Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 15


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 105
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.

Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy, * kdo vypoví všechnu jeho slávu?

Blaze těm, kteří dbají práva, * spravedlivě jednají v každé době.

Pamatuj na mě, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu, * ujmi se mě a pomoz mi,

abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených, † abych se radoval z radosti tvého lidu, * abych se chlubil spolu s tvým dědictvím.

Hřešili jsme jako naši otcové, * páchali jsme nepravost, jednali bezbožně.

Naši otcové v Egyptě * nechápali tvé divy,

neměli na paměti množství tvých dobrodiní, * ale vzepřeli se proti Nejvyššímu u Rudého moře,

Přece však je zachránil pro své jméno, * aby ukázal svou moc.

Pohrozil Rudému moři, a vyschlo, * vedl je mezi vlnami jako po pevné zemi.

Zachránil je z moci toho, jenž je nenáviděl, * vyprostil je z moci nepřítele.

Vody zatopily jejich protivníky, * nezůstal z nich ani jeden.

Tu uvěřili jeho slovům * a zpívali mu píseň chvály.

Brzy však zapomněli na jeho skutky, * nevyčkali jeho rozhodnutí.

Dali se strhnout žádostivostí na poušti, * pokoušeli Boha na pustině.

Splnil jim jejich žádost, * ale poslal na ně i nakažlivou nemoc.

V táboře záviděli Mojžíšovi * a Árónovi, zasvěcenému Hospodinu.

Otevřela se země a pohltila Datana, * zavřela se nad Abiramovou tlupou.

V jejich tlupě vzplanul oheň, * plamen spálil bezbožníky.

Zhotovili si tele u Chorebu* a klaněli se modle ulité z kovu.

Zaměnili tak svoji Slávu za sochu býka,* který požírá trávu.

Zapomněli na Boha, který je zachránil,* který v Egyptě vykonal divy,

zázraky v Chámově zemi,* úžasné skutky u Rudého moře.

Rozhodl se, že je zničí, kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval* , aby odvrátil jeho hněv, jímž je chtěl zhubit.

Pohrdli vytouženou zemí,* nevěřili jeho slovu.

Reptali ve svých stanech,* neposlouchali Hospodinova hlasu.

Proto jim přísahal pozdviženou rukou,* že je zničí na poušti,

že jejich potomstvo rozptýlí mezi národy,* že je rozpráší do cizích zemí.

Přidali se k Bál Peorovi,* jedli oběti mrtvých bohů.

Dráždili Hospodina svými zločiny,* proto je stihla pohroma.

Tu povstal Pinchas a zjednal spravedlnost.* Pohroma přestala.

Připočetlo se mu to k zásluze* po všechna pokolení na věčné časy.

Popudili ho u vod v Meribě,* zle se vedlo Mojžíšovi jejich vinou,

neboť rozhořčili jeho mysl,* že svými rty nerozvážně mluvil.

Nevyhubili národy,* jak jim Hospodin rozkázal,

ale smísili se s pohany* a naučili se jejich skutkům.

Uctívali jejich modly,* a ty se jim staly léčkou.

Obětovali své syny* i své dcery zlým duchům.

Prolévali nevinnou krev, krev svých synů a dcer,* které obětovali kananejským modlám.

Země byla poskvrněna krví,* znečistili se svými skutky a zpronevěřili se svými zločiny.

Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu* a zošklivil si své dědictví.

Proto je vydal do moci pohanů,* vládli jim ti, kteří je nenáviděli.

Utiskovali je nepřátelé,* museli se sklonit pod jejich ruku.

Mnohokrát je vysvobodil, oni ho však roztrpčovali svými pletichami,* proto byli pokořeni pro své viny.

Ale shlédl na jejich soužení,* když slyšel jejich prosbu.

Rozpomenul se kvůli nim na svoji smlouvu* a slitoval se pro své velké milosrdenství.

Vzbudil k nim soucit u všech,* kteří je přivedli do zajetí.

Vysvoboď nás, Hospodine, náš Bože,* a shromáždi nás z pohanských zemí,

abychom chválili tvé svaté jméno* a chlubili se tvou slávou.

Požehnaný Hospodin, Bůh Izraelův, od věků až na věky!* Všechen lid ať řekne: „Amen!“

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 106
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.

† Tak ať mluví vykoupení Hospodinem, * ti, které vykoupil z nepřátelské moci,

které shromáždil ze zemí, * od východu a od západu, ze severu a z jihu.

Bloudili na stepi, po pustině, * nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet.

Hladověli a žíznili, * život v nich chřadl.

Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkostí vysvobodil.

Vedl je pravou cestou, * aby došli do města, kde by mohli bydlet.

Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí,

neboť žíznivou duši ukojil, * hladovou duši naplnil dobrými věcmi.

Seděli v hlubokých temnotách, * spoutáni železem a strastí,

neboť se vzepřeli Božím příkazům, * pohrdli úradkem nejvyššího.

Proto jim pokořil srdce útrapou, * potáceli se, ale nikdo jim nepomohl.

Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkostí vysvobodil.

Vyvedl je z hlubokých temnot * a roztrhl jejich pouta.

Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí,

neboť vylomil bronzové brány * a železné závory rozbil.

Chřadli pro svou nepravost* a souženi byli pro své viny;

z duše se jim zhnusil každý pokrm* a přiblížili se až k branám smrti.

Tu volali ve své tísni k Hospodinu,* a on je z jejich úzkostí vysvobodil.

Poslal své slovo a uzdravil je,* zachránil je ze záhuby.

Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,* za jeho divy k dobru lidí.

Nechť podají děkovné oběti,* nechť vypravují s jásotem o jeho skutcích.

Pustili se po lodích na moře,* sháněli obchody po širých vodách.

Viděli Hospodinova díla* a na širém moři jeho divy.

Rozkázal a vyvolal bouřlivý vítr,* který do výše vzdouval vlny.

Stoupali až k nebi, sestupovali do propastí,* jejich duše se třásla v nebezpečí.

Potáceli se, vrávorali jak opilí,* veškerá jejich zručnost byla v koncích.

Tu volali ve své tísni k Hospodinu,* a on je z jejich úzkostí vysvobodil.

Uklidnil bouři v tichý vánek,* a utišily se mořské vlny.

Radovali se, že se uklidnily,* a dovedl je do vytouženého přístavu.

Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,* za jeho divy k dobru lidí;

nechť ho oslavují v shromáždění lidu,* nechť ho velebí ve sboru starších.

Změnil řeky v pustinu* a prameny vod ve vyprahlou zemi,

plodný kraj v solnou step* pro zlobu jeho obyvatel.

Změnil poušť ve vodní pláň,* vyprahlou zemi v prameny vod.

Usadil tam hladové* a vystavěli si město k přebývání.

Oseli pole, založili vinice,* domohli se hojné úrody.

Požehnal jim, a velmi se rozmnožili,* nezmenšil počet jejich dobytka.

Avšak ubylo jich, dostali se do bídy* tlakem neštěstí a útrapami.

Ale ten, který vylévá potupu na knížata* a a dává jim bloudit neschůdnou pouští,

pozdvihl chudáka z bídy* a rodiny rozmnožil jako stáda.

Vidí to spravedliví a radují se,* každá zloba zavře svá ústa.

Kdo je moudrý, aby to sledoval,* kdo pochopí Hospodinovu lásku?

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 107
Plné důvěry je mé srdce, Bože, † plné důvěry je mé srdce, * † budu zpívat a hrát.

Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo, * chci vzbudit jitřenku.

Budu tě chválit mezi národy, Hospodine, * budu tě oslavovat mezi pohany,

protože tvá milost je veliká až k nebi, * tvá věrnost až do oblak.

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, * nad celou zemí nechť je tvá sláva!

Aby se zachránili tvoji miláčkové, * pomoz svou pravicí a vyslyš nás!

Bůh pravil ve své svatyni: † „S radostí rozdělím Sichem * a rozměřím údolí Sukkot.

Mně patří území Gilead a Manasse, * a Efraim je přilba mé hlavy, Juda mé žezlo.

Moab je má nádoba k umývání, † na Edom hodím svůj střevíc, * vítězně zajásám nad Filištínskem.“

Kdo mě přivede k opevněnému městu, * kdo mě dovede do Edomska?

Zda ne ty, Bože, který jsi nás opustil; * a již netáhneš, Bože, s našimi vojsky?

Přispěj nám na pomoc proti nepříteli, * vždyť marná je lidská podpora.

S Bohem si povedeme udatně, * on pošlape naše nepřátele.

Žalm 108
Nemlč, Bože, má chválo, * neboť otevřeli na mě bezbožná a lstivá ústa,

jazykem lživým se mnou hovořili, nenávistnými slovy mě zahrnuli, * napadli mě bez příčiny.

Za mou lásku na mě žalovali, * já jsem se však modlil.

Zlým za dobré mi odplatili, * nenávistí za mou lásku.

Pošli na něho zločince, * žalobce ať mu stojí po pravici!

Ze soudu ať vyjde jako viník, * jeho prosba ať se pokládá za provinění!

Ukrať mu dny života, * jeho úřad ať dostane jiný!

Ať osiří jeho děti, * ať ovdoví jeho žena!

Jak žebráci ať se toulají jeho děti, * ze svých zbořených domů ať jsou vypuzeny!

Lichvář ať urve vše, co mu patří, * cizí lidé ať rozchvátí, co získal!

Ať mu nikdo neprokáže soucit, * ať se nikdo nesmiluje nad jeho sirotky!

Jeho potomstvo buď vyhubeno, * jejich jméno ať zanikne v druhém pokolení!

Hospodin ať pamatuje na vinu jeho otců * a hřích jeho matky ať není zahlazen:

ať jsou stále před Hospodinem, * ať zničí ze země památku na ně!

Vždyť nedbal na to, aby prokazoval lásku, * ale stíhal chudáka a ubožáka i skleslého srdcem, aby ho zabil.

Miloval kletbu – ať ho tedy stihne, * nechtěl požehnání – ať ho tedy mine!

Ať se obleče do kletby jako do šatů, * ať vnikne jako voda do jeho útrob, jako olej do jeho kostí!

Ať je mu rouchem, v které se halí, * pásem, kterým se stále podkasává!

To buď odměna od Hospodina mým žalobníkům, * těm, kteří proti mně zle mluví!

Ty pak, Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno, * vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá!

Já jsem totiž chudák a ubožák, * srdce se mi svíjí v nitru.

Tratím se jako stín, když se dlouží, * jsem unášen jako kobylka větrem.

Od postu se mi chvějí kolena, * hubne a chřadne mé tělo.

Stal jsem se jim pro smích, když mě vidí, * posměšně kývají hlavou.

Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, * zachraň mě podle svého slitování!

Ať poznají, že je to tvá ruka, * že tys to učinil, Hospodine!

Ať si proklínají, * ty však žehnej;

moji protivníci ať jsou zahanbeni, * tvůj služebník však ať má radost!

Moji pronásledovatelé ať se odívají hanbou, * ať se halí potupou jako pláštěm!

Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy, * uprostřed velkého zástupu ho budu chválit,

neboť stanul chudákovi po pravici, * aby ho zachránil před soudci.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Jako moře jsou mé hříchy, Spasiteli, * krutě jsem se ponořil do svých prohřešků. * Dej mi ruku, jako Petrovi a spas mě, Bože ** a smiluj se nade mnou.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Hříšnými myšlenkami a skutky jsem se odsoudil, Spasiteli, * daruj mi, Bože, myšlenku na obrácení, abych volal: * zachraň mě, dobrotivý Dobrodinče ** a smiluj se nade mnou.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

V Bohu blažená a úplně neposkvrněná Služebnice, * mě poskvrněného a zohaveného pro mé nemístné a poskvrněné myšlenky * očisti, bídného, Neposkvrněná a čistá, ** Nejsvětější matko a Panno.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Vládce, Pane Ježíši Kriste, ty jsi můj pomocník a já jsem v tvých rukou. Pomoz mi a nenechávej mě prohřešovat se prohřešovat se proti tobě, vždyť jsem zbloudilec. Nedovol mi následovat vůli mého těla: nepřehlédni mě, Pane, vždyť jsme chorý. Ty víš, co je pro mě užitečné, nenech mě tedy zahynout v mých hříších. Neopouštěj mě, Pane, neodstup ode mne, neboť k tobě se utíkám, nauč mě konat tvou vůli, neboť ty jsi můj Bůh. Uzdrav mou duši, neboť jsem zhřešil proti tobě. Spas mě pro své milosrdenství, neboť před tebou jsou všichni, kdo mi přejí zlo a já nemám jiné útočiště, kromě tebe, Pane. Ať se zahanbí všichni, kdo povstávají proti mně a snaží se získat mou duši, aby ji zničili: neboť ty jediný jsi silný mezi všemi, Pane, a Tvoje je sláva na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující