Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 9


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 64
Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu, * † tobě, který vyslýcháš prosbu, ať se plní slib.

K tobě přichází každý člověk * s vyznáním svých vin.

Naše nevěrnosti nás tísní, * ty je však odpouštíš.

Blaze tomu, koho si volíš a bereš k sobě: * přebývá v tvých nádvořích.

Kéž se nasytíme blahem tvého domu, * svatostí tvého chrámu!

Je úžasné a spravedlivé, jak nás vyslýcháš, * Bože, náš zachránce,

naděje všech končin země * i dalekých moří.

Svou mocí upevňuješ hory, * jsi opásán silou.

Tišíš hukot moří, * hukot jejich vln a vřavu národů.

Pro tvé divy bázeň jímá obyvatele dálných krajin, * radostí plníš nejzazší východ i západ.

V milosti jsi navštívil zem a napojils ji, * velmi jsi ji obohatil.

Boží strouhou se hrne voda, * (lidem) nachystals obilí.

Takto jsi zemi připravil: † zavlažils její brázdy, * rozmělnils její hroudy,

zkypřils ji dešti, * požehnals tomu, co vyrašilo.

Rok jsi korunoval svou dobrotou, * kudy jsi prošel, prýští hojnost.

Pastviny na stepi mokvají vláhou, * pahorky se ovíjejí radostí.

Nivy se odívají stády, † údolí se přikrývají obilím: * ozývají se jásotem a zpěvem.

Žalm 65
Jásejte Bohu, všechny země, † opěvujte slávu jeho jména, * vzdejte mu velkolepou chválu!

Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou tvá díla! * Pro tvou nesmírnou moc se ti podrobují tvoji nepřátelé!

Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, * nechť opěvuje tvé jméno.“

Pojďte a pozorujte Boží skutky: * podivuhodně jednal s lidmi!

Moře proměnil v souš; † suchou nohou přešli řeku, * proto se radujme v Bohu!

Vládne svou mocí navěky, † jeho oči sledují národy: * aby se nevypínali zpupní!

Velebte, národy, našeho Boha * a rozhlašujte jeho chválu!

On dal život naší duši, * nedopustil, aby klopýtaly naše nohy.

Věru, zkoušel jsi nás, Bože, * tříbil jsi nás ohněm, jako se tříbí stříbro.

Zavedl jsi nás do léčky, * těžké břímě jsi vložil na naše bedra.

Nechals jezdit lidi po našich hlavách, † prošli jsme ohněm a vodou, * ale pak jsi nám popřál úlevu.

Vstoupím s celopaly do tvého domu,* splním ti své sliby.

Pro ně se mé rty otevřely,* má ústa je slíbila, když mi bylo úzko.

Přinesu ti v oběť celopaly tučných ovcí s tukem beranů,* budu obětovat býky a kozly.

Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,* chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.

Svými ústy jsem k němu volal,* velebil jsem ho svým jazykem.

Kdybych zamýšlel nepravost ve svém srdci,* nebyl by Pán slyšel.

Ale Bůh slyšel,* všiml si mé úpěnlivé prosby.

Bůh buď veleben, že neodmítl mou prosbu,* že mi neodňal svou lásku.

Žalm 66
Bože, buď milostiv a žehnej nám, * ukaž nám svou jasnou tvář,

kéž se pozná na zemi, jak jednáš, * kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.

Ať tě, Bože, velebí národy, * ať tě velebí kdekterý národ!

Nechť se lidé radují a jásají, † že soudíš národy spravedlivě * a lidi na zemi řídíš.

Ať tě, Bože, velebí národy, * ať tě velebí kdekterý národ!

Země vydala svou úrodu, * Bůh, náš Bůh, nám požehnal.

Kéž nám Bůh žehná, * ať ho ctí všechny končiny země!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 67
Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, * ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním,

tratí se, jako se rozplývá dým † jako taje vosk před ohněm, * tak hříšníci hynou před Bohem.

Spravedliví se však radují, jásají před Bohem * a veselí se v radosti.

Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno, * upravte cestu tomu, kdo jezdí na oblacích,

jeho jméno je Hospodin, * jásejte před ním!

Otec sirotků, ochránce vdov * je Bůh ve svém svatém příbytku.

Bůh zjednává opuštěným domov, † vězně vyvádí k šťastnému životu, * jen buřiči bydlí ve vyprahlé zemi.

Bože, když jsi vycházel před svým národem, * když jsi kráčel na poušti,

země se třásla, také nebesa vydávala vláhu před Bohem, * chvěl se Sinaj před Bohem, Bohem Izraele.

Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví, * vzkřísils je, když zemdlelo.

Usadilo se v něm tvoje stádce, * ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože!

Pán pronáší výrok, mnoho poslů šíří radostné zvěsti:„Králové s vojsky prchají, prchají;* i ženy si doma rozdělují kořist.

Zatímco jste si hověli u ovčích ohrad, zaskvěla se křídla holubice stříbrem,* její perutě plavým zlatem.

Když tam Všemohoucí rozháněl krále,* padali jako sníh na Salmonu!“

Hory bašanské jsou hory vysoké,* hory bašanské jsou hory strmé.

Proč vy, strmé hory, tak žárlivě hledíte na horu, kde si Bůh vyvolil sídlo,* na horu, kde bude Hospodin navždy sídlit?

Bůh má bezpočtu svých vozů, tisíce tisíců:* Ze Sinaje Pán přichází do svatyně.

Vystoupils do výšin, zajatce zajals,* vzal sis lidi jako dar, i ty, kteří nechtějí bydlit u Hospodina, Boha.

Ať je Pán žehnán každý den,* nosí naše břemena, Bůh, naše spása.

Náš Bůh je Bohem spásy,* Hospodin, Bůh, dává uniknout smrti.

Vskutku Bůh rozbíjí hlavy svých nepřátel,* vlasaté temeno toho, kdo si libuje ve zlých skutcích.

Pán pravil: „Přivedu ti je z Bašanu,* dovléknu ti je z hlubin moře,

abys v krvi smočil svou nohu,* aby jazyk tvých psů měl z nepřátel svůj podíl.“

Objevuje se tvůj průvod, Bože,* průvod mého Boha, mého krále, směřující do svatyně.

Vpředu kráčejí zpěváci, vzadu harfeníci,* uprostřed dívky bijí do bubínků.

„Ve sborech velebte Boha, Hospodina,* vy, kteří pocházíte z Izraele!“

Tu si před nimi vykračuje Benjamín, věkem nejmladší,* judská knížata se svými zástupy, knížata Zabulóna, knížata Neftaliho.

Ukaž, Bože, svou moc,* tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš!

Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě* přinášejí králové dary!

Pokárej netvora v rákosí,* ty, kteří jsou mezi národy jako houf býků uprostřed telátek;

nechť se ti koří s pruty stříbra,* rozmetej národy, které rády válčí!

Ať se dostaví velmoži z Egypta,* ať Etiopie vztáhne k Bohu svou ruku!

Pozemské říše, zpívejte Bohu,* velebte Pána,

který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi!* Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný:

„Uznejte Boží moc!“ Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost,* jeho moc v oblacích.

Bázeň budí Bůh ze své svatyně,* Bůh Izraelův, on dává sílu a statečnost svému lidu. Bůh buď veleben!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 68
Zachraň mě, Bože, * neboť vody mi sahají až k hrdlu.

Zapadl jsem do hlubokého bahna a nemám, oč bych opřel nohu; * dostal jsem se do hluboké vody a proud mě zaplavuje.

Unaven jsem již voláním, hrdlo mi ochraptělo; * oči mi zeslábly, když vyhlížím svého Boha.

Více než mám vlasů na hlavě, je těch, kteří mě bez důvodů nenávidí, * silnější než mé kosti jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny.

Co jsem neuloupil, * to mám vrátit?

Bože, ty znáš mou pošetilost, * mé poklesky nejsou před tebou skryty.

Nechť nejsou kvůli mně zklamáni, kdo doufají v tebe, Pane, Hospodine zástupů, * nechť kvůli mně nejsou zbaveni naděje, kdo hledají tebe, Bože Izraele!

Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář.

Svým bratrům stal jsem se cizincem, * synům své matky neznámým.

Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, * padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.

Postem jsem zkrušil svou duši, * i to mi bylo na potupu.

Místo šatů jsem si oblékl žínici * a byl jsem jim k smíchu.

Tlachají o mně ti, kteří sedí u brány, * posměšně o mně zpívají opilci.

Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě v čas milosti, * Bože! Vyslyš mě ve své veliké lásce, věrně mi pomoz!

Vyprosť mě z bahna, abych neutonul, * vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí, vytáhni mě z hluboké vody!

Ať mě nezaplaví vodní příboj, ať mě nepohltí hlubina, * ať propast nade mnou nezavře jícen!

Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, * obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.

Neskrývej svou tvář před svým služebníkem; * vždyť jsem v úzkostech, rychle mě vyslyš!

Přibliž se ke mně, vysvoboď mě, * kvůli mým nepřátelům mě zachraň!

Ty znáš mou potupu, hanbu a zneuctění, * před tebou jsou všichni moji protivníci.

Potupa zlomila mé srdce, * a proto chřadnu,

čekal jsem, že někdo bude mít soucit, * ale nikdo tu nebyl,

čekal jsem, kdo by mě potěšil, * ale nikoho jsem nenašel.

Do pokrmu mi dali žluč * a v žízni mě napojili octem.

Ať je jim jejich stůl nástrahou * a pro jejich přátele léčkou.

Nechť se jim oči zakalí, aby neviděli, * učiň, aby se jim bedra stále chvěla.

Vylej na ně své rozhorlení, * ať je zachvátí žár tvého hněvu!

Ať jim zpustne domov, * v jejich stanech ať nikdo nebydlí,

neboť stíhali toho, jehož jsi zasáhl, * a rozmnožili bolest toho, koho jsi zranil.

Přidej jim na vinách, * ať nejsou uznáni u tebe za spravedlivé!

Kéž jsou vymazáni z knihy živých * a mezi spravedlivé ať nejsou zapsáni!

Já však jsem ubohý a plný bolesti, * ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.

Písní budu slavit Boží jméno, * velebit je budu zpěvem chvály.

To bude Hospodinu milejší než obětovat býka, * než obětovat dobytče s kopyty a rohy.

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; * pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!

Neboť Hospodin slyší chudáky, * nepohrdá svými vězni.

Nechť ho chválí nebe a země, * moře a vše, co se v nich hýbe.

Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města: * budou tam bydlit a obsadí je.

Zdědí je potomci jeho služebníků, * budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.

Žalm 69
Bože, prosím, vysvoboď mě, * Hospodine, na pomoc mi pospěš!

Nechť se zardí hanbou, * kdo mě touží zničit;

nechť ustoupí s pohanou, * kdo se těší z mého neštěstí.

Ať couvnou k vlastní potupě, * kdo se mi posmívají!

Nechť jásají, v tobě se radují * všichni, kdo tě hledají,

ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“ * kdo touží po tvé pomoci.

Já jsem jen chudák a ubožák, * Bože, na pomoc mi pospěš!

Tys můj pomocník, můj zachránce: * Hospodine, neprodlévej!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Myslím na ten strašný den * a oplakávám své zlé skutky. * Co povím nesmrtelnému Králi * nebo s jakou troufalostí pohlédnu na Soudce, Já hříšník? * Milosrdný Otče, * Jednorozený Synu a Duchu Svatý ** smiluj se nade mnou.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

V údolí pláče, na místě, o kterém jsi hovořil, * že tam jednou zasedneš, Milosrdný, abys vykonal spravedlivý soud, * neusvědčuj mě z mých skrytých skutků * ani mě nezahanbuj před anděly, ** ale ušetři mě, Bože a smiluj se nade mnou.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jsi naděje a mocná záštita k tobě se utíkajících, Rodičko Boží, * dobrotivá Zastánkyně světa * usilovně se přimlouvej s beztělesnými u toho, kterého jsi jako Boha milujícího lidi porodila * osvoboď naše duše od všech výčitek, ** jediná požehnaná.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Vládce, Pane Bože náš, jediný, který znáš neduh mé bídné duše, i způsob, jak ji uzdravit. Uzdrav ji tak, jak to ty dokážeš, pro velikost tvého milosrdenství a slitování. Vždyť pro své skutky ji nemohu léčit nalít olej ani obvázat. Vždyť ty jsi nepřišel k pokání volat spravedlivé, ale hříšníky: smiluj se, slituj se, odpusť jí, roztrhej seznam mých zlých skutků a navrať mě na svou přímou cestu. Abych, když kráčím v tvé pravdě mohl utéct před střelami zla, a tak se mohl bez odsouzení postavit před tvůj strašný prestol, abych oslavoval a opěvoval tvé přesvaté jméno na věky.

PředchozíNásledující