tvá přikázání.

Přicházím na úsvitě a o pomoc volám, spoléhám na tvá slova. * Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.

Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí! * Blíží­ se ti, kdo mě lstivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.

Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné. * Již dlouho vím z tvých přikázání, žes je ustanovil na věčné časy.

Pohleď na mou bídu a vysvoboď mě, neboť jsem nezapomněl na tvůj zákon. * Ujmi se mé pře a vykup mě, podle svého výroku mi dej život!

Daleko je od bezbožníků spása, neboť tvé příkazy nehledají. * Hojné je tvé slitování, Hospodine, dej mi život podle svých rozhodnutí!

Mnozí mě stíhají a tísní, od tvých přikázání neustoupím. * Viděl jsem odpadlíky a zhnusili se mi, poněvadž nedbali na tvůj výrok.

Hleď, miluji tvá nařízení, Hospodine, dej mi život podle svého milosrdenství! * Základem tvého slova je stálost, věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí.

Knížata mě stíhají bez důvodu, mé srdce má úctu k tvým slovům. * Raduji se z tvých výroků jako ten, kdo nalezl velkou kořist.

Nenávidím nepravost a protiví se mi, miluji však tvůj zákon. * Sedmkrát za den tě chválím pro tvá spravedlivá rozhodnutí.

Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, nic zlého je nemůže potkat. * Očekávám tvou pomoc, Hospodine, a plním tvé předpisy.

Má duše uchovává tvá přikázání, velmi je miluji. * Střežím tvá nařízení a přikázání, neboť před tebou jsou všechny mé cesty.

Kéž k tobě přijde mé volání, Hospodine, pouč mě podle svého slova! * Má úpěnlivá prosba ať k tobě dojde, vysvoboď mě podle svého slibu!

Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, žes mě naučil svým příkazům. * Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.

Kéž mi pomůže tvá ruka, vždyť jsem si vyvolil tvá nařízení. * Toužím po tvé spáse, Hospodine, a tvůj zákon je mým potěšením.

Kéž jsem živ, abych tě chválil, a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají! * Bloudím jako ztracená ovce, hledej svého služebníka, neboť na tvé předpisy jsem nezapomněl.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

PředchozíNásledující