Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 18


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 119
K Hospodinu jsem volal ve své bídě, * a vyslyšel mě:

Hospodine, vysvoboď mě ze lživých rtů, * od zrádného jazyka!

Co se ti dá a co se ti přidá, * jazyku zrádný?

Ostré šípy bojovníka * a z kručinky žhavé uhlí.

Běda mi, že musím přebývat u Mešechů, * bydlit v kedarských stanech!

Dlouho již bydlím u těch, * kteří nenávidí pokoj.

Když já mluvím o míru, * oni chtějí válku.

Žalm 120
Zvedám své oči k horám. * Odkud mi přijde pomoc?

Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.

Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, * nebude dřímat tvůj strážce.

Ano, nebude dřímat a spát * Izraelův strážce.

Hospodin tě střeží, * Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.

Za dne ti slunce neublíží, * ani měsíc v noci.

Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, * střežit bude tvou duši.

Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod * nyní i navěky.

Žalm 121
Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“

Už stojí naše nohy * v tvých branách, Jeruzaléme!

Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek.

Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, * jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.

Tam stojí soudní stolce, * stolce Davidova domu.

Vyprošujte Jeruzalému pokoj: * ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,

ať vládne mír v tvých hradbách, * bezpečnost v tvých palácích!

Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě!

Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí.

Žalm 122
Zvedám své oči k tobě, * který trůníš na nebi.

Hle, jako oči služebníků hledí * na ruce svých pánů,

jako oči služebnice hledí * na ruce své paní,

tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, * dokud se nad námi nesmiluje.

Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, * neboť jsme přesyceni pohanou.

Přesycena je naše duše * výsměchem boháčů, pohanou pyšných.

Žalm 123
Kdyby Hospodin nebyl s námi * – ať to vyzná Izrael –

kdyby Hospodin nebyl s námi, * když se na nás obořili lidé,

zaživa by nás pohltili, * když jejich hněv vzplál proti nám.

Voda by nás byla zatopila, † příval by se byl převalil přes nás, * přes nás by se převalily rozbouřené vody.

Veleben buď Hospodin, že nás nevydal * za kořist jejich zubům!

Naše duše vyvázla jako pták * z ptáčníkovy léčky;

léčka se přetrhla, * a my jsme volní.

Naše pomoc je ve jménu Hospodina, * který učinil nebe a zemi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 124
Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sión, * která nekolísá, trvá navěky.

Jeruzalém obklopují hory: † tak je Hospodin kolem svého lidu * nyní i navěky.

Neboť nezůstane žezlo bezbožníků * nad údělem spravedlivých,

aby spravedliví nevztáhli * své ruce po nepravosti.

Dobrým, Hospodine, popřej dobro, * i těm, kdo jsou upřímní v srdci.

Ty však, kteří uhýbají na své křivé cesty, † odstraň se zločinci, Hospodine! * Pokoj buď s Izraelem!

Žalm 125
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, * byli jsme jako ve snách.

Tehdy byla naše ústa plná smíchu * a náš jazyk plný jásotu.

Tehdy se říkalo mezi pohany: * „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“

Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, * naplnila nás radost.

Hospodine, změň náš osud, * jako se mění údolí na jihu země.

Kdo sejí v slzách, * žnout budou s jásotem.

Vycházejí s pláčem, * když nesou semeno k setí:

přijdou však s jásotem * a přinesou své snopy.

Žalm 126
Když nestaví dům Hospodin, * marně se lopotí, kdo ho stavějí;

když nestřeží město Hospodin, * marně bdí strážce.

Marné je časně vstávat, † dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; * neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.

Hle, Hospodinovým darem jsou synové, * odměnou je plod lůna.

Čím jsou bojovníku šípy v ruce, * tím jsou synové z mladých let.

Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec; * nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.

Žalm 127
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách.

Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře.

Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu.

Tvoji synové jako výhonky oliv * kolem tvého stolu.

Hle, tak bývá požehnán muž, * který se bojí Hospodina.

Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života,

abys viděl syny svých synů: * Pokoj v Izraeli!

Žalm 128
Velmi mě sužovali od mého mládí, * – ať si to Izrael řekne, –

velmi mě sužovali od mého mládí, * ale nepřemohli mě!

Oráči orali na mých zádech, * táhli své dlouhé brázdy.

Ale spravedlivý Hospodin * zpřetínal provazy bezbožníků.

Ať se zahanbí a nazpět ustoupí * všichni, kdo nenávidí Sión.

Ať jsou jako tráva na střechách, * která uschne dřív, než ji vytrhají;

žnec jí nenaplní svou hrst, * ani svou náruč, kdo váže snopy.

Kolemjdoucí neříkají: † „Hospodin vám žehnej!“ * „Žehnáme vám v Hospodinově jménu.“

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 129
Z hlubin volám k tobě, Hospodine, * † Pane, vyslyš můj hlas!

Tvůj sluch ať je nakloněn * k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, * Pane, kdo obstojí?

Ale u tebe je odpuštění, * abychom ti mohli v úctě sloužit.

Doufám v Hospodina, * duše má doufá v jeho slovo,

má duše čeká na Pána * více než stráže na svítání.

Více než stráže na svítání * ať čeká Izrael na Hospodina,

neboť u Hospodina je slitování, * hojné je u něho vykoupení.

On vykoupí Izraele * ze všech jeho provinění.

Žalm 130
Hospodine, mé srdce se nevypíná, * nevyvyšují se mé oči,

neženu se za velikými věcmi * pro mě nedostižnými.

Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši † jako dítě na matčině klíně; * jako dítě, tak je má duše ve mně.

Doufej, Izraeli, v Hospodina * nyní i navěky.

Žalm 131
Pamatuj, Hospodine, na Davida, * na veškerou jeho starostlivost,

jak přísahal Hospodinu, * sliboval Mocnému Jakubovu:

„Nevkročím do svého obytného domu, * nevstoupím na své připravené lůžko,

nepopřeji spánku svým očím, * svým víčkům odpočinku,

dokud nenaleznu místo pro Hospodina, * příbytek Mocnému Jakubovu.“

Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru.

Vejděme do jeho příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou.

Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku * ty i tvá vznešená archa!

Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!

Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného!

Přísahal Hospodin Davidovi s věrností,* kterou neporuší: „Potomka z tvého rodu dosadím na tvůj trůn.

Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu, na mé příkazy, kterým je naučím,* též jejich synové navěky budou sedět na tvém trůně!“

Neboť Hospodin si vyvolil Sión,* přál si ho mít za své sídlo:

„To je můj příbytek navěky,* zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.

Jeho pokrmy štědře požehnám,* jeho chudé nasytím chlebem.

Jeho kněze obléknu v spásu,* jeho zbožní se jásotem rozjásají.

Zde dám vyrašit rohu Davidovu,* rozžehnu svítilnu svému pomazanému.

Jeho nepřátele obléknu v hanbu,* ale na něm zazáří má koruna.“

Žalm 132
Hle, jak je dobré a jak milé, * když bratři bydlí pospolu:

Jak nejlepší olej na hlavě, † který stéká na vousy, na vousy Árónovy, * který stéká na lem jeho roucha;

jak hermonská rosa, * která se snáší na siónskou horu:

tam uděluje Hospodin požehnání, * život navěky.

Žalm 133
Nuže, velebte Hospodina, * všichni Hospodinovi služebníci,

kteří sloužíte v Hospodinově domě * v nočních hodinách.

Zvedněte ruce ke svatyni * a velebte Hospodina!

Požehnej ti Hospodin ze Siónu, * neboť on učinil nebe i zemi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

PředchozíNásledující