Domů
Kaftisma 1 (1-8)
Kaftisma 2 (9-16)
Kaftisma 3 (17-23)
Kaftisma 4 (24-31)
Kaftisma 5 (32-36)
Kaftisma 6 (37-45)
Kaftisma 7 (46-54)
Kaftisma 8 (55-63)
Kaftisma 9 (64-69)
Kaftisma 10 (70-76)
Kaftisma 11 (77-84)
Kaftisma 12 (85-90)
Kaftisma 13 (91-100)
Kaftisma 14 (101-104)
Kaftisma 15 (105-108)
Kaftisma 16 (109-117)
Kaftisma 17 (118-118)
Kaftisma 18 (119-133)
Kaftisma 19 (134-142)
Kaftisma 20 (143-149)

KAFTISMA 5


Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pro modlitby svatých otců našich, smiluj se nad námi.

Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.

Amen

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě.

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, Poklade dobra a Dárce života, přijď a přebývej v nás, očisti nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Tropary hl. 6:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádná jiná slova nemáme, jen touto modlitbou k tobě my, tví hříšní služebníci, Vládce, voláme, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,

Ctihodný svátek tvého proroka, Pane, * ukázal chrám jako nebe, * neboť spolu s anděly * lidé se radují: * na jeho přímluvu, Kriste Bože, * veď náš život v pokoji, * abychom ti zpívali: Aleluja.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Pro velké množství mých prohřešení, Bohorodičko, * k tobě se utíkám, Čistá, * neboť potřebuji záchranu. * Navštiv mou slábnoucí duši * a pros svého Syna a našeho Boha, * aby mi daroval odpuštění bídných skutků, * které jsem vykonal, * jediná požehnaná.

Střídá se kněz a čtec po 10 zvoláních Pane smiluj se

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba k svaté Životodárné Trojici:

Přesvatá Trojice, Bože a Tvůrce celého světa, podpoř a naprav moje srdce, aby s rozumem začalo číst a s dobrými skutky zakončovalo tyto Bohem vnuknuté knihy vyslovené Svatým Duchem skrze ústa Davida, které chci nyní předčítat, já nehodný. Znajíc svou nevědomost padám před tebou a modlím se k tobě prosíc o pomoc: Pane, řiď mou mysl a upevni moje srdce, abych se neznepokojoval pro slova svých úst, ale těšil se z chápání toho, co přednáším a připravil se na konání dobrých děl, kterému se učím a říkám: Kéž bych byl osvícený dobrými skutky a na soudu stál po tvé pravici spolu se všemi tvými vyvolenými. A nyní, Vládce, požehnej, abych s povzdechem v srdci svým jazykem zpíval, takto říkajíc:

Pojďte, pokloňme se králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se Kristu králi, našemu Bohu.

Pojďte, pokloňme se a padněme před samým Pánem Ježíšem Kristem, králem a Bohem naším.

Nyní se chvíli zastav, než se utiší všechny tvé smysly. Potom začni bez naléhavosti a bez lenosti s pokorou a zkroušeným srdcem a modli se tiše a rozumně i vnímavě a nespěchej, aby i rozum chápal přednášené.


Žalm 32
Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili.

Citerou oslavujte Hospodina, * hrejte mu na desetistrunné harfě.

Zpívejte mu píseň novou, * dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!

Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo.

Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.

Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich zástup.

Vodstva moří shrnuje jako do měchu, * do nádrží slévá oceány.

Nechť se bojí Hospodina celá země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí.

On totiž řekl – a stalo se, * on poručil – a vše povstalo.

Plány pohanů Hospodin maří, * v nic uvádí myšlení národů.

Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky.

Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země.

Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích.

Nezvítězí král početným vojskem, * ani silák se nezachrání velkou udatností.

Zklame kůň, když jde o vítězství, * nezachrání svou velikou silou.

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost,

aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu.

Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít.

V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe.

Žalm 33
Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno!

Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech.

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká.

Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.

Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

Pojďte, synové, a slyšte mě,* naučím vás bát se Hospodina.

Miluje kdo život?* Přeje si dny štěstí?

Zdržuj svůj jazyk od zlého,* své rty od falešných slov.

Chraň se zlého a čiň dobré,* hledej pokoj a usiluj o něj!

Hospodinovy oči hledí na spravedlivé,* k jejich volání se kloní jeho sluch.

Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,* aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

Spravedliví volali, a Hospodin slyšel,* vysvobodil je z každé jejich tísně.

Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,*v na duchu zlomené zachraňuje.

Spravedlivý mívá mnoho soužení,* Hospodin ho však ze všech vyprostí.

Chrání všechny jeho kosti,* ani jedna z nich nebude zlomena.

Zloba uštve bezbožníka k smrti,* kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni.

Hospodin zachraňuje duše svých služebníků,* nebudou pykat, kdo k němu utíkají.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 34
Oboř se, Hospodine, na mé protivníky, * bojuj s těmi, kteří proti mně brojí.

Uchop štít a pavézu, * povstaň mi na pomoc!

Vytas kopí a zastav mé stíhatele, * řekni mé duši: „Já jsem tvá spása!“

Ať se zastydí a zardí, kdo mi ukládají o život, * ať ustoupí s hanbou, kdo zle se mnou smýšlejí!

Ať jsou jako pleva ve větru, * až je požene Hospodinův anděl,

ať jejich cesta je temná a kluzká, * až jim bude Hospodinův anděl v patách!

Vždyť bez příčiny nalíčili na mě svou léčku, * bez důvodu mi vykopali jámu.

Nečekaná zkáza ať je stihne, ať se chytnou do sítě, kterou sami nastražili, * do jámy, kterou vykopali, ať sami spadnou!

Má duše však zajásá Hospodinu, * radovat se bude pro jeho pomoc.

Ze všech svých sil budu volat: „Hospodine, kdo se ti vyrovná? Vysvobozuješ chudáka z moci silnějšího, * nebohého ubožáka z lupičovy ruky.

“Vystoupili nespravedliví svědci, * ptali se mě na to, co nevím.

Za dobré zlým se mi odměnili * tím, že mě opustili.

Vždyť já, když oni churavěli, oděl se kajícím rouchem, * postem se trýznil, modlitbou obíral v nitru,

jako k příteli, jako k bratru se choval, * skleslý byl smutkem, jak bych nad matkou truchlil.

Ale když já jsem klopýtl, měli radost a srotili se, srotili se proti mně a bili mě znenadání. * Drásali mě bez přestání,

tupili, posmívali se mi, * skřípali proti mně zuby.

Pane, jak dlouho budeš přihlížet? * Od řvoucích zvířat vysvoboď mou duši,od lvů můj život.

Vzdám ti díky ve velkém shromáždění,* v zástupech lidu budu tě chválit.

Ať se nade mnou neradují moji nespravedliví nepřátelé, * nechť škodolibě nemžourají, kdo mě nenávidí bez příčiny!

Vždyť o tom, co vede k pokoji, ani nepromluví, * jenom vymýšlejí, jak oklamat mírumilovné lidi.

Otvírají na mě svá ústa, * říkají s posměchem: „Viděli jsme to na vlastní oči!“

Viděl jsi to, Hospodine, nemlč, Pane, * nevzdaluj se ode mě!

Probuď se, procitni a zachraň mě, * Bože můj a Pane, ujmi se mě!

Suď mě podle své spravedlnosti, Hospodine, můj Bože, * ať nade mnou nejásají!

Ať si nemyslí s posměchem: „Právě tohle jsme chtěli!“ * Nechť neříkají:„Zničili jsme ho!“

Nechť se spolu zastydí a zahanbí všichni, kdo se radují z mého neštěstí, * ať se odějí hanbou a potupou, kdo se nade mě vyvyšují.

Nechť jásají a plesají, kdo přejí mé spravedlivé věci, * ať mohou stáleříkat:

Buď veleben Hospodin, * on přeje vše nejlepší svému služebníku.

Můj jazyk bude oslavovat tvou spravedlnost, * stále hlásat tvou chválu.

Žalm 35
Nepravost mluví bezbožnému v srdci, * na bázeň před Bohem se neohlíží,

a tak namlouvá sám sobě, * že se jeho vina nenajde a nezoškliví.

Slova jeho úst jsou nepravost a faleš, * přestal mít rozum a jednat správně.

Na svém lůžku přemítá o nepravosti, * stojí na nedobré cestě, neštítí se zlého.

Hospodine, tvé milosrdenství sahá až do nebes, * tvoje věrnost až k oblakům.

Tvá spravedlnost je jak Boží hory, † tvé rozsudky jsou jak mořská hlubina, * pomáháš lidem i zvířatům, Hospodine.

Jak vzácná je tvá milost, Bože, * lidé se utíkají do stínu tvých křídel.

Sytí se hojností tvého domu, * napájíš je proudem svého blaha.

Neboť u tebe je pramen života, * v tvé záři vidíme světlo.

Zachovej svou milost těm, kdo tě znají, * svou spravedlnost těm, kdo jsou upřímného srdce!

Noha nadutců ať mě nepřišlápne, * ruka hříšníků ať se mnou nesmýká!

Hle, padli, kdo páchali nepravost, * jsou svrženi a nemohou povstat!

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Žalm 36
Nehněvej se na ty, kdo konají zlo, * nezáviď těm, kdo páchají nepravost,

vždyť zvadnou rychle jako tráva, * jako zelená bylina uschnou.

Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.

Raduj se v Hospodinu * a dá ti, po čem touží tvé srdce.

Hospodinu svěř svůj osud, * v něho důvěřuj, on sám bude jednat.

Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu, * tvému právu jak polednímu jasu.

Spočiň v Hospodinu a důvěřuj v něho! † Nezlob se na toho, kdo má v životě štěstí * a při tom strojí úklady.

Přestaň se hněvat a zanech zlosti, * nepohoršuj se, to vede jen k zlému.

Neboť zločinci budou vyhlazeni, * kdo však doufají v Hospodina, budou vlastnit zemi.

Ještě chvíli – a bezbožník zmizí, * nadarmo se budeš pídit po jeho stopě.

Pokorní však budou vlastnit zemi, * budou se těšit z hlubokého klidu.

Bezbožník strojí úklady spravedlivému,* skřípá proti němu zuby.

Pán se mu však směje,* vidí, že se blíží­ jeho den.

Bezbožní tasí meč, napínají svůj luk,* aby skláli chudáka a ubožáka,

aby povraždili ty,* kdo žijí správně.

Meč jim však vnikne do vlastního srdce* a jejich luky se zlámou.

Lepší je troška, kterou má spravedlivý,* než velké bohatství bezbožníků,

neboť ramena bezbožníků budou zpřerážena,* ale spravedlivé Hospodin podpírá.

Hospodin pečuje o život bezúhonných,* dědictví jejich přetrvá věky.

Nebudou zahanbeni v dobách neštěstí,* nasytí se ve dnech hladu.

Ano, bezbožníci zhynou,* nepřátelé Hospodinovi zajdou jako květ luhů, vyvanou jako dým.

Bezbožník si půjčuje, ale nesplácí,* spravedlivý se však ustrne a rozdává.

Ti, kterým Bůh žehná, vlastnit budou zemi,* ti, kterým zlořečí, zhynou.

Hospodin dává krokům člověka sílu,* má zalíbení v jeho životní cestě.

Jestliže padne, nezůstane ležet,* protože mu Hospodin podpírá ruku.

Byl jsem chlapec, a už jsem stařec, ale neviděl jsem, že by spravedlivý byl opuštěn,* že by jeho děti žebraly o chléb.

Pokaždé se ustrne a půjčí,* za to na jeho dětech spočine požehnání.

Chraň se zlého a čiň dobré,* a přežiješ věky,

neboť Hospodin miluje spravedlnost,* neopouští svoje zbožné.

Zločinci však zajdou, potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.

Spravedliví budou vlastnit zemi,* budou ji obývat věčně.

Ústa spravedlivého mluví moudře,* jeho jazyk hovoří, co je správné.

Boží zákon mu ovládá srdce,* proto nevrávorají jeho kroky.

Bezbožník číhá na spravedlivého,* snaží se ho zabít.

Hospodin však mu ho neponechá v moci,* nedá ho odsoudit, až bude souzen.

Doufej v Hospodina,* a drž se jeho cesty,

povýší tě, abys vlastnil zemi,* s radostí uzříš zkázu bezbožníků.

Viděl jsem zpupného bezbožníka,* vypínal se jako košatý cedr.

Přešel jsem – a hle, už ho nebylo,* hledal jsem ho – a nenašel.

Všimni si člověka bezúhonného,* pozoruj poctivého:

vždyť budoucnost patří* pokojným lidem.

Hříšníci však budou všichni zničeni,* vyhlazeno bude potomstvo bezbožníků.

Ale spravedlivým přichází spása od Hospodina,* v dobách tísně je jim útočištěm.

Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,* bezbožníků je zbavuje a chrání je, protože se k němu utíkají.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tobě, Bože. 3x.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisti nás od našich hříchů. Vládce, odpusť nám naše nepravosti. Svatý, přijď k nám a uzdrav nás pro své jméno z našich nemocí.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neboť tvé je království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

Tropary hl.5:

Strašný je tvůj trůn a můj život je hříšný. * Kdo mě tedy zbaví bídy, do které vstupuji,­­ * když ty se nade mnou nesmiluješ, Kriste Bože, ** Jediný štědrý a milující člověka?

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu

Starosti života mě vyhnaly z ráje * a co já beznadějný udělám? * proto klepu na bránu a volám: ** Pane, Pane, otevři mi skrze pokání a zachraň mě.

I nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jak nazveme, Bohorodičko, Tvůj chrám? * Duchovní útočiště, či ráj nebeské spokojenosti, který zprostředkovává nekončící život? * V tobě jsou obsáhnutá všechna dobra. ** Vždy pros Krista, aby spasil naše duše.

Pane smiluj se. 40x.

Modlitba:

Bože spravedlivý a hodný chvály, Bože velký a silný, Bože předvěčný, slyš nyní hlas modlitby hříšného člověka. Vyslyš mě, neboť si přislíbil vyslyšet ty, kteří tě v pravdě vzývají. Nezhnus se nade mnou, protože jsou má ústa nečistá a protože jsem držený v hříších. Naděje všech končin země i těch, kteří jsou v dálkách. Vezmi zbroj a štít a povstaň mi na pomoc: vytas meč a zakroč proti těm, kteří mě pronásledují. Zabraň nečistým duchům, konajícím z mé nerozumnosti a ať mou mysl opustí duch nenávisti a vzpomínání na zlo, duch závisti a lži, duch strachu a znechucenosti, duch pýchy a jakékoliv zloby. Ať zhasne všechno rozpálení a snaha mého těla, pocházející z ďábelské činnosti a ať se osvítí moje tělo, duše i duch světlem tvého božského poznání, abych skrze množství tvých milostí dosáhl jednoty víry, dospěl v dokonalého člověka a k míře plného věku a oslavoval s anděly a všemi svatými tvé přečestné a velkolepé jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen

PředchozíNásledující