Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 7


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 46
Všechny národy, tleskejte rukama, * jásejte Bohu radostným hlasem,

protože Hospodin je vznešený, hrozný, * je to veliký král nad celou zemí.

Podrobuje nám národy, * klade nám k nohám pohany.

Vybírá nám naše dědictví, * slávu Jakuba, kterého miluje.

Bůh se vznáší za jásotu, * Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.

Zpívejte Bohu, zpívejte, * zpívejte našemu králi, zpívejte!

Protože Bůh je králem celého světa, * zpívejte mu chvalozpěv!

Bůh vládne národům, * Bůh zasedá na svém svatém trůnu.

Knížata národů se přidružují * k lidu Abrahámova Boha.

Vždyť Bohu patří vládcové země, * je nadmíru vznešený.

Žalm 47
Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály * v městě našeho Boha.

Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země.

Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále.

Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jistá ochrana.

Neboť hle, sešli se králové, * spolu učinili útok.

Jen se však podívali, užasli, * ve zděšení prchli.

Hrůza je tam zachvátila, * křeč jak ženu, která rodí,

jako když východní vítr * rozbíjí taršíšské lodi.

Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli * v městě Hospodina zástupů,

v městě našeho Boha: * Bůh mu dává věčné trvání.

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě.

Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála * sahá až na konec země.

Tvá pravice oplývá spravedlností, * ať se raduje siónská hora,

ať jásají judská města * nad tvými rozsudky.

Jděte kolem Siónu, obejděte jej, * spočítejte jeho věže!

Všimněte si jeho hradeb, * prohlédněte jeho paláce,

abyste mohli vyprávět příštím pokolením: * Tak veliký je Bůh,

Bůh náš navěky, navždy. * On bude naším vůdcem!

Žalm 48
Slyšte to, všechny národy, * poslouchejte, všichni obyvatelé světa,

prostí i vznešení, * bohatý stejně jako chudý!

Má ústa pronesou moudrost, * z úvah mého srdce (vyprýští) znalost.

Nakloním svůj sluch k průpovědi, * za zvuků lyry zjevím svou záhadu.

Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, * když mě svírá zloba nepřátel,

kteří spoléhají na svůj majetek * a chlubí se přemírou svého bohatství?

Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, * není s to zaplatit Bohu své výkupné.

Cena života je příliš veliká, † nikdy nebude stačit, * aby člověk žil navěky a neviděl zkázu.

Neboť uvidí, že umírají moudří, † že stejně hyne pošetilec i hlupák * a zanechávají své bohatství jiným.

Hroby jsou jejich domovem navěky, † jejich obydlím po všechna pokolení, * i když svými jmény nazvali celé země.

Nesetrvá totiž člověk v hojnosti, * podobá se dobytčatům, která hynou.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 49
Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem * od východu slunce až na západ.

Bůh zazářil ze Siónu plného nádhery: * přichází náš Bůh a nemlčí.

Před ním sžírající oheň * kolem něho zuří bouře.

Shůry volá k nebesům i k zemi, * hodlá soudit svůj lid:

„Shromážděte mi mé svaté, * kteří obětí sjednali mou smlouvu!“

A nebesa zvěstují jeho spravedlnost, * že sám Bůh je soudcem.

„Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli, proti tobě budu svědčit,* já jsem Bůh, tvůj Bůh!

Nekárám tě pro tvé oběti,* vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.

Nemusím brát býka z tvého chléva* ani kozly z tvých ohrad.

Neboť mně patří veškerá zvěř lesní* a na svých horách mám zvířat na tisíce.

Znám všechny ptáky na nebi,* mé je vše, co se hemží na poli.

Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat,* vždyť můj je svět se vším, co ho plní!

Copak požívám maso z býků* či piji kozlí krev?

Přinášej Bohu oběť chvály* a plň Nejvyššímu své sliby!

Pak mě vzývej ve dni soužení,* vysvobodím tě, a budeš mě chválit.“

Ale hříšníkovi Bůh praví:* „Proč odříkáváš má přikázání a bereš do úst mou smlouvu

ty, který nenávidíš kázeň* a má slova házíš za sebe?

Když jsi viděl zloděje, běžel jsi s ním* a s cizoložníky jsi míval účast.

Zlo jsi vypouštěl ze svých úst* a tvůj jazyk osnoval úskok.

Bavil ses pomlouváním svého bratra,/

tupil jsi syna své matky.

Takto jsi jednal, a já mám mlčet?* Myslil jsi, že jsem jako ty?* Usvědčím tě* a řeknu ti to do očí!

Uvažte to, kdo zapomínáte na Boha!* Jinak vás zahubím a nikdo vám nepomůže!

Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,* kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“

Žalm 50
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.

Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou.

Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé,

takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu.

Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka.

Hle, líbí se ti upřímné srdce, * ve skrytu mě učíš moudrosti!

Pokrop mě yzopem, a budu čistý, * umyj mě, a budu bělejší než sníh.

Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.

Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny.

Stvoř mi čisté srdce, Bože! * Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

Neodvrhuj mě od své tváře * a neodnímej mi svého svatého ducha.

Vrať mi radost ze své ochrany * a posilni mou velkodušnost.

Bezbožné budu učit tvým cestám * a hříšníci se budou obracet k tobě.

Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, * ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.

Otevři mé rty, Pane, * aby má ústa zvěstovala tvou chválu.

Vždyť nemáš zálibu v oběti, * kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.

Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, * zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

Pane, obšťastni Sión svou přízní, * znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.

Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách, * na oltář ti budou klást býčky.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 51
Proč se chlubíš hanebností, * bezectný siláku?

Stále jen myslíš na zkázu, * tvůj jazyk je jak ostrá břitva, ty pleticháři!

Podlost je ti milejší než dobro, * lhaní víc než mluvit, jak se sluší.

V každé pomlouvačné řeči máš zálibu, * falešný jazyku!

Proto tě Bůh zahubí, * odstraní tě navždy,

vytáhne tě ze stanu, * vyrve tě ze země živých.

Spravedliví to uvidí a zaleknou se, * jemu se však vysmějí:

„Hle, člověk, který si nezvolil * Boha za svou záštitu,

spoléhal na své velké bohatství, * domohl se moci svou násilností.“

Já však jsem jako zelená oliva v Božím domě, * stále se spoléhám na Boží slitovnost.

Ustavičně tě chci chválit, že jsi to učinil, * před tvými svatými chci slavit tvé jméno, neboť je dobré.

Žalm 52
Nerozumný si říká v srdci: * „Bůh není!“

Zkaženě, zvráceně jednají, * nikdo nedělá dobro.

Bůh shlíží z nebe na smrtelníky, * aby viděl, zda je někdo rozumný a vyhledává Boha.

Všichni pobloudili, všichni se zkazili, * nikdo nedělá dobro. Dočista nikdo!

Což se nevzpamatují, kdo páchají zlo, † kdo můj lid požírají, jako by jedli chleba, * a Boha nevzývají?

Tam se třásli strachem, * kde nebylo strachu,

neboť Bůh rozmetal kosti těch, kteří tě obléhali. * Upadli v hanbu, protože Bůh je zavrhl.

Kéž přijde Izraeli spása ze Siónu! † Až Bůh změní osud svého lidu, * jásot bude v Jakubovi, radost bude v Izraeli.

Žalm 53
Bože, zachraň mě pro své jméno, * svou mocí mi zjednej právo!

Bože, slyš moji modlitbu, * popřej sluchu slovům mých úst!

Neboť povstali proti mně zpupní lidé, * násilníci mi ukládali o život, na Boha nebrali ohled.

Hle, Bůh mi pomáhá, * Pán mě udržuje naživu.

Obrať zlo proti mým odpůrcům, * pro svoji věrnost je zahlaď!

Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, * Hospodine, že je dobré.

Žalm 54
Naslouchej, Bože, mé modlitbě, * neskrývej se před mou úpěnlivou prosbou,

věnuj mi pozornost a vyslyš mě! * Zmítám se v neklidu, děsím se při křiku nepřítele,při povyku bezbožníka,

protože mě zavalují neštěstím * a v hněvu proti mně brojí

Srdce se ve mně chvěje * a padla na mě smrtelná úzkost.

Strach a hrůza se na mě * řítí a děs mě halí.

Říkám si: Kéž bych měl křídla jak holub, * odletěl bych a dopřál si klidu.

Hle, daleko bych utekl, * zůstal bych na poušti.

Rychle bych spěchal do útočiště * před vichrem a bouří.

Pane, zmať a rozděl jim jazyky, * vždyť vidím násilí a svár v městě.

Ve dne v noci obcházejí po jeho hradbách, * vládne v něm útisk a bezpráví.

Uvnitř jsou úklady, * z jeho náměstí nemizí násilí a podvod.

Kdyby mě potupil nepřítel, dovedl bych to snést, * kdyby se nade mě vypínal ten, kdo mě nenávidí, skryl bych se před ním.

Ale byls to ty, můj druh, * můj přítel a důvěrník!

Vždyť jsme spolu byli v důvěrném styku, * ve slavném průvodu jsme kráčeli v Božím domě.

Ať je uchvátí smrt, * ať zaživa sejdou do podsvětí,

neboť v jejich příbytcích, * v jejich středu sídlí zloba.

Já však budu volat k Bohu, * a Hospodin mě zachrání.

Večer, ráno i v poledne budu naříkat a sténat, * a uslyší můj hlas.

Vykoupí mou duši a dá mi pokoj * od těch, kteří na mě dorážejí, neboť je jich na mě mnoho

.Bůh to uslyší a zkruší je – on vládne od věčnosti * – nechtějí se změnit a nebojí se Boha.

Kdekdo napřahuje ruku na přátele, * znesvěcuje svoji smlouvu.

Úlisnější nad máslo jsou jeho ústa, * ale srdce má nepřátelské,

nad olej lahodnější jsou jeho slova, * jsou to však tasené meče.

Svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová, * nikdy nedopustí, aby se viklal spravedlivý.

A ty, Bože, svrhneš je do jámy zkázy; * zákeřní vrazi nedosáhnou ani poloviny svých dnů.

Já však důvěřuji v tebe, * Hospodine!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.5:

Před sedícím Soudcem a stojícími anděly, * když bude znít trouba a plameny budou hořet: * co potom učiníš duše má, vedená k soudu? * Tehdy předstoupí tvé krutosti * a tajná prohřešení se zjeví. * proto volej k Soudci ještě před koncem: ** Bože, očisť mě a zachraň mě.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Všichni bděme a přivítejme Krista * s množstvím oleje a s hořícími svícemi, * abychom byli hodni vejít dovnitř svatební síně. * ten však, kdo bude stát před bránou ** marně bude volat k Bohu: smiluj se nade mnou.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Ležím na lůžku mnohých provinění * jsem okrádán o naději na svou spásu: * neboť sen mé lenivosti přivolává mé duši muka. * Ale ty, Bože, narozený z Panny ** zvedni mne, abych ti mohl zpívat ke tvé slávě.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Pane Bože můj, neboť jsi dobrý a miluješ člověka, vykonal jsi pro mě velké dílo milosrdenství, které jsem ani nedoufal, že jej uzřím. A co já dám tvé dobrotě, Pane, Pane můj? Vzdávám díky tvému mnoho opěvovanému jménu, vzdávám ti díky za tvé nevyslovitelné milosrdenství vůči mně, vzdávám díky tvé trpělivosti, kterou není možné z ničím srovnávat. Zastaň se mě nyní a pomoz mi, buď mi záštitou, Vládce, ve všem, abych se proti tobě neprohřešoval. Neboť ty znáš pohodlnost pádů mého života, ty víš o mé nerozumnosti, ty víš o všem, co jsem vykonal, dobrovolně či nedobrovolně, v noci či ve dne, rozumem a myšlenkami. Ty sám jako dobrý a člověka milující Bůh, očisť to vše rosou svého milosrdenství, předobrý Pane, a spas nás pro své svaté jméno způsoby, které ty znáš. Neboť ty jsi světlo, pravda a život a tobě vzdáváme slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující