Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 16


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 109
Hospodin řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, * dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“

Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: * „Panuj uprostřed svých nepřátel!

Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku: * zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.

“Hospodin přísahal a nebude toho litovat: * „Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!“

Hospodin je po tvé pravici, * potře krále v den svého hněvu.

Bude soudit národy, nakupí mrtvol, * daleko po zemi rozdrtí lebky.

Cestou se napije z potoka, * proto povznese hlavu.

Žalm 110
Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.

Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.

Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává navěky.

Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý.

Dal pokrm těm, kdo se ho bojí, * neustále bude pamatovat na svou smlouvu.

Své mocné činy ukázal svému lidu, * když jim dal majetek pohanů.

Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,

pevné navěky, navždy, * provedené v pravdě a právu.

Vykoupení seslal svému lidu, † sjednal navěky svou smlouvu; * svaté a velebné je jméno jeho.

Počátek moudrosti je bát se Hospodina: † moudře jednají všichni, kdo tak činí; * jeho chvála zůstává navždy.

Žalm 111
Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních.

Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Hojnost a bohatství budou v jeho domě * a jeho štědrost potrvá navždy.

Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva.

Neboť navěky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý.

Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.

Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku.

Rozděluje, dává chudým, † jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě.

Uzří to hříšník a rozzlobí se, † bude skřípat zuby a zchřadne; * zajde touha bezbožníků.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 112
Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo!

Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i navěky!

Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno!

Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva.

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, † který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem?

Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého,

aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu.

Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet * jako šťastné matce dětí.

Žalm 113
Aleluja! Když vytáhl Izrael z Egypta, * Jakubův dům z cizáckého lidu,

stal se Juda Boží svatyní, * Izrael Božím panstvím.

Moře to vidělo a prchlo, * Jordán se obrátil nazpět,

hory poskočily jako berani, * pahorky jako jehňata.

Co je ti, moře, že prcháš, * Jordáne, že se obracíš nazpět,

hory, proč poskakujete jako berani, * pahorky, proč skáčete jako jehňata?

Země, třes se před Pánem, * před Bohem Jakubovým,

jenž mění skálu v bažinu, * křemen v prameny vod.

Žalm 114
Nikoli nám, Hospodine, nikoli nám, ale svému jménu zjednej slávu * pro své milosrdenství, pro svou věrnost!

Proč mají pohané říkat: * „Kdepak je ten jejich Bůh?

„Bůh náš je na nebesích, * učinil všechno, co chtěl.

Jejich modly jsou stříbro a zlato, * dílo lidských rukou.

Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí.

Mají uši, ale neslyší, * mají nos, ale nečichají.

Mají ruce, ale nehmatají, * mají nohy, ale nechodí, hlas nevydávají svým hrdlem.

Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, * každý, kdo v ně doufá.

Izraelův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem.

Árónův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem.

Hospodinovi ctitelé doufají v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem.

Hospodin na nás pamatuje a požehná nám, * požehná domu Izraelovu,

požehná domu Árónovu,* požehná Hospodinovým ctitelům, malým i velkým.

Hospodin vás rozmnoží, * vás i vaše syny.

Požehnáni jste od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.

Nebesa jsou nebem pro Hospodina, * avšak zemi dal lidským dětem.

Mrtví nemohou chválit Hospodina, * nikdo z těch, kteří sestupují do podsvětí.

My však velebíme Hospodina, * nyní až navěky.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 115
Aleluja! Miluji Hospodina, * neboť slyšel můj prosebný hlas,

neboť naklonil ke mně svůj sluch * v den, kdy jsem ho vzýval.

Obepjaly mě provazy smrti, dostihly mě smyčky podsvětí, * uvízl jsem v tísni a trýzni.

Hospodinovo jméno jsem vzýval: * „Ach, Hospodine, zachraň mi život!“

Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný.

Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě.

Uklidni se opět, má duše, * neboť Hospodin ti prokázal dobro,

vždyť vysvobodil můj život ze smrti, * mé oči ze slz, mé nohy z pádu.

Budu kráčet před Hospodinem * v zemi živých.

Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“

Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“

Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

Vezmu kalich spásy * a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem.

Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.

Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, * jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, rozvázal jsi moje pouta.

Přinesu ti oběť díků, * Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.

Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem

v nádvořích domu Hospodinova, * uprostřed tebe, Jeruzaléme!

Žalm 116
Chvalte Hospodina, všichni lidé, * oslavujte ho, všechny národy,

neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství * a Hospodinova věrnost trvá navěky.

Žalm 117
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.

Nechť řekne dům Izraelův: * „Jeho milosrdenství trvá navěky.“

Nechť řekne dům Árónův: * „Jeho milosrdenství trvá navěky.“

Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: * „Jeho milosrdenství trvá navěky.“

V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.

Hospodin je se mnou, nebojím se, * co by mi mohl udělat člověk?

Hospodin je se mnou, on je můj pomocník, * a já vítězně shlížím na své nepřátele.

Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důvěřovat v člověka.

Lépe je utíkat se k Hospodinu *

než důvěřovat v mocné.Všichni pohané mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.

Odevšad mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.

Obklíčili mě jako včely, † sežehli jak oheň trní, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.

Vrazili do mě, abych padl, * avšak Hospodin mi pomohl.

Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou.

Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.

Hospodinova pravice mocně zasáhla, † Hospodinova pravice mě pozvedla, * Hospodinova pravice mocně zasáhla.

Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech.

Hospodin mě sice těžce ztrestal, *

nevydal mě však smrti.


Otevřte mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.

Toto je brána Hospodinova, * jí procházejí spravedliví.

Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou.

Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.

Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.

Toto je den, který učinil Hospodin, * jásejme a radujme se z něho!

Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru!

Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. * Žehnáme vám z Hospodinova domu.

Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. * Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!

Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; * budu tě slavit, můj Bože!

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

PředchozíNásledující