Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 20


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 143
Veleben buď Hospodin, má Skála, * on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.

On je mé milosrdenství, mé útočiště, * má pevnost a můj zachránce,

můj štít a můj útulek, * on mi podmaňuje národy.

Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš, * co je smrtelník, že na něho myslíš?

Člověk se podobá vánku, * jeho dny stínu, který přechází.

Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, * dotkni se hor, a budou dýmat.

Sešli blesk a rozpraš nepřátele, * vystřel své šípy a poděs je!

Vztáhni svou ruku z výšin, * vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky cizáků,

jejich ústa mluví lež * a pravice přísahá křivě.

Bože, novou píseň ti zazpívám,* na harfě s deseti strunami ti zahraji;

tobě, jenž dáváš králům vítězství,* který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.

Zachraň mě před zhoubným mečem a vysvoboď mě z ruky cizáků,* jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.

Naši synové ať jsou jako štěpy vyrostlé v mladistvé síle,* naše dcery ať jsou jako nárožní sloupy, sloupy vytesané pro chrám.

Naše sýpky ať jsou plné,* ať oplývají vším plodem,

náš brav ať má tisíce mláďat,* ať se množí po mnoha tisících na našich nivách,

náš skot ať je obtížen náklady! Ať nedojde k prolomení hradeb ani k vyhnanství,* ať v našich ulicích nezazní nářek!

šťastný národ, jemuž se takto daří,* šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.

Žalm 144
Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, * budu velebit tvé jméno po všechny věky.

Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky.

Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, * jeho velikost je nevýstižná.

Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy * a oznamuje tvoji moc.

Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, * rozmlouvají o tvých divech.

Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, * hovoří o tvé nesmírnosti.

Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, * jásají nad tvou spravedlností.

Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky.

Dobrotivý je Hospodin ke všem* a soucit má se všemi svými tvory.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla* a tvoji zbožní ať tě velebí!

Ať vypravují o slávě tvého království,* ať mluví o tvé síle,

aby poučili lidi o tvé moci,* o slávě tvé vznešené říše.

Tvé království je království všech věků* a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Věrný je Hospodin ve všech svých slibech* a svatý ve všech svých činech.

Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,* a pozvedá všechny sklíčené.

Oči všech doufají v tebe* a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.

Otvíráš svou ruku* a sytíš vše živé s laskavostí.

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách* a svatý ve všech svých činech.

Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,* všem, kdo ho vzývají upřímně.

Vyplní vůli svých ctitelů,* slyší jejich volání a zachrání je.

Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují,* a všechny bezbožníky zničí.

Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu,* vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 145
Duše má, chval Hospodina! † Pokud žiji, chci chválit Hospodina, * pokud budu, chci opěvovat svého Boha.

Nespoléhejte na knížata, * na člověka, u něho není spásy.

Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech, * tehdy se zhatí všechny jeho plány.

Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, * kdo doufá v Hospodina, svého Boha.

On učinil nebe i zemi, * moře i vše, co je v nich.

On zachovává věrnost navěky, † zjednává právo utlačeným, * dává chléb lačným.

Hospodin vysvobozuje vězně, * Hospodin otvírá oči slepým,

Hospodin napřimuje sklíčené, * Hospodin miluje spravedlivé.

Hospodin chrání přistěhovalce, † podporuje sirotka a vdovu, * ale mate cestu bezbožníků.

Hospodin bude vládnout na věky, * tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

Žalm 146
Aleluja! Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, * opěvujte našeho Boha, neboť je milý, zaslouží si chvály.

Hospodin buduje Jeruzalém, * shromažďuje rozptýlené z Izraele.

Uzdravuje ty, jimž puká srdce, * a jejich rány obvazuje.

Určuje počet hvězd, * každou z nich nazývá jménem.

Velký je náš Pán a přemocný, * jeho moudrost je bez míry.

Pokorné Hospodin pozvedá, * bezbožné však ponižuje k zemi.

Opěvujte Hospodina děkovnou písní, * hrejte na citeru našemu Bohu,

který mračny zatahuje nebe, * déšť připravuje zemi,

dává vypučet na horách trávě * a bylinám, aby sloužily lidem.

Dobytku poskytuje potravu, * i krkavčím holátkům, když k němu křičí.

Nemá potěšení v síle koně, * nemá zalíbení ve svalech muže.

Hospodinu se líbí, kdo se ho bojí, * kdo spoléhají na jeho dobrotu.

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne,

že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě.

Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí.

Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo.

Dává sníh jako vlnu, * jíní sype jako popel.

Shazuje své krupobití jako drobty chleba, * jeho mrazem tuhnou vody.

Posílá své slovo, a rozpouští je, * poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.

Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli.

Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání. Aleluja.

Žalm 147
Chvalte Hospodina z nebes, * † chvalte ho na výsostech!

Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy!

Chvalte ho, slunce a měsíci, * chvalte ho, všechny zářící hvězdy!

Chvalte ho, nebesa nebes * a vody, které jsou nad nebesy!

Ať chválí Hospodinovo jméno, * neboť on rozkázal, a byly stvořeny!

Umístil je na věčné časy, * vydal zákon, který nepomine.

Hospodinu vzdejte ze země chválu, * obludy moře a všechny jeho hlubiny!

Oheň, krupobití, sníh a dým, * bouřný vítr, který plní jeho slovo,

hory a všechny pahorky, * ovocné stromy a všechny cedry,

všechna zvířata, divoká i krotká, * plazi a okřídlené ptactvo,

králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země,

jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi

ať chválí jméno Hospodinovo, * neboť jen jeho jméno je vznešené.

Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe * a velikou moc dal svému lidu.

Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, lidu, který je mu blízký.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 148
Zpívejte Hospodinu píseň novou, * jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.

Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, * synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem, * ať mu hrají na buben a na citeru,

neboť Hospodin miluje svůj národ * a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem, * ať se veselí na svých ložích.

Boží chválu ať mají v hrdlech * a dvojsečný meč v rukou,

aby vykonali pomstu na pohanech, * tresty na národech,

aby spoutali jejich krále řetězy * a železnými okovy jejich velmože,

aby na nich vykonali určený soud. * Všem jeho svatým bude to ke cti.

Žalm 149
Chvalte Hospodina v jeho svatyni, * chvalte ho na jeho vznešené obloze!

Chvalte ho pro jeho mocná díla, * chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!

Chvalte ho hlaholem trouby, * chvalte ho harfou a citerou!

Chvalte ho bubnem a tancem, * chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!

Chvalte ho zvučnými cimbály, † chvalte ho cimbály hlučnými! * Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Předchozí