Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 3


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 17
Miluji tě, Hospodine, má sílo,* Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!

Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám,* můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má!

Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála,* a od svých nepřátel budu vysvobozen.

Obklopil mě smrtící příboj,* přepadly mě záhubné přívaly,

ovinula mě osidla podsvětí,* ohrozily mě léčky smrti.

Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu jsem volal o pomoc:* Ze své svatyně slyšel můj hlas, mé volání proniklo k jeho sluchu.

Zachvěla se a zatřásla země, zakolísaly základy hor a zachvěly se,* neboť vzplál hněvem.

Vystoupil kouř z jeho chřípí, sžírající oheň z jeho úst,* žhavé uhlí od něho vzplálo.

Nebesa sklonil a sestoupil,* černý mrak byl pod jeho nohama.

Jel na cherubu a letěl,* nesl se na křídlech větru.

Jako rouchem se temnotou oděl,* zahalil se do tmavých vod, do hustých mračen.

Bleskem v jeho dohledu vzplálo žhavé uhlí. Z nebe Hospodin zahřměl,* Nejvyšší zaburácel svým hlasem.

Vyslal své šípy a rozptýlil je,* vyslal přemnohé blesky a rozdrtil je.

Tu se ukázala dna oceánů, základy země byly obnaženy,* když Hospodin pohrozil, když zavanul dech jeho hněvu.

Napřáhl svou ruku z výšin a uchopil mě,* vyprostil mě ze spousty vod,

vyrval mě mému mocnému nepříteli,* těm, kdo mě nenáviděli, kdo mě předčili silou.

Přepadli mě v den pro mě osudný,* ale Hospodin se mě zastal.

Vyvedl mě na volné prostranství,* vysvobodil mě, protože mě má rád.

Odplatil mi Hospodin podle mé spravedlnosti,* odměnil mě podle čistoty mých rukou.

Vždyť jsem zachovával Hospodinovy cesty,* nevzdálil jsem se hříchem od svého Boha.

Neboť jsem míval na zřeteli všechny jeho příkazy,* jeho nařízením jsem se nevyhýbal,

ale byl jsem před ním bez úhony,* uchoval jsem se bez viny.

Odplatil mi Hospodin podle mé spravedlnosti, podle čistoty mých rukou,* kterou vidí svýma očima.

K dobrému člověku se chováš dobrotivě,* s bezúhonným zacházíš láskyplně,

s upřímným jednáš upřímně,* s vychytralým však obezřetně.

Neboť pokorný lid ty zachraňuješ,* ale ponižuješ oči zpupných.

Ano, ty Hospodine, zažehuješ mou svítilnu,* mou temnotu ozařuješ, můj Bože!

S tebou se vrhám na šiky nepřátel* a hradby ztékám se svým Bohem.

Boží cesta je dokonalá, Hospodinovo slovo, tříbené ohněm,* štítem je všem, kdo se k němu utíkají.

Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina,* kdo je skálou kromě našeho Boha?

Bůh, který mě opásává silou,* činí mé chování dokonalým,

mým nohám dal hbitost jako nohám laní a postavil mě na výšiny,* mé ruce vycvičil k boji a mé paže k napínání bronzového luku.

Dals mi svůj záchranný štít, tvá pravice mě podpírala* a tvá starostlivost mě učinila mocným.

Mým krokům jsi otevřel širokou cestu,* proto nezakolísaly mé nohy.

Honil jsem své nepřátele a dostihl je,* nevrátil jsem se, dokud jsem je úplně nezničil.

Potřel jsem je, že se nemohli vzchopit,* padli mi pod nohy.

Opásals mě statečností k boji,* pode mě srazils mé protivníky,

zahnals na útěk mé nepřátele a zničil ty,* kdo mě nenávidí.

Křičeli o pomoc, ale nikdo jim nepomáhal,* volali k Hospodinu, ale neslyšel je.

Rozdrtil jsem je jako prach ve větru,* jako bláto na ulicích jsem je rozšlapal.

Vyprostils mě, když se lid bouřil, vládcem národů jsi mě ustanovil.* Slouží mně lid, který jsem neznal,

poslouchají mě na jediné slovo.* Cizinci se ucházejí o mou přízeň,

strachem jsou stiženi,* v hrůze opouštějí své tvrze.

Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála,* sláva buď Bohu, mému spasiteli!

Bohu, který mě pověřil odplatou,* pod moji moc národy sklonil.

Vysvobodil jsi mě od mých nepřátel, povýšils mě nad moje odpůrce,* vyrvals mě z násilníkovy moci.

Proto tě budu, Hospodine, mezi národy chválit,* opěvovat chci tvoje jméno.

Veliká vítězství jsi popřál svému králi, dáváš přízeň svému pomazanému,* Davidovi a jeho potomstvu navěky.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 18
Nebesa vypravují o Boží slávě * a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.

Den dni o tom podává zprávu, * noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči, * jejichž hlas by nebylo slyšet.

Do celé země vychází jejich hlahol, * až na konec světa jejich slova.

Tam rozestřel stan pro slunce, † které vychází jako ženich ze své svatební komnaty, * jásá jako rek, když se do běhu dává.

Na jednom okraji nebe vychází † a obíhá až na jeho druhý okraj, * nic se nemůže skrýt před jeho žárem.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,* Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci,* Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky.* Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata,* sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.

I tvůj služebník si na ně dává pozor* a velmi bedlivě je zachovává,

kdo však pozná každé pochybení?* Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty!

Chraň svého služebníka před zpupností,* ať mě neovládne!

Pak budu bez úhony* a vyvaruji se velkého hříchu.

Nechť se ti líbí slova mých úst i smýšlení mého srdce,* Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj!

Žalm 19
Kéž tě vyslyší Hospodin v den tísně * a ochrání tě jméno Jakubova Boha!

Kéž ti ze svatyně sešle pomoc * a podporu ti poskytne ze Siónu!

Kéž se rozpomene na všechny tvé dary * a tvá oběť je mu milá!

Kéž ti udělí, co si žádá tvé srdce, * a splní ti každý tvůj záměr.

Nad tvým vítězstvím zajásejme, † korouhve vztyčme ve jménu svého Boha, * kéž splní Hospodin všechna tvá přání!

Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému, † vyslyšel ho ze svých svatých nebes, * silnou svou pravicí, jež dává vítězství.

Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v koních, * ale naše síla je ve jménu Hospodina, našeho Boha.

Tamti se zhroutili a padli, * my však stojíme a vytrváme!

Hospodine, dej vítězství králi, * vyslyš nás, když k tobě voláme!

Žalm 20
Hospodine, z tvé síly se raduje král,* jak velice jásá nad tvou pomocí!

Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil,* neodepřels, co jeho rty žádaly.

Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním,* vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata.

Žádal od tebe život:* dopřáls mu dlouhá léta na věčné časy.

Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl,* ozdobils ho ctí a vznešeností.

Učinils ho věčným požehnáním,* oblažils ho radostí před svou tváří.

Neboť král doufá v Hospodina,* z milosti Nejvyššího nezakolísá.

Tvá ruka ať dostihne všechny tvé nepřátele,* tvá pravice ať najde ty, kdo tě nenávidí.

Polož je jako do žhoucí pece, jakmile se objeví tvoje tvář.* Hospodin ať je stráví ve svém hněvu, ať zhltne je oheň.

Vyhub ze země jejich plémě,* jejich potomstvo mezi lidmi!

I kdyby se pokoušeli o zlo proti tobě a úklady vymýšleli,* nic nezmohou,

neboť je obrátíš na útěk,* lukem svým namíříš na jejich tváře.

Povstaň, Hospodine, ve své síle,* tvou moc oslavíme zpěvem!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 21
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? * Daleko jsi od mých proseb, od mého hlasitého nářku.

Bože můj, volám ve dne – a neslyšíš, * v noci – a nevšímáš si mě.

Ty však trůníš ve svatyni, * chloubo Izraele!

V tebe doufali naši otcové, * doufali a zachránils je.

K tobě volali a byli vysvobozeni, * v tebe doufali a nebyli zklamáni.

Já však jsem červ, a ne člověk, * na pohanu lidem, na potupu chátře.

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, * šklebí rty, pokyvují hlavou:

„Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, * ať ho zachrání, má-li ho rád!“

Ano, tys mě vyvedl z matčina lůna * a dávals mi bezpečně spočinout na jejích ňadrech.

Na tebe jsem byl odkázán od narození, * od klína mé matky jsi ty mým Bohem.

Nevzdaluj se ode mě, neboť jsem v tísni, * buď blízko, vždyť nemám pomocníka.

Obklopuje mě množství býků,* bašanští tuři mě obkličují.

Své tlamy na mě otvírají* jak dravý lev řvoucí.

Roztékám se jako voda, všechny kosti se mi rozpojily,* mé srdce je jako vosk, roztavuje se mi v útrobách.

Hrdlo mám vyschlé jako střepina* a jazyk se mi přilepil k patru, přivedls mě do prachu smrti.

Neboť mě obkličuje smečka psů, tlupa zlosynů mě svírá.* Probodli mi ruce i nohy,

spočítat mohu všechny své kosti.* Zevlují, pasou se pohledem na mě;

dělí se o můj oděv,* losují o můj šat.

Ty však, Hospodine, nestůj daleko,* má sílo, pospěš mi na pomoc!

Mou duši od meče vysvoboď,* z drápů psa můj život,

zachraň mě ze lví tlamy,* mě ubohého z buvolích rohů!

Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu,* uprostřed shromáždění budu tě chválit.

„Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, slavte ho,* všichni z Jakubova potomstva, boj se ho, celé Izraelovo plémě!

Nezošklivil si ubožákovu bídu, nepohrdl jí,* neskryl před ním svou tvář, vyslyšel ho, když k němu křičel.“

Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění,* své sliby splním před těmi, kdo ho ctí.

Chudí se najedí do sytosti,* kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: „Navěky ať žije vaše srdce!“

Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí všechny končiny země,* před ním se skloní všechna lidská pokolení,

protože Hospodinu náleží vláda,* on sám panuje nad národy.

Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi,* před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. I má duše bude pro něho žít,

mé potomstvo bude mu sloužit.* Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení,

lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost:* „To udělal Hospodin!“

Žalm 22
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, * dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,

vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. * Občerstvuje mou duši,

vede mě po správných cestách * pro svoje jméno.

I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.

Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl * před zraky mých nepřátel,

hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života,

přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy.

Žalm 23
Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej obývají.

Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě?

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, † jehož duše nebaží po marnosti, * kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.

Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele.

To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha.

Zdvihněte, brány, své klenby, † zvyšte se, prastaré vchody, * ať vejde král slávy!

Kdo je ten král slávy? † Silný a mocný Hospodin, * Hospodin udatný v boji.

Zdvihněte, brány, své klenby, † zvyšte se, prastaré vchody, * ať vejde král slávy!

Kdo je ten král slávy? † Hospodin zástupů, * on je král slávy!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.3:

Žijíc na zemi, duše má, čiň pokání: * neboť prach v hrobě nemůže zpívat a nezbaví se hříchů. * Volej však ke Kristu, Bohu: * Ty, který znáš srdce, zhřešil jsem. ** Dříve než mě odsoudíš, smiluj se nade mnou.

Dokdy, má duše, budeš setrvávat v prohřešeních? * Dokdy budeš odkládat pokání? * Uvědom si přicházející soud a k Pánu volej: * Ty, který znáš srdce, zhřešil jsem ** Dříve než mě odsoudíš, smiluj se nade mnou.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Na strašném soudu budu zahanbený i bez těch, kteří mě obviňují, * bez svědků budu odsouzený: * knihy života se otevřou a kryté skutky se zjeví. * Dříve než na tom divadle, kde se shromáždí všechny národy, * budeš zkoumat to, co jsem vykonal, ** očisti mě a zachraň mě, Bože.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Nepochopitelné a nevýslovné je, Bohem omilostněná Vládkyně, * na tobě vykonané překrásné tajemství. * Počala jsi neobsáhnutelného * a porodila jsi toho, který se zahalil tělem skrze tvůj čistý život. * jeho pros, čistá, jako svého Syna, * aby spasil všechny, kteří tě opěvují.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Pane a Vševládce, Slovo bezpočátečného Otce, nejdokonalejší Bože, Ježíši Kriste, skrze nenapodobitelnou milost tvého milosrdenství neopouštíš své služebníky, ale stále v nich přebýváš. Neopusť mě, svého služebníka, přesvatý králi, ale dej mi nedůstojnému radost z tvé spásy a osvěť moji mysl světlem poznání tvého evangelia, mou duši obejmi láskou Tvého kříže, moje tělo okrášli svou bezhříšností, upokoj mou mysl a moje nohy chraň od pádu a nezahub mě s mými nepravostmi, dobrotivý Pane: Vyzkoušej mě Bože a pouč mé srdce, zkoumej mě a sleduj mé cesty. Pohleď zda není ve mně cesta nepravosti. Odvrať mě od ní a navrať mě na věčnou cestu, neboť ty jsi cesta, pravda a život a tobě vzdáváme slávu spolu s tvým bezpočátečným Otcem, přesvatým, dobrým a životodárným tvým Duchem, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující