Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 8


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 55
Smiluj se nade mnou, Bože, neboť člověk po mně šlape, * stále mě tísní bojem.

Stále po mně šlapou moji protivníci, * je jich hodně, kdo proti mně brojí.

Svrchovaný, když se mě zmocní bázeň, * v tebe budu doufat.

V Boha, jehož slib velebím, * v Boha důvěřuji a nebudu se bát, co mi může udělat člověk?

Celý den na mě sočí, * všechny jejich myšlenky směřují k mé zkáze.

Scházejí se, číhají, slídí po mých stopách, * usilují o můj život.

Za zločin je stihni odplatou, Bože, * sraz v hněvu národy!

Ty sám si zapiš mou bídu, vpiš mé slzy do svého záznamu, * mé trampoty do svého svitku!

Pak ustoupí moji nepřátelé, kdykoli tě budu volat; * vím velmi dobře, že Bůh je pro mě!

V Boha, jehož slib velebím, * v Hospodina, jehož slib velebím,

v Boha důvěřuji a nebudu se bát, * co mi může udělat člověk?

Bože, jsem ti zavázán sliby, * přinesu ti děkovnou oběť,

že jsi vysvobodil můj život ze smrti, * mé nohy z pádu,

abych kráčel před Bohem * ve světle živých.

Žalm 56
Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, * neboť k tobě se utíká má duše,

uchyluji se do stínu tvých křídel, * dokud se nepřežene zkáza.

Volám k svrchovanému Bohu, * k Bohu, který mi prokazuje dobro.

Ať zasáhne z nebe a zachrání mě, † ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou, * ať Bůh sešle svou milost a věrnost.

Uléhám uprostřed lvů, * kteří lačně požírají lidi.

Jejich zuby jsou kopí a šípy * a jejich jazyk naostřený meč.

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, * nad celou zemí nechť je tvá sláva!

Léčku připravili mým nohám, * zkrušili mou duši,

vykopali přede mnou jámu: * ať do ní spadnou!

Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce; * budu zpívat a hrát.

Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo, * chci vzbudit jitřenku.

Budu tě chválit mezi národy, Pane, * budu tě oslavovat mezi pohany,

protože tvá milost je veliká až k nebi, * tvá věrnost až do oblak.

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, * nad celou zemí nechť je tvá sláva!

Žalm 57
Pronášíte, mocní, skutečně právo, * soudíte spravedlivě, synové lidští?

Právě naopak, v srdci pášete nepravosti, * na zemi připravují vaše ruce násilí.

Na scestí se dostali bezbožníci již od matčina klína, * již od narození bloudí ti, kteří mluví lživě.

Mají jed jako had, jed hluché zmije, * která si zacpává uši,aby neslyšela hlas zaklínačů, zaříkávače, dovedného v zaříkání.

Bože, vyraz jim zuby v ústech, * lví trháky vylom, Hospodine!

Nechť se rozplynou jako vody, které se roztékají, * když namíří své šípy, ať se jim ztupí!

Ať zajdou jako plž, který se rozpouští, * jako nedonošené dítě, které neuzřelo slunce.

Dříve než trní stačí ohřát vaše hrnce, * ať ještě zaživa je odnese příval bouře.

Zaraduje se spravedlivý, až uzří pomstu, * umyje své nohy v krvi bezbožníka.

Každý řekne: Přece je odměna pro spravedlivého, * přece je Bůh, který na zemi soudí.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 58
Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, * před mými protivníky mě ochraň!

Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost, * z moci vrahů mě vyprosť!

Neboť hle, ukládají mi o život, * napadají mě mocní.

Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine, * nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí.

Probuď se, pojď mi naproti a pohleď! * Vždyť ty, Hospodine zástupů, jsi Bohem Izraele!

Procitni, potrestej všechny pohany, * neměj slitování s žádným zločinným zrádcem!

Zvečera se vracejí, * štěkají jako psi a potulují se městem.

Hle, chvástají se svými ústy, urážky jsou na jejich rtech: * „Kdopak to slyší?„

Ty však, Hospodine, se jim směješ, * k smíchu jsou ti všichni pohané.

Má sílo, k tobě vzhlížím, * neboť ty, Bože, jsi mé útočiště,můj Bůh, má láska!

Kéž mně Bůh pomůže, * ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele!

Bože, pobij je, aby nesvedli můj lid, * pokoř je svou silou, sraz je, naše ochrano, Pane!

Jsou to hříšná slova, co mluví jejich rty, * ať jsou chyceni svou pýchou, kletbami a lží, kterou mluví.

V hněvu je znič, znič je, ať už nejsou, * nechť se pozná, že Bůh vládne pokolení Jakubovu i končinám země!

Zvečera se vracejí, štěkají jako psi * a potulují se městem.

Toulají se za pokrmem, * vyjí, když se nenasytí.

Já však budu opěvovat tvoji moc, * zrána jásat nad tvou přízní,

neboť ses osvědčil jako mé útočiště, * jako úkryt, když je mi úzko.

Má sílo, tobě budu zpívat, Bože, * tys mé útočiště, můj Bůh, má láska!

Žalm 59
Bože, odvrhl jsi nás, rozbil jsi naše šiky, * v hněvu ses od nás odvrátil.

Otřásl jsi zemí, rozštěpils ji; * zacel její trhliny, neboť kolísá.

Dal jsi zakusit svému lidu tvrdý úděl, * napojil jsi nás vínem, až se potácíme.

Vztyčil jsi svým věrným korouhev, * aby unikli zásahům luku;

aby se zachránili tvoji miláčkové, * pomoz svou pravicí a vyslyš nás!

Bůh pravil ve své svatyni: † „S radostí rozdělím Sichem * a rozměřím údolí Sukkot.

Mně patří území Gilead a Manasse * a Efraim je přilba mé hlavy, Juda je mé žezlo.

Moab je má nádoba k umývání, † na Edom hodím svůj střevíc, * vítězně zajásám nad Filištínskem.“

Kdo mě přivede k opevněnému městu, * kdo mě dovede do Edomska?

Zda ne ty, Bože, jenž jsi nás opustil, * a již netáhneš Bože, s našimi vojsky?

Přispěj nám na pomoc proti nepříteli, * vždyť lidská podpora je marná.

S Bohem si povedem udatně, * on rozdupá naše nepřátele.

Žalm 60
Slyš, Bože, můj nářek, * všimni si mé prosby!

Od končin země volám k tobě, * když chřadne mé srdce.

Pozvedneš mě na skálu, dopřeješ mi klidu, † vždyť jsi mé útočiště, * pevná věž proti nepříteli.

Kéž bych směl ustavičně přebývat v tvém stánku, * skrýt se pod ochranu tvých křídel!

Ty jsi přece, Bože, slyšel mé sliby, * dal jsi mi dědictví těch, kdo ctí tvé jméno.

Přidej králi k jeho dnům dny další, * ať jeho léta trvají přes mnohá pokolení.

Před Bohem nechť trůní navěky, * uděl milost a věrnost, ať ho opatrují.

Tak na věky budu opěvovat tvé jméno, * den ze dne plnit své sliby.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 61
Jen v Bohu odpočívá má duše, * od něho je má spása.

Jen on je má skála a spása, * má tvrz, nic mnou nepohne.

Jak dlouho chcete dorážet na člověka, † jak dlouho jej chcete všichni podrážet, * jak nakloněnou stěnu, jako zeď na spadnutí?

Věru, z mé výše se snaží mě svrhnout, * libují si ve lži;

svými ústy blahořečí, * ve svém nitru proklínají.

Jen v Bohu odpočívej, má duše, * od něho pochází to, v co doufám.

Jen on je má skála a spása, * má tvrz, nepohnu se!

U Boha je má spása a sláva, * má pevná skála: mé útočiště je v Bohu.

Lidé, doufejte v něho v každé době, † před ním vylejte své srdce, * Bůh je naše útočiště!

Lidé jsou jen závan dechu, * neupřímní jsou smrtelníci,

položeni na váhu, vystupují vzhůru, * jsou dohromady lehčí než dech.

Nespoléhejte na násilí, nebažte po lupu; * na bohatství, když se rozmnoží, nelpěte srdcem.

Jedno slovo Bůh pravil, toto dvojí jsem slyšel: * „Bohu náleží moc,

tobě, Pane, láska, * neboť ty odplácíš každému podle jeho díla.“

Žalm 62
Bože, ty jsi můj Bůh, * snažně tě hledám,

má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo * jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.

Tak toužím tě spatřit ve svatyni, * abych viděl tvou moc a slávu.

Vždyť tvá milost je lepší než život, * mé rty tě budou chválit.

Tak tě budu velebit ve svém životě, * v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.

Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, * plesajícími rty zajásají ústa,

kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, * v nočních hodinách budu na tebe myslet.

Neboť stal ses mým pomocníkem * a ve stínu tvých křídel jásám.

Má duše lne k tobě, * tvá pravice mě podpírá.

Ti však, kdo mi ukládají o život, * dostanou se do hlubin země.

Budou vydáni napospas meči, * stanou se kořistí šakalů.

Král se však bude radovat v Bohu, * bude se honosit každý, kdo při něm přísahá,

neboť budou umlčena ústa těch, * kdo lživě mluví.

Žalm 63
Slyš, Bože, můj hlasitý nářek, * chraň můj život před strachem z nepřítele.

Ukryj mě před smečkou zločinců, * před tlupou pachatelů nepravosti.

Ostří si jazyk jako meč, * vrhají jedovatá slova jako šípy,

aby z úkrytu zasáhli nevinného, * aby ho náhle zasáhli, bez ohledu.

Rozhodli se pro hanebný plán, † smlouvají se, jak by skryli své nástrahy, * říkají si: „Kdo nás uzří?“

Osnují zločiny, skrývají své promyšlené plány, * nitro i srdce každého je nepřístupné.

Ale Bůh je zasáhne šípy, * náhle budou ranami probodáni.

Vlastní jazyk je přivede k pádu, * smějí se jim všichni, kteří je vidí.

Kdekdo cítí bázeň, rozhlašuje, co Bůh činí, * a uvažuje o jeho skutcích.

Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * jásají všichni lidé upřímného srdce.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.5:

Uklouzl jsem a spadl jsem do hlubin hříchu * a zuří nade mnou bouřka beznaděje: * Ale předejdi mě, Kriste, Vůdce všech * a nasměřuj mě do tichého přístavu tvé bezvášnivosti. ** pro tvé milosrdenství, Spasiteli, zachraň mě.

Duše, zde jsi dočasně, tam budeš věčně. * Vidím soud a na Prestolu soudce * a třesu se před rozsudkem. * Proto se obrať, duše, ** neboť na soudu se už neodpouští.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Naději pro beznadějné * a pomocnice těch, kteří nenachází pomoc, * Zastánkyně v tebe doufajících, svatá Vládkyně, Bohorodičko, ** sešli nám svou pomoc.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pane štědrý a milosrdný, velmi trpělivý a laskavý, přijmi modlitbu a buď vnímavý k hlasu mé prosby, ať jsem důkazem tvé dobroty, přiveď mě na sovu cestu, abych chodil v tvé pravdě. Rozvesel mé srdce, ať má bázeň před tvým svatým jménem, neboť si velký a konáš divy. Neboť ty jediný jsi Bůh a žádný z Bohů ti není podobný, Pane. Ty jsi mocný v milosrdenství a dobrotivý v síle, když pomáháš, utěšuješ a zachraňuješ všechny doufající ve tvé jméno, Otce, Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

PředchozíNásledující