Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 4


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 24
K tobě pozvedám svou duši, * Hospodine, můj Bože,

v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, * ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.

Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; * do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost.

Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách.

Veď mě ve své pravdě a uč mě, † neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, * nepřestávám v tebe důvěřovat.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně.

Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, † pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine!

Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu.

Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě.

Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost * pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.

Pro své jméno, Hospodine, * odpusť mi hřích, je totiž velký!

Který muž ctí Hospodina? * Učí ho o cestě, kterou si má zvolit.

Takový se bude těšit z blahobytu, * jeho potomci budou vlastnit zemi.

Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, * dává jim poznat svou smlouvu.

Stále upírám oči na Hospodina,* vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky.

Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,* vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

Ulev mi v úzkostech srdce,* vyprosť mě z nesnází!

Popatř na mou bídu a trápení,* odpusť mi všechny hříchy!

Pohleď na mé nepřátele, je jich mnoho,* nevraží na mě s prudkou nenávistí.

Opatruj mou duši a zachraň mě,* ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k tobě.

Ať mě chrání nevina a upřímnost,* poněvadž doufám v tebe, Hospodine!

Bože, vysvoboď Izraele* ze všech jeho tísní!

Žalm 25
Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem se choval bezúhonně, * spoléhal jsem na Hospodina, a proto jsem nevrávoral.

Zkoumej mě, Hospodine, a zkoušej, * vyšetřuj mé ledví a srdce!

Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.

Nesedávám s falešnými lidmi * ani se nestýkám se zákeřníky.

Společnost zlosynů nenávidím, * nedružím se k bezbožníkům.

V nevinnosti si myji ruce * a kráčím okolo tvého oltáře, Hospodine,

abych veřejně zvěstoval chválu * a vyprávěl tvé podivuhodné činy.

Hospodine, miluji dům, kde přebýváš, * a místo, kde sídlí tvá sláva.

Nezahlazuj mou duši s hříšníky * ani můj život s vražedníky;

na jejich rukou lpí zločin, * jejich pravice je plna úplatků.

Já se však chovám bezúhonně, * vysvoboď mě a smiluj se nade mnou!

Má noha stojí na rovné cestě, * ve shromáždění budu velebit Hospodina.

Žalm 26
Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál?

† Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl?

Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo, * moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.

I když se proti mně utáboří vojsko, nevyděsí se mé srdce, * když proti mně vypukne válka, jsem pln důvěry.

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: * abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života,

abych požíval Hospodinovy něhy * a patřil na jeho chrám.

Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, † v úkrytu svého stanu mě schová, * na skálu zdvihne.

Nyní se zdvihá má hlava * proti nepřátelům, kteří mě obkličují,

oběti chvály mu přinesu v jeho stanu, * budu zpívat a hrát Hospodinu.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,* smiluj se nade mnou, vyslyš mě!Mé srdce k tobě mluví,* má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář.

Neskrývej svou tvář přede mnou,* v hněvu neodmítej svého služebníka!

Tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě,* Bože, můj spasiteli!

I kdyby mě otec s matkou opustili,* Hospodin se mě ujme.

Pouč mě, Hospodine, o své cestě,* veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům!

Nevydávej mě choutkám mých protivníků,* vždyť povstali proti mně křiví svědci a násilím proti mně soptí.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina* v zemi živých!

Důvěřuj v Hospodina, buď silný,* ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 27
K tobě volám, Hospodine, má Skálo, nebuď ke mně hluchý,* neodvracej se ode mě, abych se nepodobal těm, kdo klesají do hrobu.

Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám,* když vztahuji své rucek tvému svatému chrámu.

Nevyhlazuj mě s hříšníky, s těmi, kdo páchají nepravost,* kteří se svými bližními mluví o pokoji, v srdci však chovají zlo.

Dej jim podle jejich skutků, podle zloby jejich zločinů;* podle toho, co udělali, je odměň, co napáchali, jim odplať!

Poněvadž nedbají o Hospodinovy činy, o díla jeho rukou:* ať je zničí,víckrát neobnoví!

Požehnán buď Hospodin,* že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!

Hospodin je má síla a můj štít, důvěřuje v něho mé srdce,* dostal jsem pomoc, proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím.

Hospodin je silou svého lidu,* záštitou spásy svému pomazanému.

Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví,* pas je a nes je až navěky!

Žalm 28
Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc.

Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!

Hospodinův hlas nad vodami! † Vznešený Bůh zaburácel hromem, * Hospodin nad spoustami vod!

Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý!

Hospodinův hlas láme cedry, * Hospodin láme cedry libanonské.

Nutí Libanon poskakovat jako býčka, * Sirjon jak buvolí mládě.

Hospodinův hlas srší plameny ohně. † Hospodinův hlas otřásá pouští, * Hospodin otřásá pouští Kadeš;

Hospodinův hlas vyvrací duby a lesy zbavuje kůry, * v jeho chrámu však volají všichni: Sláva!

Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně,

Hospodin uštědří svému lidu sílu, * Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

Žalm 29
Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.

Hospodine, můj Bože, * volal jsem k tobě a uzdravils mě.

Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.

Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svatému jménu!

Vždyť jeho hněv trvá chvíli, * ale jeho laskavost po celý život,

zvečera se uhostí pláč, * zjitra však jásot.

Řekl jsem ve své smělosti: * „Nic už mnou nepohne!“

Hospodine, ve své přízni jsi mě obdařil mocí a ctí; * sotva jsi skryl svou tvář, padl jsem v zmatek.

K tobě volám, Hospodine, * Pána prosím o smilování.

Jaký bude zisk z mé krve, * když padnu do hrobu?

Bude tě chválit prach, * bude hlásat tvou věrnost?

Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine!

Můj nářek jsi obrátil v tanec, * rozvázals mou žínici, přepásals mě radostí,

aby ti zpívala má duše bez ustání, * Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 30
K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben na věky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý!

Popřej mi sluchu, * rychle mě zachraň!

Buď mi ochrannou skálou, * opevněnou tvrzí k mé záchraně,

vždyť ty jsi má skála a má tvrz, * pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, * neboť ty jsi mé útočiště.

Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

Ctitele nicotných model nenávidíš, * já však důvěřuji v Hospodina.

Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním, * že jsi shlédl na moji bídu, že jsi mé duši pomohl v tísni,

žes mě nevydal do moci nepříteli, * ale postavils mé nohy na volné prostranství.

Smiluj se nade mnou, Hospodine, je mi úzko, * hořem chřadne mé oko, duše i tělo,

neboť můj život hyne ve strastech, má léta v hořekování. * Strast mě zbavuje síly, moje kosti chřadnou.

Všichni nepřátelé mnou opovrhují, sousedům jsem pro smích, na postrach svým známým, * kdo mě venku zhlédne, prchá přede mnou.

Vypadl jsem z paměti, jako bych byl mrtev, * podoben jsem rozbitému hrnci.

Vždyť se tolik o mně šeptá – slyšel jsem to – hrůza odevšad! * Spolu se proti mně radí, usilují zničit mi život.

Já však, Hospodine, v tebe doufám, * říkám: Ty jsi můj Bůh!

Můj osud je ve tvé ruce, * vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!

Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, * zachraň mě svou slitovností.

Hospodine, ať nejsem zklamán, že jsem tě vzýval, nechť jsou zahanbeni bezbožní, * ať zmlknou a jsou zahnáni do podsvětí!

Ať oněmí prolhané rty, * které drze a zpupně s pohrdáním mluví proti spravedlivému.

Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, uchovals ji těm, kdo se tě bojí, * popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.

Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou před spiknutím lidí, * ukrýváš je ve stanu před svárlivými řečmi.

Požehnán buď Hospodin, * že mi prokázal podivuhodné milosrdenství v opevněném městě.

Už jsem si říkal sklíčeně: „Jsem zapuzen od tvých očí!“ * Tys však uslyšel můj hlasitý nářek, když jsem volal k tobě o pomoc.

Milujte Hospodina, všichni jeho svatí, * Hospodin zachovává věrné, ale plnou měrou odplácí těm, kdo si počínají drze.

Vzmužte se a buďte srdnatí, * všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

Žalm 31
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, * jehož hřích je přikryt.

Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, * v jehož duši není klamu.

Dokud jsem mlčel, chřadly mi kosti * v mých ustavičných nářcích.

Vždyť dnem i nocí mě tížila tvá ruka, * má síla se stravovala jak za letních veder.

Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, * svou nepravost jsem nezatajil.

Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti“. * A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.

Proto se bude k tobě modlit každý zbožný * v čas tísně.

Až budou dorážet přívaly vod, * k němu nedosáhnou.

Tys mé útočiště, ušetříš mě úzkostí, * zahrneš mě radostí ze záchrany.

Poučím tě a ukážu ti cestu, kudy máš kráčet, * poradím ti, budu tě mít stále na očích.

Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, † jejich bujnost se krotí uzdou a ohlávkou, * jinak k tobě nepřiběhnou.

Bezbožný má hodně bolestí, * milosrdenství však obklopuje toho, kdo doufá v Hospodina.

Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví, * jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.7:

Navštiv pane mou pokornou duši, * prožívající celý život v hříších. * Tak jako jsi přijal smilnou ženu ** přijmi i mě a zachraň mě.

Když plavu mořem, nynějšího žití, * myslím na hlubinu množství mých zlých skutků * a nemám kormidelníka mysli, * proto k tobě volám jako Petr: * Zachraň mě, Kriste, zachraň mě, Bože, ** neboť ty miluješ lidi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Brzy vstupme do Kristovy svatební komnaty, * abychom všichni slyšeli blažený hlas Krista, našeho Boha: * Pojďte vy, milující nebeskou slávu, * vy, kteří máte účast na podílu moudrých panen ** a zapálili jste vírou své svíce.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Duše, čiň pokání ještě před svým odchodem; * nepříjemný a nesnesitelný je soud pro hříšné. * Volej k Pánu v pokoře srdce: * Milosrdný, vědomě i nevědomě jsem zhřešil před tebou. * Na přímluvu Bohorodičky ** slituj se a zachraň mě.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Tobě, Pane, jedinému a dobrému, který nevzpomíná na zlo, vyznávám své hříchy a padám před tebou a volám, já nedůstojný: zhřešil jsem, Pane, zhřešil, a nejsem hoden pohlédnout do nebeských výšin pro velikost mé nespravedlnosti. Ale ty, Pane, Pane můj, daruj mi slzy pokání, jediný dobrý a milosrdný, abych tě jimi prosil o očištění od každého hříchu před koncem mého života: neboť strašné a hrozné je místo, kterým mám projít při odloučení se od těla. Množství temných a nelidských démonů mě obklopí a nikdo mě nebude provázet, ani mě nezachrání. Proto se utíkám k tvé dobrotě: nevydávej mě těm, kteří mě obklopují, ať se nepovyšují nade mnou moji nepřátelé, dobrotivý Pane. Ať neříkají: Padl jsi do našich rukou a jsi vydaný. Ne, Pane, nezapomeň na svou milost a nezacházej se mnou podle mých nepravostí, neodvrať svou tvář ode mě, ale ty, pane, mě pouč, jak milostí, tak i slitováním. Ať se neraduje nade mnou můj nepřítel, ale uhas jeho výhrůžky vůči mně a přeruš každou jeho snahu a dej mi dojít k tobě, po spravedlivé cestě, dobrotivý Pane. Protože i když jsem zhřešil, nepřišel jsem přece k jinému lékaři a nevztáhl své ruce k cizímu bohu. Neodmítni mou modlitbu, ale vyslyš mě ve své dobrotě a upevni mé srdce ve tvé bázni. Ať spočine tvá milost na mně, Pane, jsi světlo, které převyšuje všechna světla, jsi radost nad každou radost, upokojení nad každé upokojení, skutečný život a záchrana, která přetrvá na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující