Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 12


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 85
Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, * vždyť jsem ubohý a chudý.

Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, * pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.

Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, * neboť stále k tobě volám.

Obvesel život svého služebníka, * neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.

Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, * nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.

Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, * všimni si hlasu mé snažné prosby.

V den svého soužení k tobě volám, * ty mě přec vyslyšíš!

Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, * nic se nepodobá tvým skutkům.

Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, † budou se ti klanět, Pane, * a velebit tvé jméno.

Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh.

Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě, * veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.

Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem * a věčně velebit tvé jméno.

Neboť veliká byla ke mně tvá láska * a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši.

Bože, povstali proti mně zpupní lidé † a tlupa násilníků mi ukládá o život, * neberou na tebe ohled.

Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, * váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.

Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, † uděl sílu svému služebníku * a zachraň syna své služebnice.

Dej mi znamení své přízně, † ať to vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se, * že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.

Žalm 86
Hospodin miluje, co založil na svatých horách, * miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.

Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží!

Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, † ba i Filištínsko, Tyrus s Etiopií; * i ti se tam narodili.

O Siónu se řekne: „Jeden jako druhý se v něm narodil, * sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“

Hospodin zapíše do knihy národů: * „Tito se tam narodili.“

Při tanci budou zpívat: * „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“

Žalm 87
Hospodine, můj Bože, volám ve dne, * hořekuji před tebou v noci.

Kéž pronikne k tobě má modlitba, * nakloň svůj sluch k mému volání!

Neboť bědami je nasycena má duše * a můj život se blíží podsvětí.

Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci.

Mezi mrtvými je moje lože, * mezi zabitými, kteří leží v hrobě;

na ty už nevzpomínáš, * jsou vyloučeni z tvé péče.

Položils mě do hluboké jámy, * do temnot a do propastí.

Doléhá na mě tvůj hněv, * všechny své přívaly jsi na mě vylil.

Odpudils ode mě známé, † zošklivil jsi mě před nimi, * jsem v žaláři, nevyváznu!

Mé oko hasne utrpením, † denně k tobě, Hospodine, volám, * k tobě vztahuji své ruce.

Děláš snad zázraky pro mrtvé, * či vstanou lidské stíny a budou tě chválit?

Což se dá v hrobě vyprávět o tvé dobrotě, * o tvé věrnosti v příbytku mrtvých?

Lze poznat tvé divy v temnotách, * tvou milost v kraji zapomnění?

Já však volám k tobě, Hospodine, * má modlitba ti přichází vstříc hned ráno.

Proč mě odmítáš, Hospodine, * a přede mnou skrýváš svou tvář?

Jsem chudák, od dětství zasvěcen smrti, * vyčerpán snášel jsem tvé hrůzy.

Převalil se přese mě tvůj hněv, * zahubily mě tvé hrůzy.

Zaplavují mě ustavičně jako zátopa, * koldokola mě obkličují.

Odcizils mi přítele i druha, * temnota je mou důvěrnicí.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 88
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.

Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:

Navěky zajistím tvůj rod * a tvůj trůn zbuduji pro všechna pokolení.

“Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, * a tvou věrnost shromáždění svatých.

Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, * kdo z Božích synů se podobá Pánu?

Bůh je strašný ve sboru svatých, * veliký a hrozný nad všechny kolem sebe.

Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? * Mocný jsi, Hospodine, a tvá věrnost tě obklopuje.

Ty vládneš nad nezkrotným mořem, * ty poutáš jeho vzduté vlny.

Tys probodl a rozdupal Rahab, * svým silným ramenem jsi rozptýlil své nepřátele.

Tvá jsou nebesa, tvá je i země, * založil jsi svět a vše, co jej plní.

Sever i jih jsi stvořil, * Tábor a Hermon plesají v tvém jménu.

Tvé rámě je mocné, silná je tvá ruka, * zdvižena tvá pravice.

Spravedlnost a právo jsou základem tvého trůnu, * milost a věrnost před tebou kráčejí.

Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.

V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností.

Neboť ty jsi leskem jejich moci * a tvou přízní roste naše síla.

Vždyť náš vladař náleží Hospodinu, * náš král Svatému Izraele.

Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým zbožným * a řekls: „Jinochu jsem dal přednost před bojovníkem, povýšil jsem vyvoleného z lidu.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem,pevně ho drží má ruka i mé rámě ho posiluje.

Nepřítel ho neoklame, * zvrácený člověk ho nepokoří.

Zničím před ním jeho protivníky * a pobiji ty, kdo ho nenávidí.

Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla.

Položím jeho ruku na moře * a na řeky jeho pravici.

On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.

Já pak ho ustanovím prvorozeným synem, * nejvyšším mezi králi země.

Navěky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane.

Dám věčné trvání jeho rodu, * jeho trůn bude jako věk nebes.

Jestliže jeho synové opustí můj zákon a nebudou jednat podle mých příkazů,* jestliže poskvrní má ustanovení a nezachovají má přikázání:

potrestám metlou jejich nepravost * a ranami jejich provinění.

Svou milost mu však neodejmu * a svou věrnost neporuším.

Nezapřu svoji smlouvu, * výrok svých rtů nepozměním.

Jednou provždy jsem přísahal při své svatosti, * jistě nezalžu Davidovi.

Jeho potomstvo potrvá navěky, * jeho trůn bude přede mnou jako slunce,

jako měsíc, který je upevněn navěky, * věrný svědek na nebi.“

A přece jsi zamítl a zavrhl, * zanevřels na svého pomazaného.

Pohrdl jsi smlouvou svého služebníka, * jeho korunu znesvětils v prachu.

Pobořils všechny jeho hradby, * jeho tvrze proměnils v trosky.

Každý, kdo šel kolem, ho oloupil, * svým sousedům zůstal pro smích.

Povýšil jsi pravici jeho protivníků, * rozveselils všechny jeho nepřátele.

Otupil jsi ostří jeho meče * a nepomohl jsi mu v boji.

Nechals vyblednout jeho lesk * a jeho trůn jsi povalil na zem.

Ukrátils dny jeho mladistvé svěžesti, * zahrnul jsi ho hanbou.

Jak dlouho, Hospodine? Chceš se stále skrývat? * Bude tvůj hněv hořet jak oheň?

Uvaž, jak krátký mám život, * jak pomíjivé stvořils všechny lidi!

Žije někdo, kdo by neuzřel smrti? * Kdo by se zachránil z moci podsvětí?

Kde jsou, Pane, tvé bývalé milosti, * které jsi přísahal Davidovi při své věrnosti?

Pamatuj, Pane, na potupu svých služebníků, * nosím v klíně všechna nepřátelství národů,

jimiž tupí, Hospodine, tvoji nepřátelé, * jimiž tupí jednání tvého pomazaného.

Požehnán buď Hospodin navěky! * Staň se! Staň se!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 89
Pane, tys nám býval útočištěm * od pokolení do pokolení!

Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět, * od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!

Rozkazem vracíš člověka v prach * a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“

Neboť tisíc let je v tvých očích † jako včerejší den, který minul, * a jako noční hlídka.

Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, * podobají se pučící trávě:

Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne.

Hyneme vskutku pro tvůj hněv, * děsíme se pro tvé rozhořčení.

Položils před sebe naše viny, * naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.

Neboť pominuly všechny naše dny v tvém hněvu, * jako vzdech jsme dokončili svá léta.

Našich let bývá úhrnem sedmdesát, * u toho, kdo je při síle, osmdesát.

Většina jich je lopota a trýzeň, * neboť rychle pomíjejí, a my odlétáme.

Kdo uváží sílu tvého hněvu * a kdo se bojí tvé nevole?

Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce.

Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky!

Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život!

Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.

Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům.

Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, † dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou!

Žalm 90
Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, * kdo dlíš ve stínu Všemocného,

řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, * můj Bůh, v něhož doufám!“

Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, * ze zhoubného moru.

Ochrání tě svými perutěmi, † uchýlíš se pod jeho křídla, * štít a pavéza je věrnost jeho.

Nemusíš se bát noční hrůzy, * šípu létajícího ve dne,

moru, který se plíží ve tmě, * nákazy, jež pustoší o polednách.

I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, * k tobě se přece nepřiblíží.

Svýma očima jen můžeš hledět, * a spatříš odplatu bezbožníků.

Neboť Hospodin je tvé útočiště: * za ochranu zvolil sis Nejvyššího.

Nepřihodí se ti nic zlého * a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.

Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, * aby tě střežili na všech tvých cestách.

Na svých rukou tě ponesou, * abys nenarazil o kámen svou nohou.

Po zmiji a hadu budeš kráčet, * šlapat budeš po lvu i draku.

„Vysvobodím ho, protože lne ke mně, * ochráním ho, protože zná mé jméno.

Vyslyším ho, až mě bude vzývat, † budu při něm v tísni, * zachráním ho a oslavím.

Nasytím ho dlouhým věkem * a ukáži mu svou spásu.“

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.6:

Pane, ty, který jsi přijal slzy Petra i nevěstky a ospravedlnil jsi celníka, * který z hloubi přednášel vzdechy. * slituj se i nade mnou, Spasiteli, * když v pokoře před tebou padám ** a smiluj se nade mnou.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Jako celníka mě přijmi, * očisti mě jako nevěstku, Vládce, * smiluj se nade mnou jako nad kananejkou ** skrze tvé milosrdenství, které je velké.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Matko světla, požehnané Bohorodičko, * přimlouvej se u Krista, Boha, * aby nám dal uzřít ranní úsvit ** a daroval velké milosrdenství našim duším.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Pane, Bože můj, jediný dobrý a milující člověka, jediný milosrdný a pokojný, jediný štědrý a milostivý, Bože náš: ať sestoupí tvá síla na mě hříšného a nepotřebného tvého služebníka a ať posilní můj chrám Evangeliem tvé božské nauky. Vládce, milující člověka, milovníku dobra a milosrdenství, osviť mé nitro a všechny mé údy tvou vůlí: očisti mě od veškeré zloby a hříchu. Zachovej mě neposkvrněného a čistého, bez ďáblovy přítomnosti a skutků a daruj mi pro svou dobrotu, abych rozuměl tvým věcem, správně se v nich vyznal a abych žil, podle tvé vůle, abych měl bázeň před tebou a konal to, co se tobě líbí až do mého posledního vydechnutí. Ochraň skrze své nevýslovné milosrdenství moje tělo i duši, rozum i mysl, jako chrám neporušený jakoukoliv sítí nastavenou nepřáteli. Pane můj, Pane, pokryj mě svým milosrdenstvím a neopusť mě hříšného, nečistého a nedůstojného svého sluhu. Neboť ty jsi můj ochránce, Pane a tobě vždy patří můj chvalozpěv a já ti vzdávám slávu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PředchozíNásledující