Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 13


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 91
Dobré je chválit Hospodina, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný!

Zrána hlásat tvé milosrdenství * a za noci tvou věrnost

na desetistrunné harfě a lyře, * písní s doprovodem citery.

Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, * z díla tvých rukou se veselím.

Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, * jak hluboké tvé myšlenky!

Pošetilý člověk to nechápe, * nerozumný nemá pro to smyslu.

I když bezbožníci raší jako tráva, * i když kvetou všichni zlosynové,

jsou určeni pro věčnou zkázu, * ty však jsi vznešený navěky, Hospodine!

Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine, † hle, tvoji nepřátelé zahynou, * rozprášeni budou všichni zlosynové.

Mně však jsi dal buvolí sílu, * pomazals mě nejčistším olejem.

Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele, * mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.

Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.

Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.

Ještě ve stáří budou přinášet užitek, * zůstanou šťavnatí a svěží,

aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, * v němž není nepravosti.

Žalm 92
Hospodin kraluje, oděl se velebností, * oděl se Hospodin, opásal se mocí.

Dal světu základ, * že nezakolísá.

Pevný je trůn tvůj od pradávna, * jsi od věčnosti.

Zdvihají řeky, Hospodine, † zdvihají řeky svůj hlas, * zdvihají řeky svůj hukot.

Mocnější než hukot mnohých vod, † mohutnější než mořský příboj, * mocný je Hospodin na výsosti.

Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, * tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.

Žalm 93
Bože, mstiteli, Hospodine, * Bože, mstiteli, objev se!

Povstaň, ty, který soudíš zemi, * dej odplatu zpupným!

Jak dlouho budou bezbožníci, Hospodine, * jak dlouho budou bezbožníci jásat?

Tlachají, drze mluví, * vychloubají se všichni zlosynové.

Hospodine, šlapou po tvém lidu * a tvé dědictví trýzní.

Vdovy a přistěhovalce vraždí, * sirotky zabíjejí.

Říkají: „Hospodin nevidí, * nevšímá si toho Bůh Jakubův.“

Dejte pozor, pošetilci z lidu, * nerozumní, kdy dostanete rozum?

Že by neslyšel, kdo vsadil ucho? * Že by neviděl, kdo utvořil oko?

Že by nepotrestal, kdo vychovává národy, * kdo učí lid moudrosti?

Hospodin zná myšlenky lidí: * jsou věru marné.

Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine,* a ve svém zákoně vyučuješ,

abys mu popřál klidu od zlých časů,* dokud se nevykope jáma pro bezbožného.

Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ* a své dědictví neopustí.

Ale právo se vrátí ke spravedlnosti,* následovat ji budou všichni upřímného srdce.

Kdo se mě zastane proti zločincům,* kdo pro mě povstane na zlosyny?

Kdyby mně Hospodin nepomáhal,* brzo by odpočívala duše má v tichu smrti.

Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“,* už mě podpírá, Hospodine, tvá milost.

Když se mi v nitru rozmnoží starosti,* tvá útěcha vzpruží mou duši.

Spojí se s tebou stolec zkázy,* který týrá pod zdáním práva?

Vrhají se na život spravedlivého* a nevinnou krev odsuzují.

Hospodin mi bude jistě útočištěm,* můj Bůh bude má záchranná skála.

Odplatí jim jejich nepravost a zahubí je jejich vlastní zlobou,* zahubí je Hospodin, náš Bůh.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 94
Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy,

předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme!

Neboť veliký Bůh je Hospodin * a veliký Král nade všemi bohy.

V jeho ruce jsou hlubiny země * a jemu patří výšiny hor.

Jeho je moře, vždyť on je učinil, * i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!

Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: † „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, * jako tehdy v Masse na poušti,

kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; † řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, * nepoznali mé cesty.

Proto jsem přísahal ve svém hněvu: * Nepřijdou na místo mého klidu!“

Žalm 95
Zpívejte Hospodinu píseň novou, * zpívejte Hospodinu, všechny země!

Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, * rozhlašujte den po dni jeho spásu!

Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech.

Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, * je třeba se ho bát více nežli všech bohů.

Neboť všichni bohové pohanů jsou jen výmysly, * Hospodin však stvořil nebe.

Velebnost a vznešenost ho předcházejí, * moc a nádhera jsou v jeho svatyni.

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, † vzdejte Hospodinu slávu a moc, * vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří, * v posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!

Třeste se před ním, všechny země! * Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.

Upevnil svět, aby nekolísal: * národy řídí podle práva.

Radujte se, nebesa, zajásej, země, † zahuč, moře a vše, co je naplňuje; * zaplesej, pole a vše, co je na něm.

Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy † před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi.

Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně.

Žalm 96
Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy!

Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Předchází jej oheň * a kolem dokola spaluje protivníky.

Jeho blesky ozařují svět, * země to vidí a chvěje se.

Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země.

Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu.

Hanbí se všichni ctitelé model, † kteří se chlubí bůžky, * všichni bohové se mu koří.

Sión to slyší a raduje se † a judská města jásají * pro tvé rozsudky, Hospodine!

Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.

Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, † chrání život svých svatých, * z ruky bezbožníků je vytrhuje.

Světlo vychází spravedlivému * a lidem upřímného srdce radost.

Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 97
Zpívejte Hospodinu píseň novou, * neboť učinil podivuhodné věci.

Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.

Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu;

všechny končiny země uzřely * spásu našeho Boha.

Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte!

Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu,

za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem!

Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * svět i všichni, kdo jej obývají.

Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zajásejte

před Hospodinem, že přišel, * že přišel, aby spravoval zemi,

aby spravoval svět ve spravedlnosti * a národy podle práva.

Žalm 98
Hospodin kraluje: třesou se národy; * trůní nad cheruby: chvěje se země.

Hospodin na Siónu je veliký * a nade všemi národy vyvýšený.

Ať chválí tvé veliké a hrozné jméno, * neboť je svaté.

Pevně vládne ten, kdo miluje právo: † tys určil, co je správné, * právo a spravedlnost vykonáváš v Jakubovi.

Oslavujte Hospodina, našeho Boha, † klaňte se u podnože jeho nohou, * neboť je svatá.

Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími † a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno: * vzývali Hospodina, a on je vyslýchal.

Mluvíval k nim v oblačném sloupu, † slýchali jeho příkazy, * zákon, který jim dal.

Hospodine, náš Bože, tys je vyslyšel, † Bože, byls k nim milostivý, * ale také jsi trestal jejich přestupky.

Oslavujte Hospodina, našeho Boha, † klaňte se na jeho svaté hoře, * neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!

Žalm 99
Plesejte Hospodinu, všechny země, † služte Hospodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem!

Uznejte, že Hospodin je Bůh, † on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Vstupte do jeho bran s díkem, † do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu!

Neboť Hospodin je dobrý, † jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

Žalm 100
O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, * tobě, Hospodine, chci zahrát.

Chci se ubírat cestou bezúhonnou, * kdy ke mně přijdeš?

Chci kráčet v nevinnosti srdce * ve svém domě.

Nepostavím si před oči * nic hanebného.

Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně: * ke mně se nepřidruží.

Příčí se mi zkažené srdce, * nechci znát nic zlého.

Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, * toho zahubím.

Pyšného očima a nadutého srdcem, * toho nesnesu.

Svým zrakem budu hledat věrné v zemi, * aby přebývali se mnou.

Kdo kráčí životem bezúhonně, * ten mi bude sloužit.

Nebude bydlet v mém domě, * kdo jedná lstivě.

Kdo mluví lživě, * před mýma očima neobstojí.

Denně chci hubit všechny bezbožníky v zemi, * abych vyplenil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Milosrdným okem, Pane, shlédni na mé pokoření, * neboť můj život se pomalu ztrácí * a nemám záchranu skrze své skutky. * Proto se modlím: milosrdným okem, Pane, **shlédni na mé pokoření a zachraň mě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Předstupujíc před Soudce, starej se, duše, * a rozmýšlej o tom hrozném dni: * nemilosrdný soud totiž čeká ty, kteří neprojevili milosrdenství. * Volej proto ke Kristu, Bohu: * Ty, který znáš srdce, zhřešil jsem. ** Ale dříve než mě odsoudíš, smiluj se nade mnou.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přijal jsem do své mysli, Pane, * myšlenku na den a na chvíli * tvého strašného, hrůzu budícího a nepodplatitelného soudu * a třesu se jako zloděj: * Mám jen hanebné skutky a zlá díla, * které jsem já sám usilovně spáchal. * Proto před tebou v bázni padám * a v bolesti k tobě volám: * skrze modlitby té, která tě porodila, ** velmi milosrdný, zachraň mě.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Nejsvětější Pane, který žiješ na výsostech a svým vševidoucím okem sleduješ každou bytost, před tebou jsme sklonili svou duši i tělo. A prosíme tě, Svatý svatých: požehnej nám svou neviditelnou rukou, ze svého svatého příbytku. Ve své dobrotě a lásce odpusť nám všechny poklesky vědomé i nevědomé. A naší duši i tělu uděl potřebné milosti, neboť ty nás miluješ a chráníš, Bože náš, tobě, Otci i Synu i Svatému Duchu, vzdáváme slávu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující